„Menas yra jėga“

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Kon­kur­so „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“ lau­rea­tai ir jų mo­ky­to­jai
Šie žod­žiai ne sykį nu­skambė­jo per ket­vir­ta­dienį Plungės kultū­ros cent­re vy­ku­sią pro­jek­to-kon­kur­so „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“ už­da­ry­mo šventę, ku­rios me­tu ap­do­va­no­ti tau­to­dailės tra­di­ci­joms, liau­dies me­nui, jo tęsti­nu­mui bei sklai­dai nea­be­jin­gi jau­nie­ji Že­mai­ti­jos kraš­to kūrėjai.
Ši uni­ka­li kon­kur­sinė pa­ro­da gimė prie­š 21-erius me­tus. Jau pir­mai­siais sa­vo gy­va­vi­mo me­tais ren­gi­nys su­laukė did­žiu­lio su­si­domė­ji­mo, jo ne­pra­ran­da iki šiol. Kas­kart kon­kur­sas su­bu­ria de­šim­tis jaunųjų ta­lentų iš vi­sos Že­mai­ti­jos. Jų ran­ko­mis su­kur­tais dar­bais ža­vi­si net did­žiau­si kri­ti­kai. Gra­žių žod­žių kas­kart ne­gai­li ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­riai šie­met te­ko ap­žiūrė­ti bei įver­tin­ti 56-ių skulp­to­riaus S. Riau­bos bei jo kūry­bos įkvėptų au­to­rių kūri­nius.Tarp ke­tu­rių lau­reatų – trys mūsiš­kiai

Plungė, ku­ri nuo se­no garsė­ja itin gi­lio­mis liau­dies me­no tra­di­ci­jo­mis bei jų puo­selė­tojų gau­sa, ga­li did­žiuo­tis, kad seną­sias tau­to­dailės me­no su­bti­ly­bes per­kan­da vis jau­nes­ni mūsų kraš­to kūrėjai. An­tai tarp ke­tu­rių šių­me­ti­nio kon­kur­so lau­reatų – net trys mūsiš­kiai. La­biau­siai ste­bi­na būtent jų am­žius. Jau­niau­siai darbš­tuo­lei – vos dvy­li­ka, o jos dar­bai iš­ties ke­lia nuo­stabą. Žvelg­da­mas į juos nė ne­pa­gal­vo­tum, kad juos su­kūrė to­kios jau­nos ran­kos.
Ši jau­no­ji au­torė, sa­vo dar­bais pa­pir­ku­si ko­mi­siją, – Rūta Ru­gi­nytė, ku­ri mo­ko­si Pla­te­lių me­no mo­kyk­lo­je. Mer­gaitės mo­ky­to­ja – Li­na Ru­gi­nienė, iš vi­so į kon­kursą at­ve­du­si še­šis jau­nuo­sius ta­len­tus.
Dvy­li­ka­metė Rūta ke­lią į sėkmę šia­me kon­kur­se pra­si­skynė kruopš­tu­mu iš­sis­ki­rian­čiais skulptū­ros dar­bais.
Ži­no­mas mūsų kraš­to tau­to­dai­li­nin­kas Vik­to­ras Rai­bu­žis kon­kur­si­nei pa­ro­dai pa­ruošė net de­vy­nis kūrėjus. Vie­nas iš jų – sep­ty­nio­lik­me­tis Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos moks­lei­vis Pau­lius Braz­dei­kis – pri­pa­žin­tas ge­riau­siu ama­ti­nin­ku.
O štai mo­ky­to­jas Val­das Si­mu­tis kon­kur­se da­ly­va­vo tik su vie­nu auklė­ti­niu – še­šio­lik­me­čiu Do­mi­ny­ku Do­zo­ro­vu. Plungės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vio dar­bai jam pelnė ge­riau­sio­jo vardą tarp jaunųjų gra­fikų.
Lau­rea­to ti­tu­lu šie­met pa­si­puošė ir mo­ky­to­jos Irutės Mil­ta­kienės mo­kinė Urtė Bal­sytė. Sep­ty­nio­lik­metė, at­sto­va­vu­si Ma­žei­kių moks­lei­vių tech­ninės kūry­bos cent­ro Di­zai­no stu­di­jai „Ma­gi­ja“, laimė­to­ja ta­po pa­tei­ku­si daž­nam pa­ro­dos lan­ky­to­jui amą at­ėmu­sius ta­py­bos dar­bus.
Kaip ir kas­met, ap­do­va­no­ti ir dau­giau­siai žiū­rovų sim­pa­tijų su­laukę „riau­bu­kai“. Sa­vo pri­zus tra­di­ciš­kai skyrė ir Plungės bi­čiu­liai iš Šve­di­jos – Boks­hol­mo ko­mu­nos „Drau­gas drau­gui“.


