Tėvai aukojo kaukes viruso bijantiems tarnautojams

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Prieš tes­ta­vimą pa­si­sakė ir da­lis kal­va­riš­kių tėvų
„Ne­rei­kia stir­noms pa­dangų pirk­ti, gau­na vel­tui...“ – elekt­ro­ni­nia­me laiš­ke juo­ka­vo skaitytoja.
Jos at­si­ųsto­je nuo­trau­ko­je ma­ty­ti vie­na ant ki­tos su­krau­tos ir į eglės ka­mieną at­rem­tos trys au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos. Jaus­mas toks, kad jas čia at­vežęs žmo­gus norė­jo su­da­ry­ti įspūdį, jog pa­dan­gas pa­lie­ka tvar­kin­gai. Bėda ta, kad ne vie­to­je...
Kur reikėtų kreip­tis, pa­ma­čius tokį vaizdą, ir kas be­šei­mi­nin­kes pa­dan­gas iš pa­ke­lių ir pa­miš­kių ar net miškų tu­ri su­rink­ti bei iš­vež­ti, pa­klausė­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logės Ro­ber­tos Ja­ku­mienės.
„Už skly­po prie­žiūrą yra at­sa­kin­gas skly­po val­dy­to­jas. Pa­vyzd­žiui, jei yra re­gio­ni­nio ke­lio juos­ta, pa­ke­les tvar­ko „Ke­lių prie­žiū­ra“. Jei­gu pa­dan­gos iš­mes­tos vie­tinės reikšmės ke­lio zo­no­je, jų iš­ve­ži­mu tu­ri pa­si­rūpin­ti se­niū­ni­ja. Jei­gu jos Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je žemė­je – iš­vež­ti tu­ri Sa­vi­val­dybė. O pri­va­čia­me skly­pe tvar­ky­tis pri­va­lo pa­ts to skly­po sa­vi­nin­kas“, – paaiš­ki­no eko­logė.
R. Ja­ku­mienė pri­minė, jog per me­tus du kar­tus, kei­čian­tis se­zo­nams, vieną pa­dangų komp­lektą kiek­vie­nas as­muo ga­li pri­sta­ty­ti į Jėru­bai­čiuo­se esan­čią tam skirtą at­liekų pri­ėmi­mo aikš­telę.
„Vi­sa­da prii­ma. Kar­tais net dau­giau nei ke­tu­rias, kad tik žmonės vežtų“, – pa­ti­ki­no eko­logė.
Be to, seną­sias pa­dan­gas ga­li­ma pa­lik­ti ten, kur pir­ko­te nau­jas, ar­ba čia at­vež­ti jas vėliau, mat par­duo­dan­tie­ji padangas au­to­mo­bi­liams pri­va­lo priim­ti ir nu­dėvėtas. Bent dvi pa­dan­gas ga­li­ma pa­lik­ti nu­ma­ty­to­se vie­to­se per Ga­min­tojų ir im­por­tuo­tojų aso­cia­ci­jos bei Sa­vi­val­dybės or­ga­ni­zuo­ja­mas spe­cia­lias ak­ci­jas, apie ku­rias skel­bia­ma spau­do­je.
O jei­gu kam nors kar­tais ky­la ran­ka pa­dan­go­mis at­si­kra­ty­ti ne­leis­ti­no­je vie­to­je, vertėtų ži­no­ti, jog už ap­lin­kos ter­šimą baud­žia­ma. Jas iš­ra­šy­ti tu­ri teisę Sa­vi­val­dybės vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­rie už tokį gam­tos ne­mylė­jimą baud­žia kur kas skaud­žiau. Ži­no­ma, teršė­jas tu­ri būti aiš­kus.
Tai­gi pa­ma­čius pa­dan­go­mis at­si­kra­tan­čius žmo­nes, reikėtų ne­si­bodė­ti juos už­fik­suo­ti, o pa­skui apie tai pra­neš­ti minė­toms įstai­goms.
Kad ne vi­si žmonės dar el­gia­si at­sa­kin­gai, ro­do Sa­vi­val­dybės su­ren­kamų be­šei­mi­nin­kių at­liekų kie­kis. Anot R. Ja­ku­mienės, per­nai to­kių pa­dangų bu­vo su­rink­ta net apie 13 tonų.

