„Mes planuojame, o Dievas juokiasi“

Nuot­rau­ka iš as­me­ni­nio Ali­nos BRU­ŽIENĖS ar­chy­vo
A. Bru­žienė: „Vi­sa­me pa­sau­ly­je tas pa­ts chao­sas, mes – ne išim­tis“
Šių metų pradžioje Žlibinuose suplevėsavo Lietuvos mažosios kultūros sostinės vėliava, skelbianti, jog Plungės pašonėje įsikūrusi vietovė šiemet pasipuošė reikšmingu titulu. Priimdami šią vėliavą žlibiniškiai pasižadėjo garbingai ją nešti ir visiems įrodyti, kad kultūros židinys gali rusenti ir regione. Juk ne veltui Žlibinai nuo seno garsėja kaip dainuojančių ir šokančių žmonių kraštas.
Tai dar sykį įro­dy­ti ir to­kiu būdu pa­tei­sin­ti su­teiktą ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės
vardą Žli­bi­nai ke­ti­no per pus­šim­čiu įvai­riau­sių ren­gi­nių. Gai­la, ta­čiau ka­ran­ti­nas vi­sus pla­nus stip­riai su­jaukė. Apie tai bei ko­kio­mis vil­ti­mis ir lūkes­čiais gy­ve­na šio kai­mo žmonės, kalbė­jomės su Žli­binų kultū­ros cent­ro va­do­ve Ali­na BRU­ŽIE­NE.

– Jau be­veik me­tus iš­did­žiai va­di­natės mažą­ja kultū­ros sos­ti­ne. Ži­no­ma, šis sta­tu­sas – net tik įver­ti­ni­mas, bet ir did­žiulė at­sa­ko­mybė. Juk vi­suo­me­nei rei­kia įro­dy­ti, kad šis var­das su­teik­tas ne šiaip sau.
– Taip, tai – ne tik džiaugs­mas, bet ir did­žiulė at­sa­ko­mybė, įsi­pa­rei­go­ji­mas prie­š sa­ve ir ki­tus. Juo­lab kad Žli­bi­nai nuo se­no garsė­ja kaip ga­lin­gas kultū­ros ži­di­nys. Už tai žli­bi­niš­kiai dėkin­gi bu­vu­siems kultū­ros sėjėjams: Ste­fai Sto­nie­nei, Al­do­nai Ba­nai­tie­nei, Ni­jo­lei Pup­laus­kie­nei. Būtent jų „di­ri­guo­ja­mi“ ko­lek­ty­vai ne vie­nerius me­tus gar­si­no Žli­bi­nus ir visą Plungės ra­joną.
Kūry­binę dva­sią pa­laikė bei puo­selė­jo ir buvę Kultū­ros cent­ro va­do­vai, tarp ku­rių – ta pa­ti S. Sto­nienė, Dai­va Gar­ben­čiutė, Vi­da Lu­čins­kienė, Ni­jolė Nor­bu­tienė bei Žydrū­nas Pu­raus­kis. Jų indė­lis jau­čia­mas iki šiol. Be abe­jonės, did­žiuo­jamės ir tais dar­buo­to­jais, ku­rie dar te­be­dir­ba ir te­besė­ja šias dai­gias kultū­ros sėklas, nes jie vi­si yra nuo­stabūs kultū­ros puo­selė­to­jai ir mėgėjų me­no ko­lek­tyvų ved­liai, per­duo­dan­tys visą sa­vo kūry­binį po­ten­cialą sa­vo ko­lek­ty­vo na­riams.
– Pri­si­me­na­me iš­ties pui­kiai pa­vy­kusį pri­sta­ty­mo ren­ginį, ku­rio me­tu Žli­bi­nuo­se ir su­plevė­sa­vo Lie­tu­vos ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės vėlia­va. Tąkart žadė­ta vi­sus me­tus ste­bin­ti įvai­raus po­būdžio ren­gi­niais.
