Šventa Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbų trejybė

„Šiau­lių kraš­to“ nuo­trau­ka
Kal­bi­nin­kas, že­mai­čių kal­bos pro­pa­guo­to­jas ir mo­nog­ra­fi­jos „Že­mai­čių kal­ba ir ra­šy­ba“ au­to­rius dr. Juo­zas Pabrė­ža išs­ki­ria tris svar­biau­sius Jur­gio Amb­ra­zie­jaus Pabrė­žos dar­bus: bo­ta­ni­kos raš­tus, pa­moks­lus ir že­mai­čių bend­rinę ra­šomąją kalbą
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas 2021 me­tus pa­skelbė Jur­gio Amb­ra­zie­jaus Pabrė­žos (1771–1849), ku­ni­go pran­ciš­ko­no, moks­li­nin­ko, bo­ta­ni­ko, že­mai­čių kal­bos ra­šy­bos pra­di­nin­ko ir moks­lo ter­minų kūrėjo, pa­moks­li­nin­ko, gy­dy­to­jo, me­tais.
Šiau­lie­tis kal­bi­nin­kas, mo­nog­ra­fi­jos „Že­mai­čių kal­ba ir ra­šy­ba“ au­to­rius dr. Juo­zas Pabrė­ža ke­lia prie­laidą, jog XIX am­žiu­je neišs­paus­din­ti J. A. Pabrė­žos dar­bai bu­vo trūksta­mas la­šas, galėjęs nu­sver­ti svars­tyk­les į že­mai­čių kal­bos pusę, ren­kan­tis Lie­tu­vos vals­tybės bend­rinę kalbą.

Su­ka­ko 250 metų
Apie J. A. Pabrė­žos svarbą moks­lui ir kultū­rai su dr. J. Pabrė­ža kalbė­jomės sau­sio 15 dieną – per 250-ąjį J. A. Pabrė­žos gim­ta­dienį.
Tą dieną, jei ne pan­de­mi­ja, kal­bi­nin­kas turė­jo skai­ty­ti pra­ne­šimą kon­fe­ren­ci­jo­je Kre­tin­go­je. Nuspręs­ta kon­fe­ren­ci­jos neor­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niu būdu, o nu­kel­ti.
„Esu op­ti­mis­tas, gal metų vi­du­ry­je galė­si­me su­si­tik­ti. Kon­fe­ren­ci­ja Kre­tin­go­je, pran­ciš­konų vie­nuo­ly­ne, J. A. Pabrė­žos gim­na­zi­jo­je turės vi­siš­kai ki­to­kią pra­smę, reikšmę, kai galės su­va­žiuo­ti žmonės į jo gyvą ap­linką, kur jis gy­ve­no, kūrė“, – sa­ko J. Pabrė­ža.
Ir pra­ėjus daug metų, ak­cen­tuo­ja kal­bi­nin­kas, J. A. Pabrė­žos dar­bai yra svarbūs, ak­tualūs.
Du Že­mai­ti­jos ąžuo­lai
– Šiuos me­tus Sei­mas pa­skelbė Jur­gio Amb­ra­zie­jaus Pabrė­žos me­tais. Kuo jums ypa­tin­ga ši as­me­nybė?

– Ypa­tin­gai ma­lo­nu nors kaž­kiek pri­si­lies­ti prie įžy­mio­jo že­mai­čio 250 metų su­kak­ties pa­minė­ji­mo. Ir pa­ts tu­riu gra­žių sąsajų. Pir­miau­sia, did­žiuo­juo­si, kad ne­šio­ju švie­suo­lio pa­vardę, kad ma­no gim­tinė Skuo­das yra vi­sai ša­lia, vos per ke­lio­li­ka ki­lo­metrų nuo Jur­gio Pabrė­žos gim­to­jo Ve­čių kai­mo.