Į mo­kyklą – tik po tes­to
Pri­me­na­me, jog pra­ėju­sią sa­vaitę Vy­riau­sybė išp­la­ti­no pra­ne­šimą, ku­ria­me juo­du ant bal­to su­ra­šy­tos vi­sos ša­lies sa­vi­val­dybės, ku­rio­se nuo ko­vo 22-osios at­nau­ji­na­mas kon­tak­ti­nis pra­di­nukų ug­dy­mas. Ta­me sąra­še – ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė. Iš­girdę šią ži­nią pra­di­nių kla­sių moks­lei­vių tėve­liai plo­jo ran­ko­mis – pa­ga­liau jų vai­kai grįš prie nor­ma­laus mo­ky­mo­si, su­si­tiks su klasės drau­gais. Pa­ten­kin­ti nau­jie­na bu­vo ir ma­žie­ji. Bet visų džiaugs­mas tru­ko neil­gai.
Net­ru­kus Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­do­vai pa­skelbė, jog mūsų ra­jo­ne į kla­ses su­grįš tik kau­pi­nių me­to­du tes­tuo­ti vai­kai. O tie mo­ki­niai, ku­rių tėvai prie­š ty­rimą, ir to­liau mo­ky­sis nuo­to­li­niu būdu. Esą to­kiu būdu bus už­tik­ri­na­mas sau­gus grįži­mas į švie­ti­mo įstai­gas bei iš­veng­ta ko­ro­na­vi­ru­so pro­trūkių.
Vals­tybė vals­tybė­je?
To­kią nau­jieną iš­girdę plun­giš­kiai tėvai ne juo­kais įsiu­to. Sa­vi­val­dybės feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­si­rod­žiusį įrašą jie už­vertė šim­tais piktų ko­men­tarų. „Vi­so­je Lie­tu­vo­je vai­kai grįžta be testų į mo­kyk­las, o Plungės sa­vi­val­dybė sa­vi­va­liau­ja“, – rašė vie­na ko­men­ta­torė. „Kas per vals­tybė vals­tybė­je?“ – pik­ti­no­si ki­ta.
„Ne­gi jums tik­rai par­ūpo mūsų, pa­prastų mir­tingųjų, sau­gu­mas? Ar tik ne jūs per pirmą ka­ran­tiną už­si­darėt ir už­si­ba­ri­ka­da­vot pa­tys pir­mi, kai tuo tar­pu mo­kyk­los ir dar­že­liai dar dir­bo? Kam da­bar rei­ka­lin­gas tas per­dėtas sau­gu­mas, gal ge­riau tuos tes­tus, skir­tus vai­kams, jūs pa­si­lai­ky­ki­te sau? Galė­sit tais pa­ga­liu­kais nosį krapš­tinė­ti nors ir kas­dien net po ke­lis kar­tus!“ – kir­to dar vie­na jau­na plun­giškė.
Ma­ty­da­mas žmo­nių reak­ciją vie­šai žodį tarė ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas. „Šį kartą ri­zi­kuo­ja­me būti la­bai ne­po­pu­liarūs, bet dėl sau­gu­mo – ver­ta“, – pa­reiškė jis ir ėmė dėsty­ti, kodėl nu­spręsta būtent taip, o ne ki­taip.
Vie­nas iš ar­gu­mentų – mo­kyk­los daž­nai tam­pa ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­niais. Ne­va tikė­ti­na, jog būtent mo­kyk­lo­je pra­si­dėjo di­dy­sis spa­lio mėne­sio ko­ro­na­vi­ru­so bu­mas, il­gam už­daręs visą Plungę.
Pri­si­deng­ta ir Tel­šių ra­jo­ne už­fik­suo­tais pir­mai­siais va­di­na­mo­sios bri­tiš­ko­sios CO­VID-19 at­mai­nos at­ve­jais. Var­dy­tos ir ki­tos prie­žas­tys bei pa­tar­ta neap­si­gau­ti. Esą mi­nis­te­ri­ja svei­ki­na Sa­vi­val­dybės pa­si­rin­kimą vai­kus į mo­kyk­las grąžin­ti sau­giai. Ne­va Plungė da­bar bus ro­do­ma kaip tei­gia­mas pa­vyz­dys.
