Švietimo įstaigos neįgaliesiems – vis dar sunkiai prieinamos

„Free­pik“ nuo­trau­ka
Judė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams did­žio­ji da­lis ra­jo­no mo­kyklų ir dar­že­lių – ne­pri­tai­ky­ti
Apie tai, kad įstai­gos tu­ri būti pri­tai­ky­tos ne­įga­liųjų po­rei­kiams, kal­ba­ma jau ne vie­ne­rius me­tus. Kad tai pri­va­lo būti pa­da­ry­ta, by­lo­ja ir ne vie­nas tei­si­nis do­ku­men­tas. Ir jei rem­simės vien jais bei val­di­ninkų kal­bo­mis, su­si­da­rys įspūdis, kad ne­įga­lie­ji to­li gra­žu nėra pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Ta­čiau rea­lybė – vi­sai ki­to­kia. Net švie­ti­mo įstai­gos ne­ga­li pa­si­gir­ti ne­ga­lią, ypač judė­ji­mo, tu­rin­tiems vai­kams pa­to­gia ap­lin­ka, nors apie ne­įga­liųjų in­teg­ra­ciją į vi­suo­menę kal­ba­ma ne­ma­žai. Ko­kia si­tua­ci­ja šiuo klau­si­mu Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je, kalbė­ta per ne­se­niai vy­ku­sį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį. Jo me­tu dar kartą įsi­ti­kin­ta, kad ne­įga­lie­siems iš­ties ski­ria­mas per ma­žas dėme­sys.Si­tua­ci­ja pra­sta

Si­tua­ciją mūsų ra­jo­ne pri­statęs Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka ne­pa­bi­jo­jo pri­pa­žin­ti, kad tiek dar­že­lių, tiek mo­kyklų priei­na­mu­mas ne­įga­lie­siems yra ne­pa­ten­ki­na­mas. Ir bėda ne tik su vi­daus erdvė­mis – to­li gra­žu ne visų švie­ti­mo įstaigų pa­sta­tai tu­ri ne­įga­lie­siems pri­tai­kytą įėjimą į pa­tal­pas, prie įėjimų nėra įvažų. Tas pa­ts ir vi­du­je, dėl to ne­įga­lie­ji, kad ir pa­tekę į pa­statą, daž­nu at­ve­ju ga­li judė­ti tik pir­ma­me jo aukš­te, nes nėra lif­to, kel­tu­vo ar ki­to­kio būdo pa­kliū­ti į kitą aukštą.
Sun­kumų ne­įga­lie­siems tiek dar­že­liuo­se, tiek mo­kyk­lo­se esą ke­lia ir siau­ros du­rys, slenks­čiai, laip­tai ir ki­ti pa­ki­li­mai. Pa­si­gen­da­ma ele­men­ta­riau­sių ranktū­rių, ne­re­tu at­ve­ju ne­pri­tai­ky­ti ir tua­le­tai.
A. Liu­ti­ka pa­de­monst­ra­vo ir problemą at­spin­din­čias nuo­trau­kas. Jos – iš­ties iš­kal­bin­gos, mat pa­rodė tikrąją si­tua­ciją mūsų ra­jo­ne. Ne daug ir to­kių įstaigų, ku­rios galėtų pa­si­gir­ti kad ir ne­di­de­liais ban­dy­mais su­kur­ti pa­to­gią ap­linką ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jo tei­gi­mu, uni­ver­sa­lios ap­lin­kos su­kūri­mas – bran­gus rei­ka­las, tad daž­nai fi­nan­sai tam­pa le­mia­mu veiks­niu, kodėl švie­ti­mo įstai­go­se judė­ti ne­įga­lie­siems vis dar la­bai su­dėtin­ga ar net ne­įma­no­ma.


Ke­ti­na­ma tvar­ky­ti  vi­sas įstai­gas

Atk­reip­tas dėme­sys ir į tai, kad net ir su­lau­ku­sios lėšų re­mon­tui, švie­ti­mo įstai­gos sku­ba­ dar la­biau pa­si­ge­rin­ti ak­ty­vių, jud­rių ir jo­kių ne­ga­lių ne­kaus­tomų žmo­nių ap­linką. Ki­tas da­ly­kas – dar­že­lių ir mo­kyklų re­mon­tui nu­ma­ty­ti pi­ni­gai daž­niau­siai skir­ti sto­gui, fa­sa­dui tvar­ky­ti, bet ne ne­įga­liųjų judė­ji­mui pa­leng­vin­ti.Tad tiek Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je si­tua­ci­ja su švie­ti­mo įstaigų priei­na­mu­mu – iš­ties su­dėtin­ga.
Tie­sa, Vy­riau­sybė yra nu­ma­čiu­si spręsti šį opų klau­simą ir jau iki 2027 metų tin­ka­mai su­tvar­ky­ti vi­sas ša­lies švie­ti­mo įstai­gas. Pirmą­sias pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems ke­ti­na­ma per atei­nan­čius po­rą metų. Sup­la­nuo­ta iki 2024-ųjų tin­ka­mai įreng­ti 36 įstai­gas.
Tai, anot po­sėdžia­vu­siųjų, nėra di­de­lis skai­čius, tad sva­jo­ti, kad pa­vyks ar­ti­miau­siu me­tu vi­so­se ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se bent iš da­lies pa­ge­rin­ti ap­linką ne­įga­lie­siems, dau­giau nei nai­vu. Dėl to A. Liu­ti­ka siūlė su­si­telk­ti į ke­letą įstaigų.
Pir­miau­sia, vedė­jo įsi­ti­ki­ni­mu, reikėtų už­baig­ti su­tvar­ky­ti Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinę mo­kyklą, ku­ri yra jau pa­žen­gu­si tuo at­žvil­giu. Taip esą derėtų pa­si­rūpin­ti ir vie­nin­te­le vy­res­niuo­sius mo­ki­nius mies­te ug­dan­čia „Saulės“ gim­na­zi­ja. 
O ki­tiems ne­įga­lie­siems, vedė­jo tei­gi­mu, būtų ga­li­ma pa­gelbė­ti, or­ga­ni­zuo­jant jų pa­vėžėjimą į la­biau­siai jiems pri­tai­ky­tas mo­kyk­las.
Ta­čiau Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis ne­bu­vo linkęs su­tik­ti su to­kiu siū­ly­mu. Jo nuo­mo­ne, jei bus orien­tuo­ja­ma­si tik į vieną įstaigą, re­zul­ta­tas bus toks, kad mies­te tie­siog turė­si­me dar vieną spe­cia­liąją mo­kyklą. Vedė­jo nuo­mo­ne, derėtų mąsty­ti apie uni­ver­sa­lios ap­lin­kos di­zai­no su­kūrimą vi­so­se įstai­go­se.
Kaip be­būtų, svar­biau­sia pa­da­ry­ti pra­džią. Su tuo su­ti­ko vi­si po­sėdžio da­ly­viai. Dėl to nu­tar­ta, kad pir­miau­sia reikėtų pa­reng­ti veiksmų planą ir jau kitų metų Sa­vi­val­dybės biud­že­te nu­si­ma­ty­ti lėšų pir­mie­siems dar­bams.