Vi­si į Plungę! Vi­si į tarp­tau­tinį M. Ogins­kio fes­ti­valį!

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Fes­ti­va­lio pra­džią pa­skelbė trys salvės – už tėvynę Lie­tuvą, ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius ir Plungę bei plun­giš­kius
Kaip ir kas­met, ati­duo­dant pa­garbą ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių puo­selė­tai mu­zi­ki­nei kultū­rai bei jos pa­li­ki­mui, pa­sku­tinį va­sa­ros šeš­ta­dienį vi­sus kla­si­kinės mu­zi­kos gerbė­jus tra­di­ciš­kai su­kvietė šie­met ju­bi­lie­ji­nis – jau pen­kio­lik­ta­sis – tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis. Apie dar vieną šio iš­ties įspūdin­go ir mėnesį džiu­gin­sian­čio ren­gi­nio pra­džią pa­skelbė pa­trankų salvės bei klau­sy­to­jus itin gi­liai pa­lie­čian­tis My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio po­lo­ne­zas „At­sis­vei­ki­ni­mas su Tėvy­ne“, po ku­rio laukė įsi­min­ti­nas kon­cer­tas.

Pa­ko­re­ga­vo pro­gramą

Prad­žią kla­si­kinės mu­zi­kos šven­tei pra­ėjusį šeš­ta­dienį sa­vo pa­si­ro­dy­mu davė Dai­niaus Pa­vi­lio­nio di­ri­guo­ja­mas Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras, ku­riam va­do­vau­ja Ser­ge­jus Kry­lo­vas. Tie­sa, kar­tu su šiuo ko­lek­ty­vu turė­jo kon­cer­tuo­ti ir cho­ras „Vil­nius“, ta­čiau ko­ro­na­vi­ru­sas pla­nus pa­ko­re­ga­vo.
Fes­ti­va­ly­je ne­galė­jusį da­ly­vau­ti ko­lek­tyvą žadė­ta pa­keis­ti Šiau­lių vals­ty­bi­niu cho­ru „Po­li­fo­ni­ja“, bet ir šiam ne­bu­vo lem­ta at­vyk­ti. Su­sir­gus jo va­do­vui, Lie­tu­vos ka­me­ri­niam or­kest­rui te­ko kon­cer­tuo­ti vie­nam. Ži­no­ma, mu­zi­kinės pro­gra­mos tai ne­su­men­ki­no. Or­kest­ro pro­fe­sio­na­lu­mas bei at­lik­ti kūri­niai abe­jingų ne­pa­li­ko.
Ati­da­rant net še­šis sa­vait­ga­lius dėme­sio lauk­siantį fes­ti­valį, būta ir dau­giau ne­tikė­tumų. Penk­ta­dienį džiu­gi­nu­sią va­sa­rišką ši­lumą šeš­ta­dienį pa­keitė smar­kus lie­tus ir ge­ro­kai at­vėsęs oras. Taip gam­ta ren­ginį iš lau­ko per­kėlė į bu­vu­sio žir­gy­no salę.
Bet, kaip sakė vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius svei­kinęs Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, nie­kas ne­vyks­ta šiaip sau. Ma­tyt, pa­ts Die­vas pa­si­rūpi­no, kad ne tik plun­giš­kiai, bet ir mies­to sve­čiai pa­si­džiaugtų nau­jai su­tvar­ky­to­mis žir­gy­no erdvė­mis, kur nau­jo­je, švie­sio­je ir šiuo­lai­kiš­ko­je ap­lin­ko­je net mu­zi­ka skam­ba ki­taip.
Tuo nea­be­jo­jo ir ati­da­ry­mo iš­kil­mes vedęs Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas, pa­si­džiaugęs pen­kio­lik­tus me­tus ren­gia­mu fes­ti­va­liu, ku­rio me­tu duoklę kla­si­ki­nei mu­zi­kai ati­duo­da gar­siau­si ša­lies ir už­sie­nio ko­lek­ty­vai, į kiek­vieną kon­certą sutraukian­tys tūkstan­tinę pub­liką.
„Vi­si į Plungę! Vi­si į tarp­tau­tinį M. Ogins­kio fes­ti­valį!“ – sakė mu­zie­jaus va­do­vas ir ne­pa­mir­šo pa­dėko­ti fes­ti­va­lio idė­jos au­to­riui, pro­fe­so­riui Sta­siui Do­mar­kui už ren­ginį, gar­si­nantį Plungę net už Lie­tu­vos ribų. Kaip sakė ir me­ras, M. Ogins­kio fes­ti­va­lis – mūsų mies­to vi­zi­tinė kor­telė.

