Naujam gyvenimui prikeliami M. K. Oginskio kūrybos perlai

Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los nuo­trau­ka
Ket­virtąjį fes­ti­valį-kon­kursą vedė N. Ja­sins­kas ir V. Ko­chans­kytė
2012-ie­ji ta­po įsi­min­ti­nais me­tais Rie­ta­vo kultū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, mat būtent ta­da pirmą­kart su­reng­tas šian­dien pri­pa­ži­nimą pelnęs ir mu­zi­kos pro­fe­sio­nalų itin ver­ti­na­mas tarp­tau­ti­nis ka­me­rinės mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio kūry­bos per­lai“, ku­rio idėją rie­ta­viš­kiai bran­di­no il­gus me­tus. Nuo to lai­ko ren­gi­nys stip­riai išau­go, ta­čiau pa­grin­dinė jo idė­ja – iš­sau­go­ti ku­ni­gaikš­čio M. K. Ogins­kio mu­zi­kinį pa­li­kimą bei pla­čiau su­pa­žin­din­ti su kom­po­zi­to­riaus for­te­pi­jo­ni­ne ir vo­ka­li­ne kūry­ba – ne­pa­ki­to.
Šiais me­tais fes­ti­va­lis-kon­kur­sas vertė jau ket­virtąjį sa­vo is­to­ri­jos pus­lapį, jaunųjų ša­lies ta­lentų dėka dar­syk ati­duo­da­mas duoklę ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių gy­ven­tam kraš­tui – Rie­ta­vui.

 

Ren­gi­nio ko­kybė ne­nu­kentė­jo

Kas dve­jus me­tus ren­gia­mo fes­ti­va­lio-kon­kur­so ini­cia­torė bu­vo Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los va­dovė Ri­ta Ur­nie­žienė, ku­ri nuo pat ren­gi­nio „gi­mi­mo“ tikė­jo jo sėkme ir pro­gno­za­vo jam to­limą ateitį. Ir jos įžval­gos pa­si­tvir­ti­no – šių­me­ti­niai „M. K. Ogins­kio kūry­bos per­lai“, vykę pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je, buvo ne ma­žiau meist­riš­ki ir tur­tin­gi  nei anks­tes­niais me­tais. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad fes­ti­va­liui-kon­kur­sui te­ko per­si­kel­ti į vir­tua­lią erdvę – dėl to jis ne­pra­ra­do sa­vo ža­ve­sio. Da­bar­ti­nis Rie­ta­vo me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas įsi­ti­kinęs, kad net ir nuo­to­li­niu būdu vykęs ren­gi­nys ko­kybės ne­pra­ra­do. Tai, kad kon­kursą te­ko or­ga­ni­zuo­ti  pa­si­tel­kiant šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, N. Ja­sins­kas ver­ti­na kaip ren­gi­nio au­gimą, se­no ir nau­jo per­si­pi­nymą, praei­ties ir mo­der­nios da­bar­ties žaismą.
Vi­sas mūsų gy­ve­ni­mo sri­tis iš­de­ri­nu­sio ko­ro­na­vi­ru­so pa­ko­re­guo­tu ket­vir­tuo­ju fes­ti­va­liu-kon­kur­su li­ko pa­ten­kin­ti ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai.
 

Praei­tis ne už­mirš­ta­ma, o iš­ke­lia­ma

Prieš pa­skel­biant fes­ti­va­lio-kon­kur­so re­zul­ta­tus, vo­ka­listų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė Ire­na Mil­ke­vi­čiūtė pa­si­džiaugė ne tik su­dėtin­go­mis sąly­go­mis vy­ku­siu šių­me­ti­niu ren­gi­niu, bet ir tuo, kad ap­skri­tai Rie­ta­ve toks „gimė“.
„Šis kon­kur­sas – la­bai svar­bus ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je, ka­dan­gi pri­si­me­na­me kom­po­zi­to­rių, ku­ris bu­vo šiek tiek už­mirš­tas. O jo kūri­nių at­li­ki­mas mus pa­ke­lia į ži­no­jimą. Pui­ku, kad praei­tis ne už­mirš­ta­ma, o iš­ke­lia­ma. Džiau­giuo­si ma­ty­da­ma ir girdė­da­ma dai­nuo­jan­čius bei mu­zi­kuo­jan­čius jau­nus žmo­nes, ku­rie, ti­kiu, taps pro­fe­sio­na­lais. Ši mi­si­ja – be ga­lo svar­bi“, – kalbė­jo vie­na ryš­kiau­sių Lie­tu­vos mu­zi­kos kultū­ros as­me­ny­bių bei pa­sau­linį pri­pa­ži­nimą pel­niu­si dai­ni­ninkė.
Ko­le­gei ant­ri­no ir pia­nistų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­kas Zu­bo­vas. Gar­sus pia­nis­tas, kom­po­zi­to­riaus Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio proanū­kis įsi­ti­kinęs, jog už įsi­min­ti­nus pa­si­ro­dy­mus, pa­puo­šu­sius fes­ti­va­lio-kon­kur­so pro­gramą, tu­ri­me būti dėkin­gi ne tik jau­nie­siems ta­len­tams, ku­rie, ži­no­ma, yra svar­biau­si, bet ir jiems pa­si­ruoš­ti ren­gi­niui pa­de­dan­tiems tėve­liams, o ypač mo­ky­to­jams.
R. Zu­bo­vas kalbė­jo, kad jau­ni­mo, jų ta­len­to dėka ko­mi­sijų na­riai pa­tyrė ne­pap­rastą džiaugsmą. Esą šir­dis džiaugė­si ma­tant tiek daug ta­len­tingų, sa­ve mu­zi­kai ati­duo­dan­čių jaunų at­likėjų. „Ir svar­biau­sia – vi­siš­kai neat­rodė, kad pa­si­kei­tu­sios kon­kur­so sąly­gos jiems būtų bu­vu­sios su­dėtin­gos. At­rodė, kad jau­nie­ji žmonės vi­siš­kai pa­si­ne­ria į mu­ziką ir tie­siog da­li­ja­si sa­vo ta­len­tu. O tai yra pa­ti did­žiau­sia do­va­na tiek ko­mi­si­jai, tiek tėvams, tiek mo­ky­to­jams bei vi­siems ki­tiems“, – pa­stebė­ji­mais da­li­jo­si gar­sus pia­nis­tas. Bei pri­dūrė su­prantąs ir tai, kaip bu­vo su­dėtin­ga ka­ran­ti­no sąly­go­mis pa­ruoš­ti to­kias su­dėtin­gas pro­gra­mas.
 