„Visą pra­ėju­sią sa­vaitę Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ir Vy­riau­sybė tri­mi­ta­vo apie saugų grįžimą į mo­kyk­las. Bu­vo nu­ro­dy­ta, kad bus pri­va­lo­mas į mo­kyk­las no­rin­čių grįžti moks­lei­vių ir jų šeimų ūkių tes­ta­vi­mas prie­š grįžtant, o po to – pe­rio­di­nis moks­lei­vių tes­ta­vi­mas kas 7–10 dienų. Sa­vi­val­dybė ver­čia­si per galvą, or­ga­ni­zuo­ja pa­pil­do­mas dar­bo va­lan­das mo­bi­lia­me punk­te, or­ga­ni­zuo­ja mo­bi­lias bri­ga­das, kad būtų ga­li­mybė nu­vyk­ti į mo­kyk­las (ir kai­mo) ir at­lik­ti tes­tus, esa­me pa­si­ryžę vež­ti mėgi­nius į la­bo­ra­to­riją Vil­niu­je (nes ar­čiau kol kas nėra ga­li­mybės), per­lip­ti kal­nus, per­plauk­ti jūras, kad tik vai­kai sau­giai grįžtų į mo­kyk­las. Tre­čia­die­nis – pyst – ne­be­rei­kia testų, kas no­ri, kaip no­ri ga­li ei­ti į mo­kyk­las... Nus­vy­ra ran­kos...“ – nuo­lat be­si­kei­čian­čia Vy­riau­sybės po­zi­ci­ja pik­ti­no­si M. Čes­naus­kas.
Aist­ros ne­nu­ri­mo
Bet to­kie paaiš­ki­ni­mai tėvų ne­nu­ra­mi­no ir juo la­biau ne­nu­tildė. „Po­nai įsi­žeidė, kad daug dar­bo įdėta. Vai­kai lie­ka šios si­tua­ci­jos įkai­tai. Aš ne­be­tu­riu žod­žių, kaip ga­li elg­tis psi­cho­pa­tai, norė­da­mi tra­tin­ti biud­že­to lėšas abe­jo­ti­nam tes­ta­vi­mui, ku­ris kai­nuo­ja did­žiu­lius pi­ni­gus!“ – nir­šo To­mas.
Kad tes­ta­vi­mas – ne­pi­gus rei­ka­las, aiš­ki­no ir ki­ti ko­men­ta­to­riai. Net im­ta spėlio­ti, kad pri­va­lo­mas ty­ri­mas – fi­nan­siš­kai nau­din­gas mūsų me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, ku­rio šei­ma val­do „Ine­sos“ kli­niką. Ak­muo mes­tas ir į Ta­ry­bos na­rių, ku­rių da­lis taip pat yra glaud­žiai su­si­ję su mies­to li­go­ni­ne bei po­lik­li­ni­ko­mis, daržą.
Ki­ti Plungės sa­vi­val­dybės va­dovų klausė, kuo ski­ria­si dar­že­li­nu­kai nuo pra­di­nukų, kodėl vie­nus būti­na tes­tuo­ti, o kitų – ne.
Ži­no­ma, ne vi­si peikė pri­va­lomą tes­ta­vimą. Da­lis tėvų tokį rei­ka­la­vimą pri­ėmė kaip vie­nin­telį būdą pa­ga­liau su­grįžti į mo­kyk­las. „Iš­si­tes­ta­vom va­kar ir nie­ko neišd­raskė, ga­vom at­sa­kymą šian­dien, kad nei­gia­mas. Sau­giai grįšim į mo­kyklą. Nie­ko bai­saus. Bu­vom prie­š, bet tas nuo­to­li­nis jau gerklėj sto­vi, rei­kia ju­de­sio, rei­kia kon­tak­to, bend­ra­vi­mo“, – ra­min­da­ma tėve­lius rašė Kris­ti­na, ta­čiau pa­lai­ky­mo ne­su­laukė.
Tėvai aiš­ki­no ne prie­š tes­ta­vimą ko­vo­jan­tys, o prie­š ne­lo­giš­kus spren­di­mus. Esą Sa­vi­val­dybė ne­ga­li užd­raus­ti ne­tes­tuo­tiems vai­kams lan­ky­ti mo­kyklą.
Tęs pra­dėtą sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­delį
Sa­vo po­zi­ciją penk­ta­dienį vie­šai iš­sakė ir me­ras A. Kli­šo­nis. Anot jo, tes­ta­vi­mas – būti­na sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las sąly­ga. Esą kiek­vie­nas iš mūsų pri­va­lo­me at­sa­kin­gai elg­tis, nes pa­sekmės ga­li būti skaud­žios. Sa­vi­val­dybės va­do­vas paaiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju sa­vi­va­liau­ja­ma tik­rai nėra, kad Vy­riau­sybė lei­do at­nau­jin­ti pra­di­nukų kon­tak­tinį ug­dymą, bet sa­vi­val­dybėms su­teikė ga­li­mybę pa­čioms spręsti, pa­gal kokį mo­delį tai pa­da­ry­ti. Plungė esą nu­sprendė tęsti pra­dėtą sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­delį, kurį jau pa­si­rin­ko dvi mo­kyk­los – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja ir Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­la.
