„Ir kaip man tavęs nemylėt, didysis Plungės festivali“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Pir­ma­jam fes­ti­va­lio kon­cer­tui di­ri­ga­vo J. Do­mar­kas (cent­re)
To­kiais žod­žiais šeš­ta­die­nio pa­va­karę pra­dėtas plun­giš­kių kas­met lau­kia­mas, šie­met jau XVI, tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis. Į mu­zi­ki­nes Ogins­kių tra­di­ci­jas tęsian­čius kon­cer­tus, at­si­žvel­giant į su­dėtingą epi­de­mio­lo­ginę si­tua­ciją tiek ra­jo­ne, tiek vi­so­je ša­ly­je, šie­met kvie­čia­mi tik tu­rin­tie­ji ga­li­my­bių pa­są. Ne­pai­sant to, šis ri­bo­ji­mas nė kiek neap­tirpdė da­ly­vių gretų – no­rin­čiųjų pa­si­mėgau­ti kla­si­ki­ne mu­zi­ka į fes­ti­va­lio ati­da­rymą ir pirmąjį kon­certą su­si­rin­ko tiek daug, kad vi­siems neuž­te­ko kėdžių.


Fes­ti­va­lio ati­da­rymą pa­tikė­ta pa­skelb­ti gar­bin­giau­siam ren­gi­nio sve­čiui – kultū­ros mi­nist­rui Si­mo­nui Kai­riui. Svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius  jis kalbė­jo, jog gra­ži tra­di­ci­ja kiek­vieną ru­denį pa­si­tik­ti fes­ti­va­lio kon­cer­tais yra did­žiu­lis or­ga­ni­za­to­rių, iš­ki­lių Lie­tu­vos me­ni­ninkų, fes­ti­va­lio pub­li­kos, sve­čių, rėmėjų ir bi­čiu­lių nuo­pel­nas.
„Džiu­gu, kad ir šian­dien ši M. Ogins­kio dar­bus me­nan­ti vie­ta tam­pa įkvėpi­mo ir kūry­bi­nių bend­ra­dar­bys­čių šal­ti­niu dau­gy­bei žmo­nių. Neslėp­siu – ir ar­ti­miau­sio­je sa­vo ap­lin­ko­je tu­riu tokį pa­vyzdį, ku­riuo did­žiuo­juo­si. Ma­no ma­ma, poetė Ele­na Bo­ru­se­vi­čiūtė-Šid­laus­kienė, įkvėpta būtent Ogins­kių is­to­ri­jos, pa­rašė eilė­raš­čių ciklą „Skam­bant Ogins­kio po­lo­ne­zui“, – sakė mi­nist­ras.
O kad apie fes­ti­va­lio ati­da­rymą iš­girstų net ir tą va­karą na­mie likę plun­giš­kiai, į orą pa­leis­tos trys visą miestą su­dre­bi­nu­sios pa­tran­kos salvės – tėvy­nei Lie­tu­vai, ku­ni­gaikš­čiams Ogins­kiams ir XVI tarp­tau­ti­niam M. Ogins­kio fes­ti­va­liui, ga­liau­siai – Plun­gei ir plun­giš­kiams.
Tie­sa, ne vien tik plun­giš­kiai šeš­ta­die­nio pa­va­karę skubė­jo už­siim­ti vie­tas nau­jai su­re­mon­tuo­to­je Ogins­kių rūmų žir­gy­no salė­je. Fes­ti­va­lis yra mėgsta­mas bei lan­ko­mas ir iš to­liau at­vyks­tan­čiųjų. Ir šįkart salė bu­vo sau­sa­kim­ša, o at­vy­ku­siems vėliau te­ko rams­ty­ti sie­nas – ne vi­siems už­te­ko kėdžių.
Iš to, kiek il­gai nu­skambė­jus pa­sku­ti­niams akor­dams aidė­jo ova­ci­jos, ga­li­ma spręsti, kad kon­cer­tas su­si­rin­ku­siųjų ne­nu­vylė. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro ir Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro, taip pat so­listų Vi­dos Mik­ne­vi­čiūtės, Jo­vi­tos Vaš­ke­vi­čiūtės, Ed­ga­ro Mont­vi­do ir Kos­to Smo­ri­gi­no at­lik­tas Džiu­ze­pio Verd­žio „Re­quiem“ bu­vo skir­tas minė­to­jo cho­ro įkūrėjui ir il­ga­me­čiui va­do­vui pro­fe­so­riui Pet­rui Bin­ge­liui at­min­ti.
Pirmą kartą šis kūri­nys Lie­tu­vo­je bu­vo at­lik­tas 1973 m. to pa­ties P. Bin­ge­lio rūpes­čiu, di­ri­guo­jant Juo­zui Do­mar­kui. Tuo­met Kau­no vals­ty­bi­niam cho­rui te­bu­vo tik 4-eri me­tai, ne­pai­sant to, tiek Lie­tu­vo­je, tiek vėliau už­sie­nio sce­no­se at­lie­ka­mas šis kūri­nys vi­sus ste­bi­no sa­vo meist­riš­ku­mu. Šįkart prie­šais chorą ir or­kestrą vėl sto­jo maest­ro J. Do­mar­kas, tik jau be sa­vo bend­ra­žy­gio, iš­ke­lia­vu­sio ana­pi­lin pra­ėju­sių metų gruodį.
„Il­giau­sias ir di­din­giau­sias iš visų „Re­quiem“, – taip šį kūrinį pri­statė fes­ti­va­lio vei­du jau tapęs mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis. Ir su­si­rin­ku­sie­ji jau ne­tru­kus pa­tys galė­jo tuo įsi­ti­kin­ti – dau­giau nei pu­sant­ros va­lan­dos tru­ku­si mu­zi­kos šventė pra­bėgo aki­mirks­niu.
Ne­ty­lant ova­ci­joms tiek or­kest­rui, cho­rui bei so­lis­tams, tiek M. Ogins­kio fes­ti­va­lių su­ma­ny­to­jui J. Do­mar­kui, Plungė­je tądien viešė­ju­si ir fes­ti­va­lio ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­mo­ni­jos di­rek­torė Rūta Pru­se­vi­čienė pa­skelbė ne­tikėtą ži­nią – kad kal­ba­ma­si apie ga­li­mybę ne kur ki­tur, o būtent Plungė­je įsteig­ti šios fil­har­mo­ni­jos fi­lialą.
Jei vieš­nios pa­skelb­ta idė­ja ga­liau­siai virstų kūnu, tiek plun­giš­kiai, tiek mies­to sve­čiai kla­si­kinės mu­zi­kos kon­cer­tais, spek­tak­liais ir ki­tais aukš­to meist­riš­ku­mo ren­gi­niais galėtų mėgau­tis vi­sus me­tus, ne vien tik ru­denį pa­si­tin­kant.
Na, o kol kas mus džiu­gins XVI tarp­tau­ti­nis M. Ogins­kio fes­ti­va­lis. Ki­tas jo kon­cer­tas vi­sus į žir­gy­no salę su­kvies šį sek­ma­dienį – rugsė­jo 5 d. 17 va­landą nu­ma­ty­tas Len­ki­jos ka­me­ri­nio an­samb­lio „Mul­ti­ca­me­ra­ta“ kon­cer­tas. O prie­š tai, 10 val., žir­gy­no sta­dio­ne lauks XI žirgų konkū­ro var­žy­bos fes­ti­va­lio tau­rei laimė­ti.