Pa­mo­kos be suo­lo ir „kuo­lo“

Ei­man­to BE­KĖ­ŽOS at­siųs­ta nuo­trau­ka
„Di­giK­la­sę“ įkū­rė trys plun­giš­kiai (iš kai­rės): bro­liai Man­tas ir Sil­vest­ras Ston­kai bei jų drau­gas Ei­man­tas Be­kė­ža
Taip ge­ro­kai prieš pir­mą­jį ka­ran­ti­ną pra­dė­ju­sią veik­ti vir­tua­lią mo­kyk­lą, ži­no­mą „Di­giK­la­sės“ pa­va­di­ni­mu, kal­ba jos įkū­rė­jai – plun­giš­kiai bro­liai Man­tas ir Sil­vest­ras Ston­kai bei jų bi­čiu­lis Ei­man­tas Be­kė­ža. Anot jų, čia ga­li iš­mok­ti vis­ką, ko ne­sup­ra­tai mo­kyk­lo­je, ir pa­si­ruoš­ti ar­tė­jan­tiems kont­ro­li­niams ar net bran­dos eg­za­mi­nams. Tai pa­da­ry­ti moks­lei­viams ste­reo­ti­pus lau­žan­čių LI­VE pa­mo­kų me­tu pa­de­da ge­riau­si mo­ky­to­jai bei 8–12 kla­sių mo­ki­niams pri­tai­ky­tos iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos.
Su šiuo uni­ka­liu pro­jek­tu pir­ma­die­nį bu­vo su­pa­žin­din­ti ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai.
Apie „Di­giK­la­sę“ pa­sa­ko­jo M. Ston­kus ir E. Be­kė­ža, ku­rie vy­lė­si, kad jų par­tne­riais taps ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Ši mo­kyk­la – la­bai rei­ka­lin­ga
Ko­dėl „Di­giK­la­sė“ nė­ra dar vie­na švie­ti­mo įstai­ga ar bū­re­lis ir kuo ji ski­ria­si nuo ki­tų mo­kyk­lų?
Iš Plun­gės ki­lęs fi­zi­kas E. Be­kė­ža, pri­si­min­da­mas pro­jek­to prie­šis­to­rę, pa­sa­ko­jo šį kon­cep­tą per­nai pra­dė­jęs tes­tuo­ti drau­ge su Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viais. Bu­vo sten­gia­ma­si iš­gry­nin­ti, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti nuo­to­li­nės pa­mo­kos, kad jos bū­tų ypač nau­din­gos.
Taip pa­ma­žu gi­mė ap­lin­ka, prie ku­rios šian­dien ga­li pri­si­jung­ti vi­si, už­si­sa­kę na­rys­tę. Kai­na vie­nam da­ly­kui šiuo me­tu – 16 eu­rų per mė­ne­sį.
„Mes pa­da­rėm ma­sy­vias, at­vi­ras, rea­liu lai­ku vyks­tan­čias vir­tua­lias pa­mo­kas, ku­rios pa­sie­kia­mos pra­ktiš­kai vi­siems. Kol su­si­kū­rė­me, at­li­ko­me tam tik­rus ty­ri­mus, die­gė­mės ino­va­ci­jas, su­si­kū­rė­me sa­vo plat­for­mą. Šiuo me­tu vir­tua­lio­je mo­kyk­lo­je ug­do­si per 1300 
mo­ki­nių. Tu­ri­me vi­zi­ją pa­siek­ti 10 tūkstančių“, – kal­bė­jo E. Be­kė­ža, pri­dur­da­mas, kad jis ir vi­sa ko­man­da jau­čia­si už­čiuo­pę kaž­ką ypa­tin­go ir rei­ka­lin­go mū­sų ša­liai, ypač šiuo me­tu.
Pa­sak vir­tua­lios mo­kyk­los bend­raį­kū­rė­jo, prie „Di­giK­la­sės“ pri­si­jun­gu­sius mo­ki­nius pa­sie­kia ko­ky­biš­kas tu­ri­nys, o tai la­bai svar­bu, no­rin­ti su­teik­ti jau­ni­mui ga­li­my­bę pa­ge­rin­ti tam tik­rų da­ly­kų ži­nias ar jau tu­ri­mų ba­ga­žą pra­tu­rin­ti nau­jo­mis.