Laimė­jo ge­riau­si iš ge­riau­siųjų

Gra­žiai apie fes­ti­valį kas­kart at­si­lie­pia ir vie­na iš jo en­tu­zias­čių ak­torė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­kytė. Jos žod­žiais, šis ren­gi­nys dėl M. K. Ogins­kio kūry­bos įtvir­ti­ni­mo ir sklai­dos – svar­bus įvy­kis ne tik Rie­ta­vui, bet ir vi­sai Lie­tu­vai.
Kar­tu su Rie­ta­vo me­no mo­kyk­los va­do­vu N. Ja­sins­ku ves­da­ma šių­me­ti­nius „M. K. Ogins­kio kūry­bos per­lus“, ak­torė džiaugė­si, kad šis ren­gi­nys at­ve­ria ga­li­mybę pa­žin­ti ne­pap­ras­to ta­len­to kūrėją M. K. Oginskį, ku­ris bu­vo įsi­ti­kinęs, kad mu­zi­kai tai­syk­lių ne­pa­kan­ka.
Kom­po­zi­to­rius yra pri­si­pa­žinęs, kad nie­ka­da ne­kūrė pa­gal už­sa­kymą. „Gar­sus ir mo­du­lia­ci­jas man pa­suf­le­ruo­da­vo en­tu­ziaz­mo pro­trūkis, meilė, drau­gystė ar­ba grau­du­lys, kar­tais – skaus­mas ar­ba gi­lus siel­var­tas. Kūri­ny­je per­teik­da­vau ma­ne ap­ėmu­sius jaus­mus ir sie­los būklę“, – sa­vo kny­go­je „Laiš­kai apie mu­ziką“ rašė M. K. Ogins­kis.
Anot V. Ko­chans­kytės, tik to­kią kūry­bos sam­pratą turėjęs kom­po­zi­to­rius ir galė­jo su­kur­ti tiek daug gra­žių kūri­nių – tikrų per­lų, ku­rie fes­ti­va­lio-kon­kur­so da­ly­vių ta­len­to dėka pir­miau­sia kri­to į ver­ti­ni­mo ko­mi­sijų na­rių šir­dis.
M. K. Ogins­kio kūry­bos per­lų iš vi­so jiems pa­žėrė 55 da­ly­viai, iš ku­rių ir iš­rink­ti pa­tys ge­riau­sie­ji. Didįjį kon­kur­so pri­zą – obe­liską ir pi­ni­ginę pre­miją – laimėj Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos Klaipė­dos fa­kul­te­to stu­den­tas vo­ka­lis­tas Vi­lius Venc­kus.
Tarp pia­nistų ge­riau­sia pri­pa­žin­ta Šiau­lių „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos ir Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­kinė Mil­da Ma­ri­ja Kiškū­naitė, ku­riai taip pat ati­te­ko obe­lis­kas ir pi­ni­ginė do­va­na.
Juos svei­ki­no ne tik ko­mi­sijų na­riai, bet ir ren­gi­nio vedė­jai ak­torė V. Ko­chans­kytė ir Rie­ta­vo me­no mo­kyk­los va­do­vas N. Ja­sins­kas, ku­rie vylė­si, kad ju­bi­lie­ji­nis – penk­ta­sis – fes­ti­va­lis-kon­kur­sas vyks jau „gy­vai“ ir kad kitą­met M. K. Ogins­kio kūry­bos grožį galė­si­me pa­jus­ti nebe per kom­piu­te­rių ek­ra­nus.