„Saulės“ gimnazijai – naujas mokyklinis autobusiukas

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Au­to­bu­so su­tik­tuvė­se da­ly­va­vo iš kairės: V. Ged­vai­nis, A. Kli­šo­nis, A. Bud­rys ir G. Glik­ma­nas
Artė­jant nau­jiems moks­lo me­tams džiu­gi ži­nia pa­siekė Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos bend­ruo­menę – mo­kyk­lai Na­cio­na­linė švie­ti­mo agentū­ra per­davė va­di­namąjį gel­tonąjį au­to­bu­siuką. Tai – pir­ma­sis „Saulės“ gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas, tad jo su­tik­tuvė­se Rugsė­jo pir­mo­sios iš­va­karė­se da­ly­va­vo ne tik įstai­gos pe­da­go­gai, bet ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei naująją trans­por­to prie­monę pa­šven­tinęs pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis.

Kaip sakė gim­na­zi­jos va­do­vas Al­gi­man­tas Bud­rys, M2 klasės au­to­busą „Ive­co Dai­ly 50C18“, ku­rio vertė – 46 101 eu­ras, įstai­ga ga­vo neat­si­tik­ti­nai. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro įsa­ky­mu „Saulės“ gim­na­zi­jai jis skir­tas ve­žio­ti kai­muo­se ir mies­te­liuo­se to­liau kaip tris ki­lo­met­rus nuo mo­kyk­los gy­ve­nan­čius moks­lei­vius, ku­rie šiemet neiš­ven­gia­mai tu­rėjo pa­keis­ti mo­kyklą dėl jos reor­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo ar vi­daus struktū­ros per­tvar­kos.
Kaip ži­nia, šie­met per­tvarką iš­gy­ve­na Pla­te­lių ir Ša­tei­kių švie­ti­mo įstai­gos. Jas su­jun­gus į vieną da­rinį, gimė nau­ja įstai­ga – Lie­pijų mo­kyk­la. Dėl šios prie­žas­ties da­lis vy­res­niųjų kla­sių ša­tei­kiš­kių ir pla­te­liš­kių mo­ki­nių pri­valė­jo keis­ti mo­kyklą.
Ne­ma­žai šių moks­lei­vių pa­si­rin­ko to­liau moks­lus tęsti būtent „Saulės“ gim­na­zi­jo­je. Tik kaip ją pa­siek­ti, jei gim­na­zi­ja pa­vėžėji­mo pa­slau­gos iki šiol ne­teikė? Sprend­žiant šią pro­blemą tal­ki­no ra­jo­no vald­žia, pa­si­sten­gu­si, kad gim­na­zi­jai būtų skir­ta rei­ka­linga trans­por­to prie­monė. Tad prie­š pat nau­jus moks­lo me­tus į gim­na­zi­jos kiemą įriedė­jo nau­jutė­lis 19-os vietų gel­to­na­sis au­to­bu­siu­kas. Jį pa­gal pa­nau­dos su­tartį įstai­gai per­davė Na­cio­na­linė švie­ti­mo agentū­ra. „Saulės“ gim­na­zi­jos pe­da­go­gai ryš­kiai gel­to­nos spal­vos au­to­busą pa­krikš­ti­jo Sau­liu­ko var­du.
A. Bud­rys sakė, jog mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas – jau be­veik už­pil­dy­tas. Juo į pa­mo­kas ir iš jų va­žiuos 18-a moks­lei­vių. Tad lais­va tik vie­na vie­ta. Au­to­bu­sas va­žiuos ir į Pla­te­lių, ir į Ša­tei­kių pu­ses.
Su­da­ry­tas marš­ru­tas iš­ban­dy­tas au­to­bu­so su­tik­tu­vių iš­va­karė­se. Su juo, kaip ir de­ra, pir­miau­siai su­pa­žin­din­tas au­to­bu­so vai­ruo­to­jas. Iki pra­si­de­dant moks­lo me­tams gim­na­zi­jos nau­jo­kai, ko ge­ro, dar ne­ži­no­jo, kad Sau­liu­ku į mo­kyklą ir iš jos juos veš ne kas ki­tas, o ži­no­mas krep­ši­nio tre­ne­ris Ge­na­di­jus Glik­ma­nas.
Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius ne­slėpė, kad ne­bu­vo iš kar­to aiš­ku, kas šei­mi­nin­kaus prie au­to­bu­so vai­ro. Tik vėliau nu­spręsta naująją trans­por­to prie­monę bei ja va­žiuo­sian­čių vaikų sau­gumą pa­tikė­ti ne kam ki­tam, o G. Glik­ma­nui. Kad jis dirbs at­sa­kin­gai, įsi­ti­kinęs ne tik gim­na­zi­jos va­do­vas, bet ir me­ras. „Jei Ge­na­di­jus su­ge­ba su­val­dy­ti krep­ši­ninkų ko­mandą, su­gebės ir sau­giai ve­žio­ti mo­ki­nius“, – sakė jis.
Nau­jo­mis pa­rei­go­mis pa­ten­kin­tas ir pa­ts G. Glik­ma­nas. „Nuo šiol aš – vie­nin­te­lis krep­ši­nio tre­ne­ris Lie­tu­vo­je, vai­ruo­jan­tis mo­kyk­linį au­to­bu­siuką“, – kaip vi­sa­da šmaikš­tu­mo ne­sto­ko­jo ži­no­mas mūsų mies­to vei­das.
O kad ke­lionės gel­to­nuo­ju au­to­bu­su būtų sau­gios, jį pa­šven­ti­no kle­bo­nas de­ka­nas V. Ged­vai­nis. Jis neuž­mir­šo ir au­to­bu­so vai­ruo­to­jo – jam bu­vo įteik­ta kny­gelė bei raktų pa­ka­bu­kas su šv. Kris­to­fo­ro, sau­gan­čio vai­ruo­to­jus ir ke­lei­vius, atvaizdu. Do­vanų at­sa­kin­gas pa­rei­gas pri­ėmu­siam G. Glik­ma­nui turė­jo ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rius, vėliau pa­kvietęs vi­sus ne tik ap­žiūrė­ti au­to­busą, bet ir jį iš­ban­dy­ti. Pa­sak A. Bud­rio, Sau­liu­kas – mo­der­nus ir la­bai kom­for­tiš­kas.