Metinėje parodoje – Žemaitijoje kuriantys menininkai

Dau­giau­sia žiū­rovų sim­pa­tijų su­laukė Vil­mos Ant­ro­pi­kienės fo­toportretas „Osvaldas“
Va­sa­rio 8 d. Plungės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je Plungės ir Rie­ta­vo kraš­to fo­tok­lu­bas „Žybt“ vi­suo­me­nei pri­statė aš­tuntąją me­tinę pa­rodą. Tai gra­žia tra­di­ci­ja ta­pu­si kas­me­tinė klu­bo na­rių ata­skai­ta. 2019 m. klu­bas įgy­ven­di­no pro­jektą „Že­mai­čių me­ni­nin­kai, jų dirb­tuvės ir dar­bai“, todėl did­žio­ji da­lis darbų vie­naip ar ki­taip su­si­ję su Že­mai­ti­jo­je ku­rian­čiais žmonė­mis. Įver­tin­ti klu­bo na­rių visų metų triūsą į bib­lio­teką su­si­rin­ko gau­sus būrys fo­tog­rafų, nuo­trau­ko­se įam­žin­ti me­ni­nin­kai bei tie, kas nea­be­jin­gi švie­sos ma­gi­jai.

Skir­tin­gos pro­fe­si­jos, bet po­mėgis tas pa­ts

Šian­dien, kai vir­tua­lios fo­tog­rafų bend­ruo­menės dygs­ta lyg gry­bai po lie­taus, rea­lia­me gy­ve­ni­me vei­kian­tys fo­tok­lu­bai pri­me­na eg­zo­tiš­kas re­te­ny­bes. O juk per­si­kraus­ty­mas į skait­me­ninę erdvę nie­ka­da neats­tos gy­vo bend­ra­vi­mo, ko­le­giškų bend­ra­dar­bia­vi­mo niuansų. Ne pa­slap­tis, kad būtent to­kiuo­se klu­buo­se iš mėgėjų išau­ga puikūs fo­tog­ra­fai.

Plungė jau nuo se­no garsė­ja fo­tog­ra­fi­jos tra­di­ci­jo­mis. Pa­ma­tai pa­dėti jau pra­ėju­sio šimt­me­čio sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, kai čia įsikūrė Lie­tu­vos fo­to­me­ni­ninkų drau­gi­ja. Bet lai­kui bėgant keitė­si žmonės, min­tys, idė­jos, ir fo­tog­ra­fai pa­ma­žu iš­si­vaikš­čio­jo kas sau.

Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Plungės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įsikūrė fo­tok­lu­bas „Žybt“, bend­ram dar­bui su­kvietęs fo­tog­ra­fi­jos en­tu­zias­tus. Jam va­do­vau­ti iš­rink­tas rie­ta­viš­kis Man­tas Vir­žin­tas klu­bo vairą lai­ko iki pat šiol. Per organizacijos gy­va­vi­mo me­tus būta vis­ko – vie­ni fo­tog­ra­fai įsi­lie­jo į klu­bo gre­tas, at­ra­do ja­me bend­ra­min­čių, ki­ti, pa­si­nėrę į ki­to­kius po­mėgius, klubą pa­li­ko. Kaip pa­stebė­jo sen­bu­viai, vi­sa­da sun­kiau­sia bu­vo su­lai­ky­ti jau­nimą, ku­ris tik ap­šilęs ko­jas jau, žiūrėk, ir pa­kel­da­vo spar­nus gy­ve­ni­mo skryd­žiui.

Iš­vy­ko­je su­stab­dy­tos aki­mir­kos su­gulė į pa­rodą

Pa­rodą pra­dėjęs Plungės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nys akor­deo­nis­tas Eli­jus Da­ni­le­vi­čius tik dar kartą pa­tvir­ti­no, kad fo­tog­ra­fi­ja ir mu­zi­ka – pui­ki kom­pa­ni­ja. Pa­sik­lau­sius jau­no­jo mu­zi­kos vir­tuo­zo, M. Vir­žin­tas su­si­rin­ku­sie­siems pri­statė me­tinę klu­bo pa­rodą.

Pa­sak klu­bo va­do­vo, taip su­ta­po, kad jau ant­rus me­tus iš eilės pa­ro­dai pa­si­ren­ka­ma te­ma „Me­ni­nin­kai, jų dirb­tuvės ir dar­bai“. Kitą pa­ro­dos dalį su­da­ro fo­tog­ra­fi­jos, laimė­ju­sios kiek­vieną mėnesį klu­bo ren­gia­mus kon­kur­sus.