Be­je, pa­vardė Pabrė­ža yra ga­na re­to­ka, dau­giau­sia ir pa­pli­tu­si Skuo­do, Kre­tin­gos apy­linkė­se. Ga­na daž­nai ji ne­tai­syk­lin­gai kir­čiuo­ja­ma: vi­siems iš­kart paaiš­ki­nu, kad tai­syk­lin­gas kir­čia­vi­mas yra pir­ma­me skie­me­ny­je ir tą įro­dau tri­mis pa­grin­di­niais fak­tais.
Visų pir­ma, taip ta­ria že­mai­čiai. Ant­ras da­ly­kas, pa­ts Jur­gis Pabrė­ža sa­vo pa­vardę rašė su dviem „aa“ – „Paabrė­ža“, tai reiš­kia bal­sių il­gumą ir pa­brėžimą. Tre­čias da­ly­kas, kas yra nau­jie­na daug kam, kad pa­vardė ki­lu­si ne nuo žod­žių „brėžti“, „pa­brėžti“, o nuo vais­ti­nio au­ga­lo, ku­ris taip ir va­di­na­mas – pa­brėža. At­si­tik­ti­nis, bet gra­žus su­ta­pi­mas, ži­nant J. A. Pabrė­žos nuo­pel­nus bo­ta­ni­kos moks­lui.
XVIII a. ant­ro­je pusė­je Že­mai­ti­jos šiaurės va­karų kam­pe gimė du Že­mai­ti­jos ąžuo­lai: J. A. Pabrė­ža ir Si­mo­nas Dau­kan­tas. Įdo­mu, kad jų gim­tinės – Ve­čių (Pabrė­žos) ir Kal­vių 
(Dau­kan­to) kai­mai yra vi­sai gre­ta, per 4 ki­lo­met­rus.
Ilgą laiką S. Dau­kan­to as­me­nybė kaž­kiek lyg bu­vo už­go­žu­si J. A. Pabrėžą, S. Dau­kan­to var­das skambė­jo pla­čiau ir gar­siau.
– Kodėl?
– Vie­na iš prie­žas­čių galė­jo būti ta, kad S. Dau­kan­tas turė­jo laimės pa­ma­ty­ti sa­vo vei­ka­lus at­spaus­din­tus, o J. A. Pabrė­ža – ne. Jam gy­vam esant ne­bu­vo at­spaus­din­tas nė vie­nas dar­bas ir tik po jo mir­ties pra­ėjus net 160 metų išs­paus­din­tas di­dy­sis vei­ka­las.
Svar­bu, kad ne tik šian­dien, bet jau prie­š ke­lis de­šimt­me­čius, kai pran­ciš­ko­nai pra­dėjo ak­ty­vią veiklą Kre­tin­gos vie­nuo­ly­ne, šie du ąžuo­lai – ir S. Dau­kan­tas, ir J. A. Pabrė­ža, yra ar­ti­mi ne tik gim­tinė­mis, bet ir sa­vo darbų ver­te.
Mil­ži­niš­ki nuo­pel­nai
– J. A. Pabrė­žos veik­los sąra­šas – la­bai il­gas, ko­kie jo dar­bai ver­tin­giau­si?

– J. A. Pabrė­ža, baigęs Kre­tin­gos gim­na­ziją auk­so me­da­liu, iš­va­žia­vo stu­di­juo­ti į Vil­niaus uni­ver­si­tetą me­di­ci­nos. Stu­di­juo­da­mas klausė dau­gybės kitų da­lykų: is­to­ri­jos, che­mi­jos, fi­zi­kos, ana­to­mi­jos, teo­lo­gi­jos, bo­ta­ni­kos, bet li­ki­mas taip lėmė, kad uni­ver­si­te­to ne­baigė. 1794 me­tais, kaip ir dau­ge­lis kitų stu­dentų, išė­jo į Ta­do Kos­ciuš­kos va­do­vau­jamą su­ki­limą.
Bet il­gai su­ki­li­me ne­bu­vo, tais pa­čiais me­tais įsto­jo į Var­nių ku­nigų se­mi­na­riją, bu­vo priim­tas į aukš­tesnį kursą, kaip Vil­niaus uni­ver­si­te­to rimtų stu­dijų stu­den­tas, se­mi­na­riją baigė la­bai grei­tai, per po­rą metų, ir bu­vo įšven­tin­tas į ku­ni­gus.
Ku­ni­ga­vo įvai­rio­se Že­mai­ti­jos pa­ra­pi­jo­se: Ši­lu­vo­je, Raudė­nuo­se, Tve­ruo­se, Kre­tin­go­je, Plungė­je, Kar­te­no­je, la­bai daug ke­lia­vo, rin­ko is­to­rinę, et­nog­ra­finę med­žiagą, bo­ta­ni­kos eks­po­na­tus.
Vis dėlto la­bai greit nu­sprendė pa­baig­ti ak­tyvų ku­ni­ga­vi­mo darbą ir įsto­jo į Kre­tin­gos vie­nuo­lyną dėl pa­grin­dinės prie­žas­ties – kad galėtų at­si­dėti moks­li­niam dar­bui.
Įstojęs į Kre­tin­gos vie­nuo­lyną, ga­vo ber­nar­dinų or­di­no ma­žes­niųjų bro­lių pran­ciš­konų vardą Amb­ra­zie­jus – nuo to lai­ko jis va­di­na­mas dviem var­dais: Jur­gis Amb­ra­zie­jus.
– Kokie jo nuo­pel­nai moks­lui, kultū­rai?
– Norė­čiau iš­ryš­kin­ti tris. Pir­ma, nea­be­jo­ti­nai did­žiau­sias J. A. Pabrė­žos nuo­pel­nas yra bo­ta­ni­kos raš­tai. Jis yra pa­rašęs apie 50 moks­li­nių darbų, did­žio­ji jų da­lis skir­ta bo­ta­ni­kai.
Jis ry­žo­si su­kur­ti tais lai­kais vi­siš­kai naują da­lyką – bo­ta­ni­kos, me­di­ci­nos ter­mi­nus – ir pir­ma­sis su­kūrė že­mai­tišką bo­ta­ni­kos ter­mi­no­lo­giją. Uni­ka­liau­sias, did­žiau­sias jo 8 me­tus ra­šy­tas dar­bas – 1 042 di­de­lių ran­ka ra­šytų pus­la­pių vei­ka­las „Tais­lius au­gy­mi­nis“, į lie­tu­vių kalbą ver­čia­mas „Au­galų sis­te­ma“.
Pats pa­va­di­ni­mas ro­do, kad čia – fun­da­men­ti­nis bo­ta­ni­kos ter­mi­no­lo­gi­jos vei­ka­las. Dau­gybė jo pa­si­ūlytų ter­minų iki šiol iš­li­ko bo­ta­ni­kos žo­dy­nuo­se, ke­letą ga­liu pa­minė­ti: rag­maurė, pla­tužė, pa­žiedė, aukš­lys, pum­po­taukš­lis, ankš­tarėlė, ter­lytėlė ir dau­gybė kitų.
Ant­ras da­ly­kas, J. A. Pabrė­ža, ku­ni­gau­da­mas Že­mai­ti­jos pa­ra­pi­jo­se, bu­vo pa­garsėjęs kaip pui­kus pa­moks­li­nin­kas, jis pa­rašė net pust­re­čio šim­to la­bai gy­vos, vaiz­din­gos, raiš­kios kal­bos pa­mokslų, ku­riuo­se už­fik­suo­ta dau­gybė XVIII am­žiaus pabaigos–XIX am­žiaus pir­mo­sios pusės liau­dies bui­ties faktų, pa­pro­čių, tra­di­cijų, apeigų – ką pa­ts yra už­rašęs, ty­rinėjęs ir iš kitų pa­skaitęs.
