Verslūs plungiškiai kviečiami į bendradarbystės centrą „Spiečius“

Organizacijos nuotrauka
Smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai Plungės vers­li­nin­kai, sie­kian­tys sa­vo vers­lo au­gi­mo, kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie bend­ra­dar­bystės cent­ro „Spie­čius“ ir ne­mo­ka­mai nau­do­tis vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pa­slaugų pa­ke­tu. Bend­ra­dar­bystės cent­ras, kurį įkūrė vers­lu­mo ir eks­por­to plėtros agentū­ra „Vers­li Lie­tu­va“, vers­li­ninkų lau­kia ad­re­su Pra­monės pr. 4B, 1 aukš­tas.

Prie „Spie­čiaus“ pri­si­jun­gu­siems vers­li­nin­kams ski­ria­ma kom­piu­te­ri­zuo­ta dar­bo vie­ta mo­der­nio­je bend­ra­dar­bystės cent­ro erdvė­je, tei­kia­mos in­di­vi­dua­lios vers­lo kon­sul­ta­ci­jos, na­riai ga­li da­ly­vau­ti vers­lo įgūdžių ug­dy­mo pro­gra­mo­se, mo­ky­muo­se, ren­gi­niuo­se bei bend­rau­ti ir įgy­ven­din­ti ini­cia­ty­vas drau­ge su ki­tais mies­to vers­li­nin­kais. Dar šie­met „Spiečiaus” pa­slaugų pa­ketą pa­pil­dys nau­jos ne­mo­ka­mos pa­slau­gos: e-ko­mer­ci­jos dirb­tuvės, vers­lo au­gi­ni­mui skir­ta ak­se­le­ra­vi­mo pro­gra­ma, tiks­linės kon­sul­ta­ci­jos bei ga­li­mybė gau­ti vers­lo su­bsi­diją!
Šiuo me­tu Lie­tu­vos re­gio­nuo­se vei­kia 13 „Spiečiaus” bend­ra­dar­bystės centrų.
„Bend­ra­dar­bystės cent­ras „Spie­čius“ yra efek­ty­vi ir jau pa­si­tei­si­nu­si vers­lu­mo ska­ti­ni­mo prie­monė – čia vers­li­nin­kams su­tei­kia­mos vi­sos ga­li­mybės au­gin­ti sa­vo vers­lus. La­bai džiau­giamės „Spie­čiaus“ pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ju­sių verslų re­zul­ta­tais: praei­tais me­tais, net ša­ly­je esant ka­ran­ti­nui, „Spie­čiaus“ na­rių apy­var­ta paau­go 68 pro­c., treč­da­liui vers­li­ninkų pa­vy­ko apy­vartą iš­lai­ky­ti sta­bi­lią, o kas penk­tas na­rys pra­dėjo vyk­dy­ti eks­portą. To­kių re­zul­tatų ti­kimės ir Plungės „Spie­čiu­je“, – tei­gia „Vers­li Lie­tu­va“ Vers­lu­mo de­par­ta­men­to di­rek­torė In­ga Juo­za­pa­vi­čienė.
„Spie­čiaus“ pa­slau­go­mis ga­li pa­si­nau­do­ti ne tik prie bend­ra­dar­bystės cent­ro pri­si­jungę na­riai, bet ir vi­si, sie­kian­tys pa­gi­lin­ti sa­vo vers­lo ži­nias ar tu­rin­tys klau­simų apie vers­lo kūrimą ir vys­tymą. „Spie­čiaus“ kon­sul­ta­ci­jos ir čia vyks­tan­tys ren­gi­niai priei­na­mi vi­siems plun­giš­kiams. Šiuo me­tu taip pat vyks­ta „Va­sa­ra „Spie­čiu­je“ ak­ci­ja – iki rugsė­jo 5 d. vi­si, ku­riems pa­bo­do dirb­ti iš namų ar no­ri pa­keis­ti dar­bo ap­linką, ga­li dar­buo­tis Plungės ar­ba bet ku­ria­me ki­ta­me „Spie­čiu­je“!
No­rin­tys tap­ti „Spie­čiaus“ na­riais, su­ži­no­ti apie bend­ra­dar­bystės centrą dau­giau ar pa­si­nau­do­ti „Va­sa­ra „Spie­čiu­je“ ak­ci­ja, ga­li kreip­tis tel. 8 604 98830 ar­ba el. p. spie­cius.plunge@verslilietuva.lt.

Užs. Nr. 354 r