Sei­mui Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos siū­ly­mu 2020-uo­sius pa­skel­bus Tau­to­dailės me­tais, fo­tog­ra­fai nie­ko ne­lauk­da­mi jau sau­sio 19 d. iš­si­ruošė į pirmąją kūry­binę ke­lionę pas Že­mai­ti­jos me­ni­nin­kus. Per vieną dieną jie su­spėjo ap­lan­ky­ti net pen­kis auk­si­nių rankų meist­rus, o iš­vy­ko­je įam­žin­tus vaiz­dus išeks­po­na­vo šio­je pa­ro­do­je.

Iš su­si­ti­ki­mo su Pla­te­lių mies­te­lio pa­kraš­ty­je gy­ve­nan­čio­mis ir ku­rian­čio­mis Rūta Ka­va­liaus­kie­ne bei jos duk­ra Ie­va Stumb­rai­te fo­tog­ra­fai grįžo pil­ni įspūdžių ir su už­fik­suo­tais tik­ro gy­ve­ni­mo at­vaiz­dais. Juos nu­ste­bi­no ne tik me­ni­nin­kių kūri­nių gau­sa, bet ir jų su­bti­lus išdės­ty­mas na­muo­se. O ar fo­tog­ra­fams pa­vy­ko iš me­no pa­da­ry­ti meną, pa­sa­ky­ti ga­li tik pa­čios pla­te­liškės.

Klu­bas taip pat ap­lankė Plokš­čių kai­me įsikū­rusį med­žio drožėją Ge­di­miną Čer­niauską. Šio­mis die­no­mis me­ni­nin­kas gy­ve­na liūd­no­mis nuo­tai­ko­mis, mat yra iš­kel­di­na­mas iš būsto, ku­ria­me glaudė­si. Jo na­muo­se tvy­ro­ju­sią slo­gią nuo­taiką pa­vy­ko per­teik­ti ir fo­tog­ra­fi­jo­se. Liūd­nas ir mąslus me­ni­nin­ko žvilgs­nis nuo­trau­ko­se kal­ba pa­ts už sa­ve.

Ne­įam­žin­tas ne­li­ko Skirps­čių kai­me gy­ve­nan­tis Ri­man­tas Lai­ma. Ne daug jo darbų pa­vy­ko fo­tog­ra­fams už­fik­suo­ti, nes dau­gu­ma jų pa­sklidę po visą Lie­tuvą. Vie­ni įkur­din­ti ka­pinė­se, ki­ti – so­dy­bo­se ar pa­kelė­se.

Kūry­binę ke­lionę fo­tog­ra­fai už­baigė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos „Ca­ri­tas“ sky­riaus glo­bos na­muo­se. Ten jie su­si­pa­ži­no su ta­py­to­ja Ona Li­di­ja Kaz­laus­kie­ne. Kad vie­nišų se­ne­lių ap­sup­ty­je ga­li­ma ne tik gy­ven­ti, bet ir kur­ti, fo­tog­ra­fai ne­tru­ko įsi­ti­kin­ti. Už ves­ti­biu­ly­je esan­čios bib­lio­te­kos len­tynų įreng­ta ma­žytė jos stu­di­ja, ku­rio­je tel­pa vi­sos ta­py­ti rei­ka­lin­gos prie­monės ir jau baig­ti jos dar­bai.

„Žybt“ skai­čiuo­ja nu­veik­tus dar­bus

Pa­sak M. Vir­žin­to, klu­bo na­riai ir pra­ėju­siais me­tais ne­snaudė, dar­ba­vo­si, kūrė, o sa­vo dar­bus vi­suo­me­nei pri­statė per­so­na­linė­se pa­ro­do­se. Va­do­vas pa­si­džiaugė plun­giš­kiu An­ta­nu Jo­nai­čiu, ku­ris sa­vo „Fo­tog­ra­fi­jos pa­rodą, skirtą Že­mai­ti­jos me­tams pa­minė­ti“ pri­statė net sep­ty­nio­se skir­tin­go­se erdvė­se. Kos­tas Slivs­kis savąją pa­rodą „Gam­ta visų na­mai“ su­rengė po at­vi­ru dan­gu­mi Ši­lutė­je, med­žio­tojų šventė­je. Kris­ti­nos Pau­laus­kaitės pa­ro­da „Ta­vo lan­go švie­sa“ vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ta Ku­lių kultū­ros cent­re.

Ne­pas­tebė­ta ne­li­ko la­bai stip­ri viekš­niškės Lo­re­tos Kaz­laus­kienės po­rtretų pa­ro­da „Viekš­nių žmonės“. Ge­ru žod­žiu pa­minė­tas ir fo­tog­ra­fas Kęstu­tis Vait­kus, ku­ris sa­vo pa­rodą „Lat­vi­jos vaiz­dai“ skyrė kai­my­ninės vals­tybės šimt­me­čiui. Daug pa­gyrų su­laukė Sil­vos Gal­va­diš­kytės pa­ro­da „Mies­te­lis ir par­kas“, pra­ėju­siais me­tais eks­po­nuo­ta Plungės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.

