Prezidentas apdovanotojo Tverų gimnazijos komandą

Tve­rų gim­na­zi­jos nuo­trau­ka
Tve­riš­kiai su Pre­zi­den­tu Gi­ta­nu Nau­sė­da
Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ap­do­va­no­jo praė­ju­sio se­zo­no Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių (LMŽ) nu­ga­lė­to­jus, tarp jų – ir spor­tiš­ką­jį Tve­rų gim­na­zi­jos jau­ni­mą bei juos ruo­šu­sį mo­ky­to­ją.

Jau pen­kio­lik­tą­jį se­zo­ną skai­čiuo­jan­čios LMŽ – di­džiau­sias spor­to pro­jek­tas ša­ly­je, ska­ti­nan­tis fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, svei­ką gy­ven­se­ną, pa­de­dan­tis megz­ti so­cia­li­nius ry­šius.

Tve­rų gim­na­zi­jos spor­ti­nin­kai su mo­ky­to­ju And­riu­mi Čer­nec­kiu prie­ša­ky pel­nė gar­bin­gą ant­rą­ją vie­tą kai­mo vie­to­vių gim­na­zi­jų, vi­du­ri­nių mo­kyk­lų gru­pė­je! Gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo at­siim­ti, be mo­ky­to­jo A. Čer­nec­kio, vy­ko ir trys gim­na­zis­tai: Ema Kir­šy­tė, Ug­nė Gri­guo­lai­tė ir Do­man­tas Bag­do­nas.

„Šian­dien at­sto­vau­ja­te sa­vo na­mų sie­noms – mo­kyk­lai, mies­tui ar ra­jo­nui. Ateis die­na, kai gal­būt at­sto­vau­si­te vi­sai Lie­tu­vai, o vi­sa Lie­tu­va bus jū­sų pa­lai­ky­mo ko­man­da. Spor­tuo­da­mi ne tik ug­do­te sa­vid­raus­mę, iš­tver­mę ir at­kak­lu­mą, bet ir mo­ko­tės pra­lai­mė­ję at­si­ties­ti, lai­ky­tis žai­di­mo tai­syk­lių, gar­bin­gos ko­vos, pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir prie­ši­nin­ku. Au­ga­te vi­du­mi tvir­ta kar­ta, ku­ri bus pa­si­ren­gu­si gin­ti Lie­tu­vos var­dą įvai­riau­sio­se sri­ty­se – ti­kiu, ne­bū­ti­nai spor­te“, – sa­kė pro­jek­to glo­bė­ju ta­pęs ša­lies va­do­vas.

Pre­zi­den­tas svei­ki­no 27-ių mo­kyk­lų, ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių bend­ro­jo­je žai­dy­nių įskai­to­je, ko­man­das bei fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jus. Praė­ju­sį se­zo­ną žai­dy­nė­se spor­ta­vo apie 200 tūkst. mo­ki­nių iš 58 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ir dau­giau ne­gu 900 ša­lies mo­kyk­lų.