Šateikių ir Platelių mokykloms – Liepijų miško vardas

„Žemaičio“ nuotrauka
At­ro­dytų taip ne­se­niai ša­tei­kiš­kiai sto­jo į kovą prie­š vald­žios už­si­mojį jų mo­kyklą „su­tuok­ti“ su moks­lei­vių pri­sti­gu­sia Pla­te­lių gim­na­zi­ja. Tąkart gy­ven­to­jai laimė­jo mūšį, bet ne karą – po kiek lai­ko vėl bu­vo pra­kalb­ta apie tuos pa­čius pla­nus. Antrą­kart spren­di­mas su­jung­ti Ša­tei­kių ir Pla­te­lių švie­ti­mo įstai­gas pa­tvir­tin­tas be di­de­lių dis­ku­sijų. Jung­tinę švie­ti­mo įstaigą nu­tar­ta pa­krikš­ty­ti Lie­pijų var­du.

Įstaigų reor­ga­ni­za­ci­ja nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti iki naujų moks­lo metų pra­džios. Tad rugsė­jo pirmąją mo­kyk­li­nio am­žiaus pla­te­liš­kiai ir ša­tei­kiš­kiai taps Plungės ra­jo­no Lie­pijų mo­kyk­los moks­lei­viais. Tie­sa, nau­jo­ji įstai­ga turės ne tik pa­grin­di­nio, bet ir iki­mo­kyk­li­nio bei prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius Ša­tei­kiuo­se ir Pla­te­liuo­se.
Kad „su­tuok­tas“ Ša­tei­kių ir Pla­te­lių švie­ti­mo įstai­gas nu­tar­ta pa­va­din­ti Lie­pijų mo­kyk­la, pra­neš­ta pra­ėju­sią sa­vaitę. Anot  Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio, abi mo­kyk­los su­ti­ko su to­kiu var­du.
Tie­sa, iki ap­si­prend­žiant va­din­tis būtent taip bu­vo svars­to­mi dar du va­rian­tai. Jung­ti­nei mo­kyk­lai siū­ly­ta su­teik­ti Že­maitės ar­ba „San­tarvės“ pa­va­di­nimą. Ta­čiau tiek vie­nos mo­kyk­los, tiek ki­tos bend­ruo­menės su­tarė, jog gra­žiau­siai skambės – Lie­pijų mo­kyk­la.
To­kiam pa­va­di­ni­mui ne­prieš­ta­ra­vo ir pra­ėju­sią sa­vaitę po­sėdžiavęs Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas. Tik jo na­riams bu­vo įdo­mu, iš kur ki­lo toks pa­va­di­ni­mas. G. Ri­mei­kis sakė, jog tokį vardą, ma­tyt, bus pa­suf­le­ravęs Pla­te­lius ir Ša­tei­kius jun­gian­tis Lie­pijų miš­kas.
Klaus­ta ir kur įsi­kurs nau­jo­sios mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­čiau tai, pa­sak vedė­jo, spręsis atei­ty­je. Kol kas mo­kyklų bend­ruo­menės dėl to dar ne­su­si­tarė.