„Jūs esate Plungės veidas“

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Pir­mo­sios Plun­giš­kių drau­gi­jos sek­re­to­rė Van­da Gri­go­ro­vič ap­gai­les­ta­vo kas­met suei­go­se ma­tan­ti vis ma­žiau se­nų­jų na­rių vei­dų
Jau gra­žia tra­di­ci­ja ta­po kiek­vie­ną rugp­jū­tį ar rug­sė­jį, prieš pra­si­de­dat tarp­tau­ti­niam My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­liui, su­reng­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos suei­gą. Be jos ne­pra­dė­tas ir XIV fes­ti­va­lis. Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį į M. Ogins­kio rū­mus gau­siai su­si­rin­kę drau­gi­jos na­riai pa­si­džiau­gė per me­tus nu­veik­tais dar­bais ir pla­na­vo nau­jus, pa­svei­ki­no šie­met ju­bi­lie­jų pa­si­ti­ku­sius (ar dar pa­si­tik­sian­čius) drau­gi­jos na­rius, pa­ža­dė­jo vie­ni ki­tiems, kad kas be­nu­tik­tų, ki­tą ru­de­nį vėl vi­sų ke­liai su­ks į Plun­gę.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Žio­ba­kie­nė su praė­ju­siu gar­bin­gu ju­bi­lie­jum pa­svei­ki­no drau­gi­jos na­rį, Plun­gės gar­bės pi­lie­tį ir M. Ogins­kio fes­ti­va­lio ini­cia­to­rių Sta­sį Do­mar­ką
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
„No­rint bū­ti lai­min­gais, rei­kia keis­tis“, – kal­bė­jo vi­sad ge­rai nu­si­tei­kęs drau­gi­jos na­rys ak­to­rius Vy­tau­tas Rum­šas

Suei­gą pra­dė­jęs ir vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­nęs drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus kal­bė­jo, kad šie­met drau­gi­jos veik­la bu­vo kiek pri­stab­dy­ta. „Bu­vo rin­ki­mi­niai me­tai ir ne­si­no­rė­jo, jog kam nors šau­tų į gal­vą, esą nau­do­ja­mės drau­gi­jos var­du, kad pa­tek­tu­me į Ra­jo­no ta­ry­bą“, – sa­kė po­li­ti­kas ir vers­li­nin­kas.

Ne­pai­sant to, pa­grin­di­nės, jau tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sios veik­los tęs­tos. Pa­va­sa­rį su­reng­tos Me­di­kų die­nos, pla­nuo­tas jau XIV fes­ti­va­lis, to­liau rū­pin­ta­si, kaip at­nau­jin­ti drau­gi­jos val­do­mą ad­vo­ka­to na­me­lį.

Drau­gi­jos na­rys Da­rius Leš­čins­kas pa­pa­sa­ko­jo apie pla­nuo­ja­mą šio is­to­ri­nio sta­ti­nio re­mon­tą. Jis pri­mi­nė, kad drau­gi­ja ke­ti­no teik­ti pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti, ta­čiau kai su­ži­no­jo, jog var­žy­sis su Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­mi, ku­ris taip pat sie­kė pa­ra­mos rū­mų res­tau­ra­ci­jai pa­baig­ti, nu­ta­rė sa­vo­sios pa­raiš­kos ne­be­teik­ti.

Vers­li­nin­kas kal­bė­jo, kad dėl to ne­rei­kia nu­si­min­ti, mat rū­mai pa­ra­mą ga­vo ir ga­lės pa­baig­ti bū­ti­nus dar­bus, o ad­vo­ka­to na­me­lio vi­dui su­re­mon­tuo­ti ke­ti­na­ma pra­šy­ti pa­ra­mos iš ki­tų fon­dų.

Ir D. Leš­čins­kas, ir L. Skie­rus kal­bė­jo, kad bū­tų pui­ku per ki­tą suei­gą su­reng­ti ir su­re­mon­tuo­to na­me­lio ati­da­ry­mą. Ten ke­ti­na­ma įkur­din­ti eks­po­zi­ci­ją, pri­sta­ty­sian­čią gar­siau­sius plun­giš­kius. Už­si­min­ta ir apie tai, kad pla­nuo­ja­ma su­kur­ti fil­mą apie drau­gi­ją. Jį taip pat bū­tų ga­li­ma de­monst­ruo­ti į na­me­lį už­su­kan­tiems lan­ky­to­jams.

