Plungiškis pripažintas geriausiu jaunuoju drožėju

Vik­to­ro RAI­BU­ŽIO at­siųs­tos nuo­trau­kos
A. Jur­gai­tis pri­pa­žin­tas ge­riau­siu jau­nuo­ju dro­žė­ju
Spa­lio 26-ąją Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­tos iš­kil­mės, ku­rių me­tu bu­vo ap­do­va­no­ti 20-osios res­pub­li­ki­nės me­džio dro­žė­jų kon­kur­si­nės pa­ro­dos Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti nu­ga­lė­to­jai. Kon­kur­se šie­met da­ly­va­vo ir bū­rys Plun­gės kraš­to me­džio dro­žė­jų. Ir, nors var­di­nė pre­mi­ja nea­ti­te­ko nė vie­nam iš jų, mū­siš­kiams se­kė­si iš­ties ge­rai. Pas­te­bė­ti bu­vo tiek vy­res­nės kar­tos liau­dies meist­rai, tiek jau­ni­mas. Dai­lės mo­ky­to­jo bei tau­to­dai­li­nin­ko Vik­to­ro Rai­bu­žio mo­ki­nys Au­ri­mas Jur­gai­tis pri­pa­žin­tas ge­riau­siu jau­nuo­ju dro­žė­ju.
V. Jau­gė­lai už že­mai­tiš­kos tra­di­ci­jos tęs­ti­nu­mą įteik­tas rė­mė­jų pri­zas

Gon­din­gos pa­pė­dė­je

Kon­kur­si­nę pa­ro­dą Au­ri­mas pra­tur­ti­no sep­ty­nio­mis šven­tų­jų skulp­tū­ro­mis, į ku­rias pa­si­žiū­rė­jus, nė ne­pa­gal­vo­tum, kad jos gi­mė jau­no kū­rė­jo ran­ko­se. Vi­si šven­tie­ji – tar­si nu­glos­ty­ti ir dvel­kia tik­ro­sio­mis že­mai­tiš­ko liau­dies me­no tra­di­ci­jo­mis. Už šį gro­žį A. Jur­gai­čiui ati­te­ko ne tik dip­lo­mas, bet ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos įsteig­ta pi­ni­gi­nė pre­mi­ja. Ja pa­ma­lo­nin­tas ir jau­nuo­lio mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis.

Pas­ta­ra­sis di­džiuo­ja­si, kad jo mo­ki­nys bu­vo pa­ste­bė­tas ir įver­tin­tas. Anot mo­ky­to­jo, tai pa­ro­do, kad Au­ri­mas au­ga kaip dro­žė­jas, kad jis pui­kiai val­do dar ant­ro­je kla­sė­je į ran­kas paim­tą me­džio pliaus­ką ir skap­tu­ką.

Tie­sa, šis lai­mė­ji­mas Au­ri­mui – ne pir­mas. 2015-ai­siais jis ta­po Že­mai­ti­jos re­gio­no moks­lei­vių pa­ro­dos-kon­kur­so „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“ nu­ga­lė­to­ju. Net du kar­tus jis yra pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos moks­lei­vių dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ lau­rea­tu. Pri­zi­nin­ku A. Jur­gai­tis yra ta­pęs ir L. Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti skir­ta­me kon­kur­se.

V. Rai­bu­žis pa­si­džiau­gė, kad ne­li­ko ne­pas­te­bė­ti ir ki­to jo mo­ki­nio Ed­ga­ro Bud­rio dar­bai. Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tis Ed­ga­ras ap­do­va­no­tas kaip jau­niau­sias dro­žė­jas. Jam ati­te­ko rė­mė­jų pri­zas.

Il­giau nei mė­ne­sį Ro­kiš­ky­je vei­ku­sio­je res­pub­li­ki­nė­je kon­kur­si­nė­je me­džio dro­žė­jų kū­ri­nių pa­ro­do­je ge­rai se­kė­si ir vy­res­nie­siems mū­sų kraš­to dro­žė­jams – Ka­ziui Striau­pai ir Vy­tui Jau­gė­la. Pas­ta­ra­jam už že­mai­tiš­kos tra­di­ci­jos tęs­ti­nu­mą įteik­tas rė­mė­jų pri­zas. To­kį pat na­mo iš Ro­kiš­kio par­si­ve­žė ir K. Striau­pa. Šis liau­dies meist­ras gir­tas už is­to­ri­nę te­ma­ti­ką skulp­tū­ro­je.

Pau­liui Mikš­tai, Eval­dui Kle­naus­kiui bei Dei­vi­dui Pau­laus­kui, kaip ir vi­siems pa­ro­dos da­ly­viams, apie kon­kur­są pri­mins da­ly­vio dip­lo­mai, mu­zie­jaus lei­di­niai „Pa­žįs­ta­mas ir ne­pa­žįs­ta­mas Lion­gi­nas Šep­ka“ bei pro­gi­niai mag­ne­tu­kai.

Tiek kon­kur­si­nės pa­ro­dos da­ly­viai, tiek ren­gė­jai džiau­gia­si du de­šimt­me­čius gy­vuo­jan­čiu ren­gi­niu, ku­rio me­tu pri­si­me­na­mas Ro­kiš­kio ra­jo­ne gy­ve­nęs ir kū­ręs gar­siau­sias XX a. diev­dir­bys, dro­žy­bos vir­tuo­zas ir imp­ro­vi­za­to­rius L. Šep­ka. Anot or­ga­ni­za­to­rių, ši pa­ro­da – ne tik pro­ga pa­gerb­ti ži­no­mą kū­rė­ją, bet ir po­pu­lia­rin­ti dro­žy­bą.

Svar­bu ir tai, kad sa­vo dar­bus vie­nu me­tu pri­sta­to tiek jau­nie­ji dro­žė­jai, tiek vy­res­nės kar­tos liau­dies meist­rai. Šie­met gra­žiai su­ta­po, kad iš 36 pa­ro­dos au­to­rių jau­niau­sias bu­vo mi­nė­ta­sis ke­tu­rio­lik­me­tis E. Bud­rys, o vy­riau­sias – 87-erių K. Striau­pa: abu iš Plun­gės kraš­to.

V. Rai­bu­žis (tre­čias iš kai­rės) su sa­vo moks­lei­viais Ro­kiš­ky­je