– Šiems ypa­tin­giems me­tams bu­vo­me nu­matę 54 pui­kius ren­gi­nius. Esa­me tik­ri, jog kiek­vie­nas žiū­ro­vas būtų radęs sa­vo „sal­dai­niuką“, nes reng­da­mi pro­gramą mąstėme apie kiek­vie­no skonį bei po­mėgius. Pla­na­vo­me žiū­rovų ant­plūdį ir tam iš visų jėgų ruošėmės: at­nau­ji­no­me sceną, įsi­gi­jo­me did­žiulį mul­ti­me­di­jos ek­raną, kad žiū­ro­vai jaustų­si pa­to­giai, kad vi­sa sa­vo esy­be pa­jaustų tą už­bu­rian­čią ener­giją, per­duo­damą me­no kūrėjų.
De­ja, bet te­ko dar kartą įsi­ti­kin­ti gi­lia pro­tėvių iš­min­ti­mi, jog mes pla­nuo­ja­me, o Die­vas juo­kia­si. Ta­čiau žli­bi­niš­kiai ne­linkę verkš­len­ti. Džiau­giamės at­si­nau­jinę, o svar­biau­sia – esa­me svei­ki ir gy­vi. Viską įgy­ven­din­si­me, kai tik galė­si­me.
– Pus­šim­tis ren­gi­nių – skam­ba iš­ties so­lid­žiai, bet už­si­minė­te ir apie ne­įgy­ven­din­tus už­mo­jus. Pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip pan­de­mi­ja pa­ko­re­ga­vo šių metų pla­nus.
– Ži­no­ma, ne viską, ką bu­vo­me su­pla­navę, pa­vy­ko įgy­ven­din­ti. Kai ką te­ko su­pap­ras­tin­ti. Pa­vyzd­žiui, 
„Žy­din­čio jaz­mi­no šventę“ gal­vo­ta reng­ti Gin­ta­ro ir Vir­gi­ni­jos Kon­čių so­dy­bo­je, su­kvie­čiant vi­sas Lie­tu­vos mažą­sias 2020 metų kultū­ros sos­ti­nes, bet dėl visų sau­gu­mo te­ko ap­si­ri­bo­ti mūsų Kultū­ros cent­ru.
Nors pir­minės idė­jos te­ko at­si­sa­ky­ti, turė­jo­me ne ką pra­stesnį ren­ginį, per kurį su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­ty­ti fan­tas­tiš­ki spek­tak­liai ir jų kūrėjai. Žmonės li­ko la­bai pa­ten­kin­ti. Ypač vi­sus su­žavė­jo Li­no Zubės lėlių teat­ro lie­tu­viš­kos pa­sa­kos mo­ty­vais pa­reng­tas spek­tak­lis „Trys se­se­rys“. Ne ma­žiau įsi­minė ir Tau­ragės liau­dies teat­ro spek­tak­lis „Bo­butės su­si­py­ko“. O kur dar mūsiš­kių – Ša­tei­kių mėgėjų teat­ro grupės – spek­tak­lis „Mi­ru­siųjų rei­ka­lai“.
Ži­no­ma, „Žy­din­čio jaz­mi­no šventė“ turė­jo būti ne to­kio mas­to ir ne to­kio for­ma­to, bet tai ne­su­men­ki­no šio ren­gi­nio esmės, nes žiū­ro­vai li­ko pa­ten­kin­ti. O mums nėra nie­ko svar­biau už grįžtamąjį ryšį.
– Ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės sten­gia­si di­delį dėmesį skir­ti veik­loms, ska­ti­nan­čioms ir stip­ri­nan­čioms bend­rystę, at­skleid­žian­čioms jų ta­pa­tybę ir for­muo­jan­čioms įvaizdį, ku­ria nau­jas kultū­ros tra­di­ci­jas bei gai­vi­na se­nas, puo­selė­ja jas. Į ką orien­ta­vo­si  žli­bi­niš­kiai?