Mu­zi­ka – tarp­tau­tinė kal­ba

Di­delį iš­ti­kimų klau­sy­tojų ratą su­būru­siu fes­ti­va­liu pa­si­džiaugė ir jo ati­da­ry­me da­ly­vavęs nau­ja­sis Tel­šių vys­ku­pas  dr. Al­gir­das Ju­re­vi­čius. Pa­sak jo, mu­zi­ka yra tarp­tau­tinė kal­ba, ku­rią su­pran­ta kiek­vie­nas. „La­bai pui­ku, kad žmo­gus su­ge­ba kur­ti mu­ziką, har­mo­niją. Ir aš lin­kiu, kad mes kar­tu kur­tu­me tik­rai tą har­mo­ningą, taikų, pilną meilės, ci­vi­li­za­ci­jos pri­pil­dytą pa­saulį. Mu­zi­ka te­ke­lia mūsų šir­dis aukš­tyn“, – sakė dva­si­nin­kas.
Į su­si­rin­ku­siuo­sius kreipę­sis Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas bei vie­nas iš M. Ogins­kio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių Liu­das Skie­rus dėko­jo vi­siems, pri­si­de­dan­tiems prie ren­gi­nio. Anot jo, šis fes­ti­va­lis – ge­riau­sias bend­ro ir ne­nutrūks­tan­čio dar­bo pa­vyz­dys.
Kad fes­ti­va­lio sėkmę ga­ran­tuo­ja il­ga­metė kūry­binė par­tne­rystė su iš­ti­ki­ma ko­man­da, nea­be­jo­ja vi­si plun­giš­kiai, ku­rie ži­no, kad už iš­ties neei­linę kla­si­kinės mu­zi­kos šventę jie tu­ri būti dėkin­gi ir L. Skie­rui, ir Plun­giš­kių drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tei Ge­no­vai­tei Žio­ba­kie­nei, ir Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­riui A. Ba­ka­naus­kui, ir di­ri­gen­tui S. Do­mar­kui bei jo bro­liui pro­fe­so­riui Juo­zui Do­mar­kui – fes­ti­va­lio me­no va­do­vui.
Ži­no­ma, M. Ogins­kio fes­ti­va­lis ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas ir be ki­tos ryš­kios as­me­nybės – mu­zi­ko­lo­go, kon­certų vedė­jo Vik­to­ro Ge­ru­lai­čio. Jo pa­reng­ti įspūdin­gi, ne­tikė­to­mis mu­zi­kinė­mis sen­ten­ci­jo­mis pa­puoš­ti kon­certų pri­sta­ty­mai dar la­biau su­stip­ri­na ryšį tarp klau­sy­to­jo ir mu­zi­kos.
Ge­ros nuo­tai­kos, šmaikš­čiais in­tar­pais per­smelktų pro­fe­sio­na­lių įžvalgų ne­trūko ir pir­mo­jo šių­me­ti­nio fes­ti­va­lio kon­cer­to me­tu. Ta­čiau prie­š per­leis­da­mas ren­gi­nio „vairą“ V. Ge­ru­lai­čiui, A. Ba­ka­naus­kas pa­trankų salvė­mis vai­ni­kuo­ti ati­da­ry­mo iš­kil­mes pa­kvietė Kau­no pa­vie­to Lais­vuo­sius šau­lius. Iš pa­tran­kos bu­vo iš­šau­tos trys salvės: pir­mo­ji skir­ta tėvy­nei Lie­tu­vai, ant­ro­ji iš­šau­ta už ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius, o tre­čio­ji salvė, su­dre­bi­nu­si M. Ogins­kio dva­ro par­ką, nuaidė­jo už Plungę ir plun­giš­kius.

Įspūdin­gas kon­cer­tas

Prie mik­ro­fo­no stojęs  mu­zi­ko­lo­gas pir­miau­sia at­kreipė dėmesį į tai, ko­kio­mis sąly­go­mis šie­met vyks­ta fes­ti­va­lis. Jis kalbė­jo jau­čian­tis pa­reigą že­mai nu­lenk­ti galvą prie­š or­ga­ni­za­to­rius, įvei­ku­sius vi­sas kliū­tis, net gam­tos iš­dai­gas. Tie­sa, pub­li­ka šie­met bu­vo kiek ap­tir­pu­si. Tiek ją, tiek kon­cer­tuo­ti į fes­ti­valį pa­kvies­tus ko­lek­ty­vus išb­laškė vis dar ra­mybė­je ne­pa­lie­kan­tis ko­ro­na­vi­ru­sas.
Dėl jo, kaip jau minė­ta, pir­ma­ja­me kon­cer­te pa­si­rodė tik Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras. Pa­si­kei­timų bus ir rugsė­jo 6-osios pro­gra­mo­je – ne­vyks pla­nuo­tas Len­ki­jos ka­me­ri­nio an­samb­lio „Mul­ti­ca­me­ra­ta“ kon­cer­tas. Dėme­sio tądien lauks tik žirgų konkū­ro var­žy­bos.
Lai­mei, šeš­ta­dienį vy­ku­sio kon­cer­to me­tu pub­li­ka ne­pa­ju­to, jog kaž­ko trūksta. Aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­sio­na­lai, šie­met šven­čian­tys 60-ies metų sa­vo veik­los su­kaktį, – Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras – pa­darė viską, kad kon­cer­tas pa­liktų neiš­dil­domą įspūdį net reik­liau­sie­siems.
Tie­sa, prie­š fes­ti­va­lio ati­da­rymą ir pirmąjį jo kon­certą vy­ko Plun­giš­kių drau­gi­jos suei­ga, ku­rią sa­vo vi­zi­tu pa­gerbė ir iš mūsų kraš­to kilęs aka­de­mi­kas – pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas bio­me­di­ci­nos mokslų dak­ta­ras Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas.