Dovanojo gerą savijautą

Plun­giš­kis Do­na­tas šie­met, mi­nint Tėvo dieną, su­laukė ne­įpras­tos do­va­nos – ži­no­da­ma apie vyrą kan­ki­nan­čius nu­ga­ros skaus­mus, šei­ma jam pa­do­va­no­jo ku­poną vi­zi­tams pas ma­sa­žo te­ra­peutą Vy­tautą Grom­nicką. Da­bar, po 12-os ma­sažų sean­so, plun­giš­kis džiau­gia­si ne tik pa­gerė­ju­sia sa­vi­jau­ta, bet ir išau­gu­siu dar­bin­gu­mu, su­grįžu­sia ener­gi­ja. Tad vi­siems, kas ken­čia nu­ga­ros skaus­mus, vy­ras pa­ta­rian­tis ne­be­kentė­ti – pa­gal­bos kreip­tis jau da­bar.

36-erių Do­na­tas pa­sa­ko­jo da­bar nė ne­pri­si­me­nan­tis, ka­da pra­dėjo jaus­ti nu­ga­ros skaus­mus. Esą vis su­skaus­tan­čią nu­garą iš pra­džių jis nu­ra­šy­da­vo nuo­var­giui ir di­de­liam fi­zi­niam krūviui, juo­lab kad pailsėjęs pa­si­jus­da­vo ge­riau. Bet su me­tais tie skaus­mai dažnė­jo ir stiprė­jo, kol ta­po ko­ne kas­die­ni­niu pa­ly­do­vu.
„Ma­ma „Že­mai­ty­je“ per­skaitė, kad Plungė­je dir­ba toks ma­sa­žo te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas, pa­de­dan­tis ken­čian­tiems nu­ga­ros skaus­mus. Ji už­rašė tėtį pas jį, nes šis turė­jo nu­ga­ros pro­blemų. Ir kai tėtis ėmė džiaug­tis ge­rai re­zul­ta­tais, žmo­na su­gal­vo­jo ir man pa­do­va­no­ti ap­si­lan­kymų ku­poną“, – sa­vo ke­lią į ki­ne­zi­te­ra­peu­to V. Grom­nic­ko ka­bi­netą pri­si­minė plun­giš­kis.
Vos tik pra­dėjęs ma­sažų kursą plun­giš­kis pa­ju­to per­mai­nas. Ir da­bar džiau­gia­si, kad at­si­kėlęs ry­te būna daug žva­les­nis, ne­bėra to kūno su­stin­gi­mo, be ku­rio jau ne­beį­si­vaiz­da­vo sa­vo rytų. Ge­rai jau­čia­si ir dar­bo me­tu, o va­ka­re grįžus na­mo dar už­ten­ka jėgų pa­si­dar­buo­ti na­muo­se ar kie­me, kas anks­čiau jau būda­vo di­de­lis iššū­kis. Praei­ty li­ko ir nu­ga­ros skaus­mai.
Ne vel­tui sa­ko­ma, kad ge­riau­sia rek­la­ma – sklin­dan­ti iš lūpų į lūpas. Iš­girdę apie plun­giš­kio Do­na­to bei jo tėčio pa­tir­tis, pa­gal­bos į V. Grom­nicką jau kreipė­si ir ki­ti jų gi­mi­nai­čiai. 
O sykį ap­si­lan­kymą pas šį spe­cia­listą Do­na­tas net do­va­no­jo vie­nam gim­ta­dienį šven­tu­siam sa­vo įmonės klien­tui, ku­ris taip pat skundė­si nu­ga­ros skaus­mais. Ir visų at­si­lie­pi­mai, pa­sak vy­ro, tik pa­tys ge­riau­si, todėl jis ga­lin­tis drąsiai šį spe­cia­listą re­ko­men­duo­ti ir ki­tiems.
Ma­sa­žo te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas dir­ba Plungė­je, dėl in­for­ma­ci­jos kreip­tis tel. 8 616 211 02. Be­si­re­gist­ruo­jan­tie­ji rugsė­jo mėnesį da­ly­vaus ak­ci­jo­je – gaus do­vanų ne­mo­kamą kon­sul­ta­ciją bei stu­bu­ro tem­pimą.

Užs. Nr. 449 r