Šiuo me­tu mo­kyk­lo­je mo­ka­ma 7 aka­de­mi­nių da­ly­kų – is­to­ri­jos, fi­zi­kos, che­mi­jos, bio­lo­gi­jos, ma­te­ma­ti­kos bei lie­tu­vių ir ang­lų kal­bų. Jų mo­ky­to­jai – Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tai ir Vil­niaus Li­cė­ju­je mo­kan­tys spe­cia­lis­tai, ku­rių pa­de­da­mi mo­ki­niai ga­li pa­siek­ti no­ri­mų re­zul­ta­tų kont­ro­li­niuo­se bei eg­za­mi­nuo­se. O kur dar ge­ras lai­kas, pa­si­tel­kus mo­ky­to­jų iš­ra­din­gu­mą!
Tie­sa, E. Be­kė­ža pa­si­džiau­gė, kad jau vei­kia ir me­di­ci­nos bū­re­lis, o nuo sau­sio mė­ne­sio lauks ir tei­sės, eko­no­mi­nio raš­tin­gu­mo, po­li­ti­kos, pro­gra­ma­vi­mo, geog­ra­fi­jos už­siė­mi­mai, ku­rių va­do­vai – sa­vo sri­čių spe­cia­lis­tai. Pa­vyz­džiui, su po­li­ti­kos su­bti­ly­bė­mis jau­ną­ją kar­tą su­pa­žin­dins nau­jai iš­rink­tos prem­je­rės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės pa­ta­rė­ja.
„Da­bar bend­rau­ja­me su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu, at­lie­ka­me ty­ri­mus ir ke­ti­na­me dieg­ti dirb­ti­nį in­te­lek­tą. Steng­si­mės, <...> kad mo­ki­niai gau­tų už­da­vi­nius, pri­tai­ky­tus bū­tent jų ly­giui, kad jie ga­lė­tų kuo efek­ty­viau to­bu­lė­ti“, – kal­bė­jo uni­ka­lios mo­ky­mo­si sis­te­mos bend­raį­kū­rė­jas E. Be­kė­ža.
Jis  įsi­ti­ki­nęs: kiek­vie­nas vai­kas, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kaip jam se­ka­si mo­kyk­lo­je, ga­li pa­ge­rin­ti sa­vo pa­žy­mius. Te­rei­kia tap­ti vie­nu iš „Di­giK­la­sės“ na­rių.
Pa­dės ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kams
Ko­le­gai ant­ri­no ir M. Ston­kus. Jo tei­gi­mu, apie ko­ky­biš­ką tu­ri­nį, tei­kia­mą vir­tua­lių pa­mo­kų me­tu, by­lo­ja ir vis au­gan­tys mo­ki­nių re­zul­ta­tai. Plun­giš­kis ti­ki­no, jog vi­sa „Di­giK­la­sės“ ko­man­da su­lau­kia dau­gy­bės tei­gia­mų at­si­lie­pi­mų ne tik iš mo­ki­nių, bet ir iš jų tė­vų.
Kad jau­ni­mas tei­gia­mai at­si­lie­pia apie vir­tua­lias pa­mo­kas bei mo­ky­to­jus, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti ap­si­lan­kius mo­kyk­los in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je. „Su­pe­ri­niai mo­ky­to­jai, su­pe­ri­nė at­mos­fe­ra! Ne­si­ti­kė­jau, kad kaž­ka­da man pra­dės pa­tik­ti mo­ky­tis, bet „Di­giK­la­sės“ mo­ky­to­jai iš­dės­to rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją įdo­miai ir jau­nat­viš­kai...“ – ra­šo Vi­lius. Jam ant­ri­na ir Alek­sand­ra, pa­sak ku­rios, vi­si šios mo­kyk­los mo­ky­to­jai – nuo­šir­dūs, o pa­mo­kos – la­bai įdo­mios ir ge­rai išaiš­ki­na­mos.