– Žli­bi­niš­kiai nie­ka­da ne­bu­vo orien­tuo­ti tik į sa­ve. Tai – ne mūsų, že­mai­čių, būdui. Mes drau­giš­ki ir mėgstan­tys bend­rau­ti žmonės. Aš ma­nau, kad Žli­bi­nai se­niai yra at­si­skleidę gra­žiau­sio­mis spal­vo­mis, vi­sos čia esan­čios įstai­gos gra­žiai bend­rau­ja ir bend­ra­dar­biau­ja. Spėjo­me su­kur­ti naują veiklą – pra­mo­gi­nius po­ri­nius šo­kius, ku­rių pa­slap­čių mo­ko mūsų cho­reog­rafė Lo­re­ta Vait­kutė.
Se­nie­ji Žli­binų gy­ven­to­jai norė­jo at­gai­vin­ti teat­ro grupę, ku­ri kaž­ka­da už spek­taklį „Do­bilė­lis pen­kia­la­pis“ pelnė aukš­čiau­sią įver­ti­nimą. Jei ne tas ka­ran­ti­nas, jau ir ji veiktų. Juk tu­ri­me su­radę ir re­ži­sierę. Ta­čiau kol kas ten­ka kant­riai lauk­ti pan­de­mi­jos pa­bai­gos. O jau ta­da duo­sim ga­ro – sce­no­je iš­vy­si­te ne tik se­nuo­sius me­no ko­lek­ty­vus, bet ir nau­jus.
Mes tie­siog sten­giamės, kad vi­si rastų sau mėgstamą lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo būdą, sa­vo nišą. Žli­bi­niš­kiai orien­tuo­ti į tu­ri­ningą užim­tumą, kūry­biš­kas veik­las, pa­trio­tišką vals­ty­bi­nių šven­čių šven­timą. Žli­binų gy­ven­to­jai gy­ve­na čia ir da­bar, džiaug­da­mie­si tuo, ką tu­ri, ir sau­go­da­mi viską, kuo did­žiuo­jamės, ką my­li­me ir puo­selė­ja­me.
– Ko­ro­na­vi­ru­sas kultū­rinį gy­ve­nimą tie­siog įšaldė. Pa­va­sarį švie­ti­mo bei kultū­ros įstai­gos bu­vo vie­nos pirmųjų, ku­rioms te­ko už­si­da­ry­ti. Da­bar si­tua­ci­ja vėl kar­to­ja­si. Kaip pan­de­mi­ja at­si­liepė Žli­bi­nams?
– Tie­sa, Co­vid-19 pan­de­mi­ja ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo ir mūsų pla­nus, bet kultū­ros su­nai­kin­ti ne­įma­no­ma, nes ji yra pa­čiuo­se žmonė­se ir at­si­skleid­žia gra­žiau­sio­mis spal­vo­mis, kai žmo­gus dai­nuo­ja, šo­ka, vai­di­na ar da­ly­vau­ja ki­to­se kūry­binė­se veik­lo­se. O šis lai­ko­tar­pis mums su­tei­kia ga­li­mybę ne­sku­bant viską ge­rai ap­gal­vo­ti, pla­nuo­ti mūsų dar lau­kian­čių ren­gi­nių sce­na­ri­jus, ieš­ko­ti naujų dainų, šo­kių cho­reog­ra­fijų, kur­ti mu­ziką ir ruoš­tis vi­sa tai pa­teik­ti sa­vo my­li­miems žiū­ro­vams.
La­bai džiau­giuo­si, kad mūsų dar­buo­to­jai yra kūry­biš­ki ir net, kaip jūs sa­ko­te, „įšal­dy­mo“ lai­ko­tar­piu ne­sa­me at­si­ri­boję nuo žmo­nių. Veik­los vyks­ta nuo­to­li­niu būdu, vir­tua­lio­je erdvė­je ren­gia­mos įvai­riau­sios ak­ci­jos, žai­di­mai, kon­kur­sai.