Bet pra­di­nukų tėvai to­liau rei­ka­lau­ja, anot jų, ly­gių tei­sių – kad jų vai­kai į mo­kyk­las su­grįžtų be tes­ta­vi­mo, kaip tai da­ro­ma li­ku­sio­se 44 sa­vi­val­dybė­se, ku­rio­se, kaip ir Plungės, per 14 dienų 100 tūkst. gy­ven­tojų ten­kan­čių naujų su­si­rgimų ko­ro­na­vi­ru­su ro­dik­lis – ma­žes­nis nei 200.
Su­rengė pro­tes­to ak­ciją
Tėvai siūlė pir­miau­sia pa­si­rūpin­ti sau­gu­mu pre­ky­bos cent­ruo­se, di­delė­se įmonė­se, to­je pa­čio­je Sa­vi­val­dybė­je, o ne tarp vaikų. Ban­dy­da­mi pa­ro­dy­ti, koks ab­sur­diš­kas yra spren­di­mas užd­raus­ti vai­kams grįžti į kla­ses be testų, pir­ma­dienį jie su­rengė ak­ciją prie Sa­vi­val­dybės. Jos me­tu rink­ta pa­ra­ma – me­di­ci­ninės kaukės, pirš­tinės, de­zin­fek­ci­nis skys­tis – Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jams.
„Jei jie taip bi­jo, pa­si­steng­si­me juos ap­rūpin­ti ap­sau­gos nuo ko­ro­na­vi­ru­so prie­monė­mis. Tik te­gu pa­lie­ka mūsų vai­kus ra­mybė­je“, – kalbė­jo ak­ci­jos su­ma­ny­to­ja plun­giškė Lai­ma Šed­vy­dienė.
Anot dar­že­li­nuką ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čios plun­giškės, kol kas vald­žia pa­teikė tik sa­vo nuo­monę, o tiks­lių paaiš­ki­nimų nėra. Jai pri­tarė ir ki­tas ak­ci­jos da­ly­vis, kalbėjęs, kad kas no­ri, tas te­gul tes­tuo­ja­si, bet drau­di­mo į mo­kyklą ei­ti be tes­to ne­ga­li būti. Vai­kai esą iš­siilgę nor­ma­laus, ko­ky­biš­ko mo­ky­mo­si. Jiems rei­kia ir bend­ra­vi­mo.
To­kios pa­čios nuo­monės bu­vo ir ki­ti ak­ci­jos da­ly­viai, ku­rių tei­gi­mu, vie­tos vald­žia tu­ri at­sto­vau­ti ją rin­ku­siems žmonėms, o ne sa­vi­va­liau­ti.
Jau grįžo 10 kla­sių
Pir­ma­dienį prie­š tėvų organizuotą ak­ciją Sa­vi­val­dybės su­reng­to nuo­to­li­nio pa­si­ta­ri­mo me­tu kalbė­ta, kad ir to­liau ke­ti­na­ma ei­ti tuo pa­čiu ke­liu – į mo­kyk­las su­grąžin­ti tik tes­tuo­tus pra­di­nu­kus. At­si­sa­ky­ta tik privalomo abi­tu­rientų, lan­kan­čių kon­sul­ta­ci­jas, bei ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo už­siė­mi­mus lan­kan­čiųjų tes­ta­vi­mo.
Kaip per pa­si­ta­rimą sakė Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, per pra­ėju­sią sa­vaitę kau­pi­nių me­to­du iš­tir­ti 528 as­me­nys. Tei­gia­mas bu­vo tik vie­no kau­pi­nio (ne moks­lei­vių ir jų tėvų, o mo­kyk­los dar­buo­tojų) re­zul­ta­tas, todėl šie as­me­nys bus pa­pil­do­mai iš­tir­ti PGR tes­tais.
Sa­vi­val­dybės va­do­vai įsi­ti­kinę, jog at­si­pa­lai­duo­ti dar per anks­ti, todėl pra­šo plun­giš­kių su­pra­tin­gu­mo. Esą bus sau­giau, jei prie įprastų pa­mokų bus grįžta­ma pa­laips­niui.
Pas­ku­ti­niais Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, nuo va­kar į mo­kyk­las grįžo 10 Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jos ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los pra­di­nukų kla­sių. Nuo ki­tos sa­vaitės  į kla­ses po tes­ta­vi­mo grįš vi­sos 5 Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nukų klasės, taip pat trys Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio bei dvi „Bab­run­go“ pro­gim­na­zijų klasės.
Po Ve­lykų mo­ky­tis kon­tak­ti­niu būdu norą iš­reiškė Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zijų bend­ruo­menės bei Ša­tei­kių pa­grin­dinė mo­kyk­la. Va­kar dėl to turė­jo ap­si­spręsti ir Plungės „Ry­to“ bei Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus mo­kyk­los.