J. A. Pabrė­ža iš­ti­sai užsi­ra­šy­da­vo vi­sus sa­vo pa­moks­lus, jiems la­bai stro­piai ruoš­da­vo­si. Tie  pa­moks­lai bu­vo ga­na il­gi, kai ku­rie net 40–50 pus­la­pių, ir juos sakė taip karš­tai ir įti­ki­na­mai (tą raš­tuo­se pa­žy­mi ne vie­nas), kad mi­nios žmo­nių iš vi­sur plaukė jų klau­sy­ti.
Mo­tie­jus Va­lan­čius, am­ži­nin­kas vys­ku­pas, ku­ris ge­rai pa­ži­no­jo ir ne­ma­žai yra bend­ravęs su J. A. Pabrė­ža, apie jo pa­moks­lus taip rašė: „Žmonės jo pa­mokslų kaip ko­kio apaš­ta­lo su did­žiau­sia ati­da klau­so ir ne­maž gau­na pel­no iš­ga­nin­go“.
Tre­čias da­ly­kas, kas man, kaip kal­bi­nin­kui, že­mai­čių kal­bos pro­pa­guo­to­jui, yra ypač ma­lo­nus, kad J. A. Pabrė­žai ten­ka ypa­tin­ga vie­ta ku­riant ir tvir­ti­nant že­mai­čių bend­rinę ra­šomąją kalbą.
Pir­miau­sia reiktų pa­žymė­ti, kad XIX am­žius yra la­bai svar­bus že­mai­tiš­ko raš­to vys­ty­mui­si, is­to­ri­jai, to me­to au­to­rių že­mai­čių ir vertėjų kny­go­se ryš­kiai pra­dėjo vy­rau­ti že­mai­čių kal­ba. Pabrė­ža Jur­gis vi­sus sa­vo dar­bus rašė gimtą­ja šiaurės že­mai­čių kre­tin­giš­kių pa­tar­me.
Jo pa­grin­di­nis prin­ci­pas bu­vo la­bai pa­pras­tas – ra­šy­ti taip, kaip kal­ba­ma. Ke­li jo ra­šy­bos ir kal­bos ypa­tu­mai: jis rašė šiaurės že­mai­čiams būdin­gus dvi­bal­sius „ou“, „ėi“: „dou­na“, „se­sou“ ir net tą dažną jo žodį „Die­vas“ jis rašė že­mai­tiš­kai „Dėivs“. Kas įdo­mu, jog šian­dien že­mai­čiai šį žodį re­tai beiš­ta­ria seną­ja for­ma „Dėivs“, dau­gu­ma, ir aš pa­ts, jau ta­ria „Dievs“.
Rašė dvi­gar­sius „on“, „ėn“: „don­gus“, „švėnts“. Vie­to­je lie­tu­viškų „č“, „dž“, daž­nai žy­mi­mi že­mai­tiš­ki „t“, „d“ – „že­mai­tems“, „ma­tiau“, „leid“.
Vie­na išs­kir­ti­niau­sių J. A. Pabrė­žos ra­šy­bos ypa­ty­bių yra nuo­sek­lus dvi­gubų raid­žių ra­šy­mas. Dvi­gu­bo­mis raidė­mis bu­vo žy­mi­mi pra­ktiš­kai vi­si il­gie­ji bal­siai: „plau­kaa“ (plau­kai), „aš­ree“ (ašt­riai), „kviins“ (kmy­nas), „cėboo­le“ (svogū­nas). Sa­vo vardą ra­šė „Joor­gis“, pa­vardę „Paabrė­ža“, tai reiš­kia, kad būtent čia yra il­gie­ji bal­siai ir juos rei­kia tar­ti il­gai.
Turbūt nea­be­jo­ja­ma, kad jis dvi­gubą raid­žių ra­šymą nu­si­žiūrė­jo iš fi­nougrų kalbų.
– Ma­žai iš­ryš­kin­tas fak­tas, kad J. A. Pabrė­ža bu­vo už­si­mojęs kur­ti bend­rinę že­mai­čių ra­šomąją kalbą.