Ne­li­ko ne­pa­mi­nė­ti ir M. Ogins­kio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­ci­niai rū­pes­čiai. Kaip ži­nia, šie­met dėl re­mon­tuo­ja­mo rū­mų žir­gy­no fes­ti­va­lio kon­cer­tai ren­gia­mi nau­jo­se erd­vė­se. Trys iš jų su­pla­nuo­ti rū­mų kie­mo par­te­ry­je (vie­nas jau įvy­ko praė­ju­sį šeš­ta­die­nį), o li­kę du – Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.

Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tą­met fes­ti­va­lis su­grįš į įpras­tą sa­vo vie­tą – jau at­nau­jin­tą žir­gy­ną. Tie­sa, plun­giš­kis tre­ne­ris Ge­na­di­jus Glik­ma­nas juo­ka­vo, kad tik­riau­siai at­nau­jin­ta­me žir­gy­ne ka­ra­liaus tik kul­tū­ros ren­gi­niai ir vie­tos spor­ti­nin­kams ten ne­be­liks. „Va­di­na­si, mū­sų me­ras tu­rės gal­vo­ti, kur tuos spor­ti­nin­kus pa­tal­pin­ti, ir im­sis rū­pin­tis, jog Plun­gė­je kuo grei­čiau bū­tų pa­sta­ty­tas spor­to komp­lek­sas. Ačiū už tai kul­tū­ros žmo­nėms“, – links­mai kal­bė­jo tre­ne­ris ir drau­gi­jos na­rys.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir pa­ts me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Kaip ir kas­met, iš to­liau į gim­tą­jį mies­tą su­grį­žu­siems žmo­nėms jis pri­sta­tė, kas nau­jo per me­tus įvy­ko Plun­gė­je, ko­kie dar­bai at­lie­ka­mi ir kas su­pla­nuo­ta. Me­ras ap­gai­les­ta­vo, kad dėl gat­vių re­mon­to ir per­va­žos sta­ty­bos pa­siek­ti Ogins­kių rū­mus da­bar nė­ra pa­pras­ta. „Bet ir ki­tą­met ne­bus leng­viau, nes tu­rė­tų pra­si­dė­ti Sto­ties gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Tad teks dar tru­pu­tį pa­ken­tė­ti“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas.

Skir­tin­gai nei me­ras, su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­nęs Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ir de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis kal­bė­jo apie dva­si­nius rei­ka­lus. „Jūs esa­te Plun­gės vei­das. Kiek­vie­nas, su ju­mis su­si­ti­kęs Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je, jū­sų aky­se ma­to Plun­gę. Ir tai yra fe­no­me­nas“, – džiau­gė­si jis.

Gra­žiai apie drau­gi­ją ir da­ly­va­vi­mą jos veik­lo­je at­si­lie­pė me­di­kas pro­fe­so­rius Ri­man­tas Be­ne­tis: „Ma­tyt, ne tiek aš tai drau­gi­jai rei­ka­lin­gas, kiek ji man. Rei­kė­tų pa­ty­ri­nė­ti ge­ne­tiš­kai, kaip čia yra, kad iš­va­žiuo­ji iš Plun­gės, bet ry­šys ir trau­ka lie­ka. Rei­ka­lin­gi mes esam vie­nas ki­tam. Ir ne tam, kad su­si­ti­kę kar­tu ce­pe­li­nų pa­val­gy­tu­me ar kad pa­si­klau­sy­tu­me mu­zi­kos. Mes pa­siilgs­tam vie­nas ki­to. Pa­siilgs­tam sa­vo na­mų, ku­riuo­se ma­ži bė­gio­da­vom.“

Dar kiek pa­bend­ra­vę ir pa­si­džiau­gę vie­ni ki­tais, drau­gi­jos na­riai iš­sku­bė­jo bend­rų pie­tų, o po jų lau­kė fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas.