Festivalio pradžia – jau rytoj

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuo­trau­ka
Fes­ti­va­lį tra­di­ciš­kai pra­dės Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras, di­ri­guo­ja­mas Plun­gės gar­bės pi­lie­čio maest­ro Juo­zo Do­mar­ko
Ry­toj, rugp­jū­čio 31 d., 16.30 val., My­ko­lo Ogins­kio rū­mų kie­mo par­te­ry­je iš­kil­min­gai bus ati­da­ry­tas XVI tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Po ati­da­ry­mo, 17 val., vi­sus pa­kvies Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro kon­cer­tas. Me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas – Mo­des­tas Pit­rė­nas. So­lis­tai: Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė (sop­ra­nas) ir To­mas Pa­vi­lio­nis (te­no­ras). Di­ri­guos or­kest­ro gar­bės di­ri­gen­tas Juo­zas Do­mar­kas.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras – įspū­din­gas kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jas, su­ge­ban­tis su­kur­ti ma­giš­ką lau­ką tarp mu­zi­kos ir ap­lin­kos, ku­rio­je vyks­ta kon­cer­tai. Tai tam­pa tik­ru mu­zi­ki­niu įvy­kiu, ver­tu at­ski­ros stu­di­jos. Šį kar­tą fes­ti­va­lio klau­sy­to­jams pa­teik­ta itin ma­lo­ni staig­me­na – sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kos gar­sai lie­sis ne tra­di­ci­nė­je kon­cer­tų sa­lė­je, o at­vi­ro­je lau­ko erd­vė­je – prie is­to­ri­nių ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­mų.

Dvi ga­lin­gos jė­gos – mu­zi­ka ir gam­ta – se­na­ja­me Plun­gės par­ke su­si­jungs į gy­vą, pul­suo­jan­tį, pa­si­mė­ga­vi­mą ke­lian­tį gro­žio pa­sau­lį.

Ma­gi­jos kū­rė­jas – di­ri­gen­tas Juo­zas Do­mar­kas – ne tik pri­mins se­ną­sias dva­ro tra­di­ci­jas, kai va­sa­ro­mis or­kest­ran­tai kon­cer­tuo­da­vo par­ke, bet ir su­kurs nau­ją ne­pa­mirš­ta­mą kla­si­ki­nės mu­zi­kos spek­tak­lį, ku­riuo pa­ža­di­na­mi su­bti­liau­si ir jaut­riau­si mu­zi­ki­niai klau­sy­to­jų iš­gy­ve­ni­mai.

Kar­je­ros de­šimt­me­čių bran­da, pro­fe­sio­na­lu­mas, at­sa­kin­gas po­žiū­ris į kū­ry­bą bei pa­si­rink­tą re­per­tua­rą lei­do sim­fo­ni­niam or­kest­rui už­ka­riau­ti tiek kri­ti­kos, tiek ir pub­li­kos sim­pa­ti­jas.

Kon­cer­to so­lis­tai – fes­ti­va­lio pub­li­kos nu­my­lė­ti­niai: cha­riz­ma­tiš­ka, ta­len­tin­ga, pri­gim­ti­nio ar­tis­tiš­ku­mo ir ža­ve­sio ne­sto­ko­jan­ti ope­ros dai­ni­nin­kė Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė (sop­ra­nas) ir ky­lan­ti ope­ros žvaigž­dė To­mas Pa­vi­lio­nis (te­no­ras).