– Būti­na pa­žymė­ti, kad dau­gu­ma J. A. Pabrė­žos bend­ra­žy­gių, kaip S. Dau­kan­tas, M. Va­lan­čius, Juo­zas Čiul­da, Dio­ni­zas Poš­ka ir ki­ti, sa­vo ra­šo­mo­sios kal­bos mo­de­lius stengė­si kur­ti to­kius, kad tiktų ir že­mai­čiams, ir aukš­tai­čiams, kad būtų la­biau priei­na­mas va­rian­tas vi­sai Lie­tu­vai.
J. A. Pabrė­ža iš visų to me­to že­mai­čių au­to­rių iš­sis­kyrė tvir­tu nu­si­sta­ty­mu kur­ti to­kią že­mai­čių ra­šomąją bend­rinę kalbą, ku­ri tiktų tik že­mai­čiams.
Jau tais lai­kais jis pra­na­šiš­kai įžvelgė ir su­pra­to, kad dviejų skir­tingų kal­bi­nių sis­temų – že­mai­čių ir aukš­tai­čių – ne­įma­no­ma su­plak­ti, su­jung­ti, ku­riant vieną bend­rinę kalbą, kaip, sa­ky­ki­me, darė tas pa­ts S. Dau­kan­tas ar M. Va­lan­čius.
Pag­rin­das bend­ri­nei kal­bai tu­ri būti vie­nas. J. A. Pabrė­ža, ži­no­ma, pa­si­rin­ko že­mai­tiškąjį.
Ir kas šian­dien galėtų pa­sa­ky­ti, kaip ku­riant lie­tu­vių bend­rinę kalbą būtų at­si­tikę, jei XIX am­žiu­je die­nos šviesą būtų iš­vydę J. A. Pabrė­žos vei­ka­lai ir la­bai svar­bi J. Čiul­dos že­mai­čių kal­bos gra­ma­ti­ka.
Vis la­biau įti­kiu, kad lai­ku ne­pa­si­rodę svarbūs dar­bai ir bu­vo tas trūksta­mas la­šas, galėjęs nu­sver­ti svars­tyk­les į že­mai­čių kal­bos pusę, ren­kan­tis Lie­tu­vos vals­tybės bend­rinę kalbą.
Svars­tyklės tuo me­tu svarstė­si ypač ly­giai. XIX am­žiaus že­mai­tiš­ki raš­tai bu­vo ypa­tin­go svo­rio, ne tik šiau­ri­nių, bet ir pie­ti­nių – D. Poš­kos, S. Sta­ne­vi­čiaus ir kitų.
Kodėl aš taip įro­dinė­ju (ir da­bar, man at­ro­do, daug kas įsi­ti­kinę), kad že­mai­čiai tu­ri kalbą – yra at­ski­ra sis­te­ma su gra­ma­ti­ka. Ci­tuo­ju iš J. A. Pabrė­žos raštų apie kalbą: „Že­mai­tis nėko­met na­so­tars diel kal­buos so lie­to­vio, ne so prūso ar lat­vio. Lie­to­va lai būn Lie­to­va, mai­šytė­jee mai­šy­ta­sees, vuo že­mai­tee že­mai­tees“.
Jis aiš­kiai pa­sa­ko, kad yra že­mai­čių kal­ba, lie­tu­vių, prūsų, lat­vių – at­ski­ros kal­bos ir tie žmonės ne­ga­li leng­vai tar­pu­sa­vy­je su­si­šnekė­ti.
Ži­no­ma, yra ir dau­giau J. A. Pabrė­žos darbų: rašė geog­ra­fi­jos va­dovėlį, S. Dau­kan­to raš­tus pro­pa­ga­vo, pa­dėjo jam rink­ti med­žiagą. Dau­gybė, bet įžvel­giu tris pa­grin­di­nius da­ly­kus, kaip aš sa­kau, šven­ta Pabrė­žos darbų tre­jybė.
Keis­ta, kad anks­čiau apie jį bu­vo ma­žai kal­ba­ma, ra­šo­ma, da­bar su­vo­kiu, kodėl – di­de­lis da­ly­kas, ar dar­bai išs­paus­din­ti, ar ne.