– Ar la­bai žli­bi­niš­kiai nu­si­minė, kai jiems bu­vo už­kirs­tas ke­lias įro­dy­ti, jog ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės ti­tu­lu pa­si­puošė neat­si­tik­ti­nai?
– Tik­rai tru­putį ne­sma­gu, bet juk ne­ga­li žmo­gus da­bar savęs grauž­ti dėl iš­de­rintų planų. Juk vi­sa tai – ne dėl mūsų kaltės. Vi­sa­me pa­sau­ly­je tas pa­ts chao­sas, mes – ne išim­tis.
Ga­liu pa­sa­ky­ti tik vie­na – Žli­bi­nai se­nai bu­vo ver­ti va­din­tis mažą­ja kultū­ros sos­ti­ne, nes Žli­binų kultū­ros cent­ro mėgėjų me­no ko­lek­ty­vus lan­ko 99 žmonės, o tai apie šių žmo­nių kūry­bin­gumą, meilę me­nui, norą iš­sau­go­ti pa­pro­čius, seną­sias tra­di­ci­jas bei jas puo­selė­ti pa­sa­ko la­bai daug.
Čia ir kultū­ri­niai ob­jek­tai, ku­rie net ir viską ma­čiu­siems LRT žur­na­lis­tams gniaužė kvapą. Ap­žiūrėję Žli­binų ir Kan­tau­čių baž­ny­čias, nu­vykę prie Die­vo sta­lo ak­mens, ap­lankę tik­rus me­no puo­selė­to­jus, Pur­vai­čiuo­se gy­ve­nan­čius Gin­tarą ir Vir­gi­niją Kon­čius ir išk­lausę senųjų Ke­tu­ra­kių kai­mo gy­ven­tojų Ja­ni­nos Darg­vi­lienės ir Li­nos Pet­rei­kienės gy­ve­ni­mo pri­si­mi­nimų Ma­ri­jos Peč­kaus­kaitės – Šat­ri­jos Ra­ga­nos –  bu­vu­sio­je dvar­vietė­je, mūsų kraš­tui jie ne­gailė­jo gerų žod­žių.
– Ko la­biau­siai gai­la, at­si­gręžus į pa­sku­ti­nius mėne­sius skai­čiuo­jan­čius 2020-uo­sius?
– La­biau­siai gai­la, kad nėra to tie­sio­gi­nio ry­šio su me­no mylė­to­jais ir žiū­ro­vais. Gai­la tiek daug įdėto dar­bo pla­nuo­jant, ta­rian­tis, de­ri­nant vi­sas de­ta­les su par­tne­riais. Gai­la, kad Kultū­ros cent­ro dar­buo­to­jai, bib­lio­te­ki­ninkė ir bend­ruo­menės na­riai, tiek daug savęs ati­davę, ne­galė­jo pa­si­džiaug­ti to dar­bo re­zul­ta­tu su vi­suo­me­ne.
– Galbūt žli­bi­niš­kiai ga­li tikė­tis, kad su­pla­nuo­ti, ta­čiau ne­įvykę ren­gi­niai dai­liai įsi­ra­šys į kitų metų Žli­binų kultū­ri­nio gy­ve­ni­mo pus­lapį?
– Ži­no­ma. Steng­simės vi­sus ne­įvyk­dy­tus pla­nus per­kel­ti į ki­tus me­tus, tad ne tik žli­bi­niš­kiai, bet ir ki­ti Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jai te­gu ne­pra­ran­da tikė­ji­mo ir vil­ties, jog vis­kas bus ge­rai. Svar­biau­sia – būki­me svei­ki, o že­mai­čiai šven­tes tik­rai mo­ka švęsti. Tad iki ma­lo­nių su­si­ti­kimų  Žli­bi­nuo­se.