Ir vi­sai tai už 16 eu­rų per mė­ne­sį. Tiek kai­nuo­ja ke­tu­rios pa­mo­kos. At­ro­dy­tų – ne­di­de­lė su­ma. Bet, pa­sak Man­to, yra šei­mų, ku­rioms ir to­kie pi­ni­gai už pa­pil­do­mą vai­ko ug­dy­mą – di­de­li. Jis pa­sa­ko­jo apie pa­žin­tį su aš­tun­to­ke iš Plun­gės. Esą mer­gai­tė ži­no apie „Di­giK­la­sę“ ir no­rė­tų jo­je mo­ky­tis, ta­čiau jos tė­ve­liams neat­lie­ka tam pi­ni­gė­lių. Ir to­kių šei­mų – ne vie­na.
Taip gi­mė min­tis pa­dė­ti to­kioms šei­moms, kad jo­se au­gan­tys ta­len­tai ga­lė­tų pa­pil­do­mai mo­ky­tis. Bu­vo me­tas, kai ir bro­lių Ston­kų tė­vai iš­gy­ve­no ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus –  tė­vui te­ko emig­ruo­ti, o ma­ma li­ko vie­na su vai­kais Lie­tu­vo­je, steng­da­ma­si jiems duo­ti vis­ką, kas tuo me­tu bu­vo įma­no­ma, kad tik at­ža­los neiš­sis­kir­tų iš sa­vo bend­raam­žių ir bū­tų vis­kuo ap­rū­pin­ti. Bū­ta ir ki­tų pa­tir­čių. Pa­vyz­džiui, kai dėl eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos Ston­kams te­ko keis­ti mies­tą. Tai stip­riai pa­ko­re­ga­vo tuo­met paaug­lio Man­to gy­ve­ni­mą. Jis įsi­ti­ki­nęs: jei ne­bū­tų rei­kė­ję kraus­ty­tis, keis­ti mo­kyk­lų, jo gy­ve­ni­mas bū­tų su­si­klos­tęs ki­taip.
Ta­čiau vi­sa tai pa­dė­jo su­si­for­muo­ti tam tik­roms ver­ty­bėms, su­pras­ti mo­ky­mo­si svar­bą. Bū­tent to­kia as­me­ni­nė pa­tir­tis bei no­ras pa­dė­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems ta­po pa­ska­ta drau­ge su bend­ra­min­čiais im­tis dar vie­no su­ma­ny­mo – su­teik­ti ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai gi­lin­ti ži­nias jų ku­ruo­ja­mo­je „Di­gik­la­sė­je“ tiems moks­lei­viams, ku­riems to la­biau­siai rei­kia.
Juk yra ne­ma­žai šei­mų, ku­riuo­se au­ga itin ga­būs, darbš­tūs ir mo­ty­vuo­ti vai­kai, ta­čiau tė­vai ne­tu­ri at­lie­ka­mų lė­šų jų pa­pil­do­mai ug­dy­ti. Taip at­si­ra­do sti­pen­di­jų pro­gra­ma. Kad ji tin­ka­mai veik­tų,  bend­ra­min­čių tre­je­tas nu­ta­rė vie­ny­tis su sa­vi­val­dy­bė­mis bei su jau­ni­mo cent­rais, kad šie pa­dė­tų at­rink­ti vai­kus iš ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų.
Su to­kia pa­čia in­ten­ci­ja M. Ston­kus ir E. Be­kė­ža krei­pė­si ir į, jų žo­džiais, na­mų Sa­vi­val­dy­bę. „Pra­šo­me pa­dė­ti at­ras­ti mo­ki­nius, ku­rie yra mo­ty­vuo­ti, ta­čiau ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­pil­do­mai mo­ky­tis. Mes ga­lė­tu­me jiems pa­dė­ti, skir­da­mi sti­pen­di­ją. Gal­būt Sa­vi­val­dy­bė pa­gel­bė­tų ieš­kant ne tik mo­ki­nių, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, bet ir ga­li­mų rė­mė­jų. Ir vi­sai ne­svar­bu, ar tai bū­tų pa­vie­niai fi­zi­niai as­me­nys, ar vers­lai“, – kreip­da­ma­sis į po­sė­džio da­ly­vius kal­bė­jo M. Ston­kus, ak­cen­tuo­da­mas, kad vai­kams au­ko­ja­mos su­mos jo ini­cia­ty­va bus dvi­gu­bi­na­mos.