Kon­kur­sai ir pa­ro­dos – kūry­bi­nio ke­lio pra­džia

Lai­mingąjį ket­vertą bei vi­sus šių­me­ti­nio kon­kur­so da­ly­vius pa­svei­ki­no ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kavęs dai­li­nin­kas bei Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Ru­dzins­kas.
Pa­sak jo, to­kie ren­gi­niai jau­nie­siems kūrėjams yra be ga­lo svarbūs. Juk į juos jie jie at­ne­ša ver­tin­giau­sia, ką tu­ri – sa­vo kūry­bos vai­sius, į ku­riuos įde­da daug dar­bo, vaiz­duotės. Pir­mi­nin­ko žod­žiais, kon­kur­sai ir pa­ro­dos yra jaunųjų ta­lentų kūry­bi­nio ke­lio pra­džia.
„Tai – įžen­gi­mas į tech­no­lo­gi­jas, tech­ni­kas, pa­ži­nimą, į vaiz­duotės ma­te­ria­li­za­vimą“, – kalbė­jo J. Ru­dzins­kas, ku­riam itin svar­bu, kad šio kon­kur­so ir jo da­ly­vių dėka tęsia­mas gar­sio­jo skulp­to­riaus S. Riau­bos pra­dėtas dar­bas.
„Riau­bos jau nėra, bet yra jo var­du pa­va­din­tas kon­kur­sas. Jūs tęsia­te šio did­žio kūrėjo darbą, taip tar­si dėda­mi pa­ma­tus atei­nan­čioms kar­toms, tra­di­cijų puo­selė­ji­mui“, – džiaugė­si pir­mi­nin­kas, o lau­rea­tus ra­gi­no tin­ka­mai įver­tin­ti pel­ny­tus laimė­ji­mus. Pa­sak dai­li­nin­ko, vi­sus ap­do­va­no­ji­mus rei­kia įver­tin­ti per sa­vo pri­zmę, sąžinę, mąstymą, at­sa­ko­mybę, per tai, ką pe­da­go­gai jiems „įkrovė“, per iš­mintį bei že­mai­tišką tra­di­ciją. Anot jo, pa­sie­ki­mai ir laimė­ji­mai tu­ri su­teik­ti mis­ti­nius spar­nus, pa­dėsian­čius dar stip­riau at­si­duo­ti kūry­bai, to­bulė­ti.
Dar J. Ru­dzins­kas pa­si­džiaugė, kad plun­giš­kiai tiek metų puo­selė­ja kon­kur­so tra­di­ciją. Mat šis ren­gi­nys iš­ties išs­kir­ti­nis, nes yra vie­nin­te­lis to­kio žan­ro kon­kur­sas Lie­tu­vo­je, ku­ris ne tik po­pu­lia­ri­na tau­to­dailę tarp jau­ni­mo, bet ir nuo­lat pri­me­na apie S. Riaubą – uni­kalųjį šventųjų ir „fai­fuok­lių“, kaip sa­vo kūri­nius va­di­no pa­ts au­to­rius, drožėją.
Dau­giau nei du de­šimt­me­čius vei­kian­čia kūry­bi­ne ini­cia­ty­va, ska­ti­nan­čia et­ninės kultū­ros tęsti­numą, pa­ži­nimą ir sklaidą tarp 10–19 metų jau­ni­mo, džiaugė­si ir Plungės kultū­ros cent­ro tau­to­dailės ku­ra­torė bei šio kon­kur­so or­ga­ni­za­torė Jo­lan­ta Mil­tenė.  Pa­sak jos, tai – kon­kur­sas, pa­lie­kan­tis gilų tau­to­dai­lišką braižą vaikų ir jau­ni­mo šir­dy­se, taip aiš­kiai at­si­spin­dintį jų kūri­niuo­se.


„Pan­de­mi­ja me­ni­ninkų ne­vei­kia“

Apie jaunųjų „riau­bukų“ kon­kur­so svarbą kalbė­jo ir Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. „Kūry­biš­ku­mui ka­ran­ti­nas durų neuž­darė“, – 
gra­žiau­sių darbų tur­tin­ga pa­ro­da džiaugė­si di­rek­to­rius ir ti­ki­no, jog vi­si pa­ro­dos au­to­riai yra nu­galė­to­jai. R. Ma­tu­lio žod­žiais, jaunųjų me­ni­ninkų dėka Lie­tu­va au­ga, tam­pa išs­kir­tinė, kultū­riš­kai bran­di.
Ne­pa­mir­šo di­rek­to­rius pa­dėko­ti ir vai­kus bei jau­nimą kon­kur­sui pa­ruo­šu­siems pe­da­go­gams bei dau­gybę darbų ap­žiūrė­ju­siai bei ver­ti­nu­siai ko­mi­si­jai, ku­rio­je, pa­sak jo, – tik­ri ko­rifė­jai: dai­li­nin­kas J. Ru­dzins­kas, tau­to­dai­li­ninkė bei kon­kur­so ini­cia­torė Za­fi­ra Lei­lio­nienė, nu­si­pelnęs mūsų kraš­to kryž­dir­bys, skulp­to­rius An­ta­nas Vaš­kys, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Pa­vel­do sky­riaus vyr. spe­cia­listė Al­do­na Kup­re­lytė ir Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Tel­šių sky­riaus pir­mi­ninkė bei Tel­šių kultū­ros cent­ro et­nog­rafė Si­gi­ta Da­cienė.
Vi­sus kon­kur­so da­ly­vius, jų mo­ky­to­jus pa­svei­ki­no ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, ku­rios tei­gi­mu, Plungė­je kultū­ra – aukš­tu­mo­je. Jai įta­kos ne­turė­jo net pan­de­mi­ja. „Pan­de­mi­ja me­ni­ninkų ne­vei­kia“, – sakė ji ir pa­si­džiaugė pa­ga­liau at­gy­jan­čiu kultū­ri­niu gy­ve­ni­mu.