Artėja žiema. Kaip šildysimės šiemet?

Mies­te­lių ir prie­mies­čių gy­ven­to­jai ne­be­no­ri peč­ku­riau­ti ir tar­nau­ti ka­ti­linė­je. Spar­čiai iš­po­pu­liarėjęs šil­dy­mo būdas su­ku­ria kom­fortą ir rei­ka­lau­ja ma­žai prie­žiū­ros. Mi­si­ja įma­no­ma – pa­sto­vi vi­daus tem­pe­ratū­ra se­nesnės sta­ty­bos ir re­no­vuo­tuo­se na­muo­se.

Dabar gyvenu kaip tikra ponia savo kaime, net kaimynai ateina pasižiūrėti, – juokiasi Kristina. – Namai visada švarūs ir šilti. Nei man rūpesčio dėl malkų pirkimo, nei galvos skausmo dėl pelenų. Dabar anūkai atvažiuoja į švarius ir šiltus namus manęs aplankyti, o ne malkų skaldyti.Šil­dy­mo se­zo­nui pa­ta­ria ruoš­tis jau da­bar

Saulė vis ma­žiau le­pi­na spin­du­liais ir no­rom ne­no­rom daž­no lie­tu­vio gal­vo­je pra­de­da su­ktis min­tys apie artė­jantį šil­dy­mo se­zoną. Šal­ta­sis se­zo­nas Lie­tu­vo­je trun­ka nuo spa­lio iki ba­land­žio, tai­gi, itin svar­bu ap­gal­vo­tai pa­si­rink­ti šil­dy­mo būdą, ypač jei malkų skal­dy­mas ar ži­di­nio kurs­ty­mas ne­beat­ro­do pa­trauk­lus už­siė­mi­mas.
Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai pa­ste­bi, jog pa­trauk­liau­si pirkė­jams – in­di­vi­dua­lie­ji na­mai, ku­riuo­se įreng­tas du­ji­nis šil­dy­mas ar­ba ši­lu­mos siurb­lys. O la­biau­siai lie­tu­viai gręžia­si nuo namų, šil­domų kie­tuo­ju ku­ru. Būsi­ma­jam se­zo­nui spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ruoš­tis jau da­bar, kai tiek šil­dy­mo sis­temų par­davė­jai, tiek mon­tuo­to­jai klien­tams ga­li skir­ti dau­giau dėme­sio ir pa­si­ūly­ti ra­cio­na­liau­sią spren­dimą.


Kie­to ku­ro ka­tilą kei­čia dujų ba­lionų šil­dy­mo sis­te­ma

Du­ji­nis šil­dy­mas yra pa­to­gus, ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­tis, pil­nai au­to­ma­ti­zuo­tas ir iš­ma­nus spren­di­mas. Pa­vyzd­žiui, ši­lu­mos siurb­liai kai ku­riais at­ve­jais efek­ty­vu­mu nu­si­leid­žia du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­moms, ypač se­nos sta­ty­bos pra­sčiau ap­šil­tin­tuo­se na­muo­se. Jei gre­ta skly­po nėra dujų tinklų, pui­ki al­ter­na­ty­va ga­li būti šil­dy­mas dujų ba­lio­nais.
Pui­ki ži­nia tiems, kas no­ri gy­ven­ti pa­to­giau, bet vis dar ne­ga­li at­si­svei­kin­ti su se­nuo­ju šil­dy­mu – šil­dy­mo du­jo­mis sis­temą ga­li­ma kom­bi­nuo­ti ir su ki­tais ši­lu­mos šal­ti­niais. Tai spren­di­mas, kai na­mo šei­mi­nin­kas dar no­ri iš­lai­ky­ti tu­rimą kie­to ku­ro ka­tilą, bet kar­tu nau­do­tis ir nau­ja pa­to­ges­ne du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­ma.
Pas­ta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, jog žmonės no­ri kuo ma­žiau prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čios ir kom­for­tiš­kos šil­dy­mo sis­te­mos, o ir šil­dy­mas kie­tuo­ju ku­ru tam­pa ne­be toks pi­gus. Tai­gi, se­na, daug prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­ti sis­te­ma kei­čia­ma į mo­der­nesnę, rei­ka­lau­jan­čią ma­žiau prie­žiū­ros.


