Plateliškiai Petrines šventė tris dienas

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Šeš­ta­die­nio va­karą Pet­rinės šur­mu­lia­vo eže­ro pa­krantė­je, ša­lia jachtų klu­bo
Vos tik spėjus su­deg­ti Jo­ni­nių lau­žams, pla­te­liš­kiai ren­ka­si į kitą šventę – Pet­ri­nes, ku­rios kas­met mies­telį su­dre­bi­na pa­sku­tinį bir­že­lio sa­vait­galį. Minė­da­mi Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo dieną vie­tos žmonės kas­kart pa­ruo­šia tur­tingą pro­gramą, ku­rios ren­gi­niai mies­telė­nus bei sve­čius džiu­gi­na ne vieną dieną. Šįkart Pet­rinės Pla­te­liuo­se švęstos net tris die­nas.Kvietė dvi pa­ro­dos

Šven­ti­nis sa­vait­ga­lis Pla­te­liuo­se pra­si­dėjo penk­ta­die­nio pa­va­karę su­reng­to­mis mažųjų dvi­ra­ti­ninkų var­žy­bo­mis – jų da­ly­viai rin­ko­si mies­te­lio mo­kyk­los sta­dio­ne. Tą pa­čią dieną vy­ko ir pa­žin­ti­nis žy­gis, ku­rio me­tu bu­vo ga­li­ma ap­žiūrė­ti gra­žiau­sias Pla­te­lių apy­lin­kių vie­tas, iš ku­rių at­si­ve­ria dažną aik­čio­ti pri­ver­čian­tys gam­tos vaiz­dai. Jais Pla­te­lių kraš­tas iš­ties gau­siai ap­do­va­no­tas.
Dar dau­giau ren­gi­nių mies­te­lio gy­ven­tojų laukė šeš­ta­dienį. Jis pra­si­dėjo lau­ko puokš­čių pa­ro­da. Įmant­riau­sios gėlių ir žo­lynų kom­po­zi­ci­jos bu­vo įkur­din­tos vi­sai prie pat se­niū­ni­jos. Ki­ta pa­ro­da dėme­sio laukė dva­ro svir­ne. Čia sa­vo kūrybą pri­statė Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jo­je vi­suo­menės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­te dir­ban­ti Da­lia Jakš­tienė.
Nuo ma­žens rank­dar­biams nea­be­jin­ga pla­te­liškė ži­no­ma kaip darbš­ti siu­vinė­to­ja, mezgė­ja, nėri­mo vąše­liu meistrė. Be vi­so to ji – ir sa­vitą sti­lių bei braižą tu­rin­ti ta­py­to­ja. Būtent šią sa­vo kūry­bos pusę D. Jakš­tienė ir pri­sta­to iki lie­pos pa­bai­gos lan­ky­tojų lau­kian­čio­je pa­ro­do­je, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi per pa­s-
ku­ti­nius me­tus au­torės su­kur­ti alie­jinės ta­py­bos bei teks­tilės dar­bai. Tie­sa, ši au­to­rinė pa­ro­da darbš­čia­jai pla­te­liš­kei – jau šeš­to­ji.