Bet dau­giau­siai gra­žių žod­žių su­laukė tel­šiškė Ali­na Ča­pienė. Anot va­do­vo, ji kaip vie­su­las įsi­veržė į klubą, iš le­tar­go mie­go pa­ža­din­da­ma ko­le­gas. Jos pa­ro­da „At­vir­laiš­kiai Tau“ dar ir da­bar ke­liau­ja iš vie­no mies­to į kitą. O ir fortū­na pra­ėju­siais me­tais jai šyp­so­jo­si ne kartą. Plungė­je ir Uk­mergė­je vy­ku­siuo­se kon­kur­suo­se jos nuo­trau­kos laimė­jo pirmą­sias vie­tas. Ke­tu­rio­li­ka tel­šiškės darbų sau­go­ti į sa­vo fon­dus pa­ėmė Že­mai­čių dailės mu­zie­jus, ne­ma­žai nuo­traukų išs­paus­din­ta įvai­riuo­se lei­di­niuo­se.

Už nuo­pel­nus – šimt­me­čio ženk­le­lis

Sa­vo įžval­go­mis apie pa­rodą ir au­gantį fo­tog­rafų meist­riš­kumą pa­si­da­li­no bib­lio­te­kos di­rek­torė Vio­le­ta Skėrienė. Ji pa­si­džiaugė fo­tog­rafų uni­ka­liu ma­ty­mu, jų gebė­ji­mu pa­ma­ty­ti tai, ko pa­pras­ta akis, at­ro­do, net ne­pas­te­bi, ir pa­kerė­ti iš­le­pintą žiū­rovą. „La­bai sma­gu, kad į pa­rodą jau ne pir­mus me­tus at­vyks­ta fo­tog­ra­fai iš Ak­menės ir Mažeikių. Juk tarp klubų už­si­mez­gu­si drau­gystė ska­ti­na stebė­ti ko­legų dar­bus, sem­tis idėjų ir to­bulė­ti“, – kalbė­jo V. Skėrienė.

Pa­ro­do­je ap­si­lankęs Sei­mo na­rys And­rie­jus Stan­či­kas pa­svei­ki­no fo­tog­ra­fus su dar vie­na me­ti­ne pa­ro­da, o K. Slivs­kiui įteikė Šimt­me­čio ženk­lelį. Pats fo­tog­ra­fas, pa­pra­šy­tas tar­ti ke­letą žod­žių, pa­gyrė ko­le­gas už pro­gresą. „Tai – vie­na stip­riau­sių klu­bo rengtų bendrų pa­rodų. Sma­gu, kad vi­si to­bulė­ja, o fo­tog­rafų nau­do­ja­ma tech­ni­ka spar­čiai gerė­ja. Aš jau pa­se­nau, bet džiau­giuo­si jau­nais žmonė­mis, ku­rie atei­na į klubą, tu­ri min­čių ir ku­ria“, – džiaugė­si fo­tog­ra­fas.

Šie­met bu­vo nu­spręsta su­teik­ti ga­li­mybę žiū­ro­vams iš­rink­ti jiems la­biau­siai pa­ti­ku­sią fo­tog­ra­fiją. Nuot­rau­ka laimė­to­ja ta­po Vil­mos Ant­ro­pi­kienės po­rtre­tas „Osvaldas“. Nors ren­gi­ny­je ji ir ne­da­ly­va­vo, jos lau­kia pri­zas.

Me­tinės pa­ro­dos me­tu klu­bas pa­si­pildė nau­jais na­riais – trims fo­tog­ra­fams įteik­ti pa­žymė­ji­mai ir ženk­le­liai. Kaž­kas yra pa­sakęs, kad 10 000 pirmųjų fo­tog­ra­fijų yra pa­čios blo­giau­sios, todėl naujokams pa­linkė­ta mo­ky­tis ne tik spaud­žiant fo­toa­pa­ra­to myg­tuką. Mu­zi­ka, li­te­ratū­ra, ki­nas, dailė, pa­sau­lio pa­ži­ni­mas – vi­sa tai taip pat la­vi­na fo­tog­ra­fo akį.

Pa­si­bai­gus ofi­cia­lia­jai da­liai pa­ro­dos sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti pri­sėsti ir per­žiūrė­ti ro­do­mas skaid­res, ku­rio­se įam­žin­ti fo­tog­rafų ke­lio­nių įspūdžiai. 2019 m. klu­bas vy­ko į de­šimt dienų tru­ku­sią ke­lionę „Že­mai­ti­ja – Ode­sa“. Neuž­sisėdė­ti, ke­liau­ti jie ža­da ir šie­met. Ka­dan­gi tau­to­dailės me­tai jau įgau­na pa­greitį, ar­ti­miau­sia ke­lionė pas ama­ti­nin­kus jau su­pla­nuo­ta va­sa­rio 29 dieną.

O pa­rodą Plungės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti iki ko­vo 5 die­nos.