Jam ant­ri­no ir E. Be­kė­ža, dar sy­kį pri­min­da­mas, kad iš Sa­vi­val­dy­bės ne­pra­šo­ma fi­nan­si­nės pa­gal­bos. Jiems esą rei­ka­lin­gas pa­lai­ky­mas ir pa­gal­ba, ieš­kant mo­ki­nių bei rė­mė­jų. Tie­sa, apie ga­li­mą gau­ti sti­pen­di­ją in­for­muo­tos ir ša­lies mo­kyk­los.
„Bend­ra­vi­mas su Plun­ge mums, plun­giš­kiams, – svar­bu. Ne­sup­ras­ki­te klai­din­gai – ne fi­nan­sų ieš­ko­me. Part­ne­rys­tė su Plun­gės sa­vi­val­dy­be mums bū­tų tar­si star­tas po tru­pu­tį pra­dė­ti ko­mu­ni­kuo­ti su mo­kyk­lo­mis. Kad ir tas pa­čias sti­pen­di­jas mes ga­lė­tu­me skir­ti per Sa­vi­val­dy­bę“, – aiš­ki­no E. Be­kė­ža.
Li­ko su­ža­vė­ti
Išk­lau­sę plun­giš­kių, po­sė­džia­vu­sie­ji li­ko su­ža­vė­ti. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­sa­ko­jo jau anks­čiau do­mė­ję­sis šia iš­ties uni­ka­lia mo­ky­mo­si sis­te­ma ir li­ko ma­lo­niai nu­ste­bęs, kiek daug ji ga­li su­teik­ti mo­ki­niui. Tie­sa, te­ko kiek nu­si­min­ti, kad ug­dy­mas pri­tai­ky­tas tik vy­res­niems mo­ki­niams, bet vi­lia­si, kad atei­ty­je bus pa­gal­vo­ta ir apie ma­žiu­kus.
Jau­nų ir am­bi­cin­gų vy­rų pro­jek­tu džiau­gė­si ir vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė. „Čia – atei­ties mo­kyk­la. Nė kiek tuo nea­be­jo­ju“, – kal­bė­jo ji. Ta­čiau jai bu­vo įdo­mu su­ži­no­ti, kas tie taip iš­gir­ti mo­ky­to­jai. Esą tė­vams tai tu­rė­tų bū­ti la­bai ak­tua­lu.
E. Be­kė­ža pa­ti­ki­no, kad vi­si jie – sa­vo sri­čių spe­cia­lis­tai, ir iš­var­di­jo kiek­vie­no pa­sie­ki­mus.
„Di­giK­la­sė“ ge­rą įspū­dį pa­li­ko ir me­rui Aud­riui Kli­šo­niui. Jo tei­gi­mu, to­kio ti­po mo­kyk­la šiuo me­tu – itin rei­ka­lin­ga. Nie­kam nė­ra pa­slap­tis, kad dėl esa­mos si­tua­ci­jos ken­čia vai­kų moks­lai, lie­ka spra­gų, ku­rias vė­liau bū­na sun­ka pa­ša­lin­ti.
„Aš tik pa­lai­kau šį pro­jek­tą ir pa­si­ža­du šiais moks­lo me­tais pen­kiems vai­kams skir­ti po 16 eu­rų kiek­vie­ną mė­ne­sį, kad jie ga­lė­tų jung­tis prie šios vir­tua­lios mo­kyk­los ir to­bu­lė­ti.
Ini­cia­ty­va pa­ti­ko ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, pe­da­go­gei Vi­dai Bon­daus­kie­nei. Ji taip pat bu­vo už tai, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bend­ra­dar­biau­tų su „Di­giK­la­se“. Lie­ka tik šią par­tne­rys­tę ati­tin­ka­mai įfor­min­ti. Ta­da bus ga­li­ma im­tis rea­lių dar­bų. Vie­nas iš jų – pa­dė­ti su­ras­ti no­rin­čių­jų pa­rem­ti ini­cia­ty­vą. Pa­si­ro­do, pra­džia jau yra. M. Kau­nas apie tai kal­bė­jo­si su Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tu An­ta­nu Bo­ru­mu. Koks jų po­žiū­ris į „Di­giK­la­sę“ ir ga­li­my­bę pa­dė­ti ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vaikams, tu­rė­tų paaiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.