Šil­ti na­mai ir pa­sto­vi tem­pe­ratū­ra be jo­kio var­go

„Jau se­niai at­si­bo­do tar­nau­ti ka­ti­lui ir peč­ku­riau­ti, – pa­sa­ko­ja Kris­ti­na, jau ne vie­ne­rius me­tus be­si­džiau­gian­ti nau­ja šil­dy­mo sis­te­ma dujų ba­lio­nais. – Anks­čiau būda­vo, šal­tu­kui užs­pau­dus, tek­da­vo net naktį kel­tis pa­si­kur­ti ne pir­mos jau­nystės mal­kinį ka­tilą. Sun­ku būda­vo ir tem­pe­ratūrą nu­re­gu­liuo­ti – tai per karš­ta, tai per šal­ta, o tik neuž­me­tus malkų, na­mai grei­tai at­vėsda­vo“, – apie kas­die­ni­nius šil­dy­mo rūpes­čius pa­sa­ko­ja pa­šne­kovė ir nu­mo­ja ran­ka.
„Da­bar gy­ve­nu kaip tik­ra po­nia sa­vo kai­me, net kai­my­nai atei­na pa­si­žiūrė­ti, – juo­kia­si Kris­ti­na. – Na­mai vi­sa­da švarūs ir šil­ti. Nei man rūpes­čio dėl malkų pir­ki­mo, nei gal­vos skaus­mo dėl pe­lenų. Da­bar anū­kai at­va­žiuo­ja į šva­rius ir šil­tus na­mus manęs ap­lan­ky­ti, o ne malkų skal­dy­ti.“


Kom­for­tiš­kas ir ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­tis šil­dy­mas SAU­RI­DA GAS

Kaip jau su­pra­to­te, pa­šne­kovė pa­si­rin­ko naują šil­dy­mo spren­dimą – dujų ba­lionų sis­temą SAU­RI­DA GAS. Ši mo­der­ni du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­ma rei­ka­lau­ja la­bai ne­daug prie­žiū­ros, o iš­ma­nus ir pa­to­gus kon­den­sa­ci­nio du­ji­nio ka­ti­lo BOSCH val­dy­mas leid­žia vi­daus tem­pe­ratūrą su­prog­ra­muo­ti pa­gei­dau­ja­mu re­ži­mu ar­ba re­gu­liuo­ti mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, net ir ne­sant na­muo­se. Te­rei­kia pa­si­rink­ti bei nu­sta­ty­ti kom­for­tišką tem­pe­ratūrą na­muo­se ir užp­rog­ra­muo­ti že­mesnę tem­pe­ratūrą mie­go me­tu ar tuo­met, kai esa­te iš­vykę – tai pa­de­da ge­ro­kai su­ma­žin­ti šil­dy­mo iš­lai­das ir kom­for­tiš­kai gy­ven­ti.


Tin­ka­mas spren­di­mas ra­dia­to­riams ir grin­di­niam šil­dy­mui

SAU­RI­DA GAS šil­dy­mo sis­te­ma pui­kiai de­ra ir nau­jos, ir se­nos sta­ty­bos na­muo­se. Dau­ge­ly­je se­nesnės sta­ty­bos namų dar yra iš­ved­žio­tas šil­dy­mas ra­dia­to­riais, tad šis va­rian­tas tik­rai jūsų ne­nu­vils. Svar­bu tai, kad ra­dia­to­riams rei­ka­lin­ga aukš­ta tem­pe­ratū­ra, ku­ri leng­vai pa­sie­kia­ma šil­dant du­jo­mis, ko ki­tos šil­dy­mo sis­te­mos ne­ga­li už­tik­rin­ti.
Du­ji­nis šil­dy­mas ba­lio­nais pui­kiai tin­ka namų šil­dy­mui, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ko­kia šil­dy­mo sis­te­ma įreng­ta – grin­di­nis ar ra­dia­to­ri­nis šil­dy­mas.
UAB „Sau­ri­da“ mar­ke­tin­go va­dovė Jo­li­ta Vait­ke­vi­čienė pa­brėžia, jog du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­mas pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau įsi­ren­gia se­nesnės sta­ty­bos ir re­no­vuotų būstų sa­vi­nin­kai. Pa­si­ren­gi­mas būsi­ma­jam šil­dy­mo se­zo­nui grei­tas ir pa­pras­tas: su­de­ri­nus ir pa­tvir­ti­nus už­sa­kymą, dujų tie­ki­mo sis­te­ma, du­ji­nis ka­ti­las ir ki­ti įren­gi­niai su­mon­tuo­ja­mi per vieną dieną.
Šil­dy­mas dujų ba­lio­nais – pa­trauk­lus pa­si­rin­ki­mas tiems, ku­rie no­ri kom­for­tiš­ko, ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čio šil­dy­mo spren­di­mo.


Artėjant žiemos sezonui, šildymo sistemų konsultantai nemokamai konsultuoja telefonu +370 610 46004.


Užs. Nr. 441 r