Garbės pi­lie­čio ti­tu­las – liau­dies meist­rui

Ap­žiūrėję kraš­tietės dar­bus, Pla­te­lių mies­te­lio žmonės iš svir­no ne­si­skirstė, mat čia laukė be­ne svar­biau­sias tra­di­cinės va­sa­ros šventės ak­cen­tas – pla­te­liš­kių suei­ga. Jos da­ly­vius pa­svei­ki­no Pla­te­lių se­niū­ni­jos va­do­vas Ro­ber­tas Šim­kus bei ŽNP di­rek­ci­jai va­do­vau­jan­tis Ramū­nas Ly­dis.
Suei­gos me­tu Kre­tin­gos mu­zie­jaus is­to­ri­kas Ju­lius Ka­nars­kas pa­pa­sa­ko­jo apie grafų Šua­ze­lių-Gufjė Ša­ly­no ir Ed­var­da­vo dva­rus, ŽNP di­rek­ci­jos Gam­tos ir pa­vel­do sky­riaus vyr. spe­cia­listė bei et­nog­rafė Al­do­na Kup­re­lytė trum­pai ap­žvelgė svar­biau­sius įvy­kius ir da­tas, su­si­ju­sius su Pla­te­lių kraš­tu, pri­si­minė žy­mius jo žmo­nes, o re­ži­sie­rius Ar­vy­das Ba­ry­sas pri­statė Plungė­je jau ro­dytą filmą „Plungės kraš­tas“.
Bet svar­biau­sias suei­gos mo­men­tas bu­vo Pla­te­lių garbės pi­lie­čio pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Šiais me­tais reikš­min­gas ti­tu­las su­teik­tas tau­to­dai­li­nin­kui, med­žio drožė­jui, įkūru­siam sa­vo darbų mu­ziejų, Ka­zi­mie­rui Striau­pai. Do­vai­niuo­se gy­ve­nan­tis liau­dies meist­ras garbės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis pa­si­puošė už Pla­te­lių kraš­to tra­di­cinės kultū­ros puo­selė­jimą.
„Kāp at­ruo­da, tēp ė druo­žo“, – yra pa­sakęs šventųjų, Kris­taus gy­ve­ni­mo ir mir­ties scenų, Už­gavė­nių kau­kių, kai­mo gy­ve­ni­mo drožė­jas ir vaiz­duo­to­jas, ku­ris dro­ži­mo me­no nie­kur nėra mokę­sis. Anot meist­ro, pra­de­dant meist­rau­ti, „rēk tik nuo­ra ė pa­sėrīžėma to­rietė...“
O kad do­vai­niš­kiui ne­trūksta nei vie­no, nei ki­to, įro­do gau­sybė jo darbų, ku­rių net ne­būtų įma­no­ma su­skai­čiuo­ti. Sa­vo me­di­nu­kus K. Striau­pa iš klėtelės daž­nai į pa­ro­das ar kon­kur­sus iš­ve­ža. Pas­ta­ruo­siuo­se meist­ro dar­bai su­lau­kia aukš­čiau­sių įver­ti­nimų. Do­vai­niš­kis ne sykį į gimtąjį kraštą yra par­vežęs „Auk­so vai­niką“, pel­nytą to­kio pat pa­va­di­ni­mo res­pub­li­kinė­je liau­dies me­no kon­kur­sinė­je pa­ro­do­je.
Tad nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad K. Striau­pa yra vie­nas iš tų med­žio meistrų, ku­rių dėka dar gy­vuo­ja liau­dies me­no, dro­žy­bos tra­di­ci­ja.
Šių­me­tinį garbės pi­lietį pir­miau­sia pa­svei­ki­no ap­do­va­no­jimą įtei­ku­si Pla­te­lių bend­ruo­menės ta­ry­bos narė Ri­ta Za­bu­rienė. Vėliau kraš­tie­čiui ranką spaudė ir ki­ti suei­gos da­ly­viai, tarp ku­rių – jo bi­čiu­lis, taip pat ži­no­mas liau­dies meist­ras Vy­tas Jaugė­la.


Šventė pae­žerė­je

Va­ka­rop pla­te­liš­kiai rin­ko­si prie eže­ro, ša­lia jachtų klu­bo, kur laukė įvairūs edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, ama­ti­ninkų mugė, vie­ti­nių ir iš ki­tur at­vy­ku­sių me­no ko­lek­tyvų bei Ju­ven­to Ra­dzio kon­cer­tas. Kon­cer­ta­vu­sius į sceną kvietė ir vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius at­si­pa­lai­duo­ti va­sa­riš­kai šiltą va­karą bei sma­giai pra­leis­ti laiką ra­gi­no nuo­tai­kin­go­ji šventės vedė­ja Auš­ra Dir­vons­kienė.
O ko­kios Pet­rinės be Petrų ir Po­vilų svei­ki­nimų bei gra­žiau­siai so­dy­bas be­si­tvar­kan­čių pla­te­liš­kių pa­ger­bi­mo. Šie­met pa­svei­kin­ti ir vi­si var­du­vi­nin­kai. Per ren­ginį gra­žiais žod­žiais at­si­svei­kin­ta ir su il­ga­me­te Pla­te­lių gim­na­zi­jos va­do­ve Re­gi­na Ru­bi­nie­ne.
Pas­ku­ti­niai šven­ti­nio sa­vait­ga­lio štri­chai su­dėlio­ti sek­ma­dienį. Tądien pla­te­liš­kiai bu­vo kvie­čia­mi į Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo at­lai­dus, vy­ku­sius mies­te­lio šven­tovė­je.