Žemaitiškai rokavosi ir patys mažiausieji

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Dar­že­li­nukų grupė­je ge­riau­siai pa­si­rodę Gre­ta Gre­vytė ir Ar­nas Go­di­liaus­kas ko­mi­siją su­žavė­jo ne tik ne­prie­kaiš­tin­ga že­mai­tiš­ka kal­ba, bet ir drąsa, pui­kia vai­dy­ba
Drąsiai, iš­raiš­kin­gai ir emo­cin­gai, kaip tik­ri že­mai­čiai, pra­ėjusį ant­ra­dienį Plungės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ro­ka­vo­si tiek dar­že­li­nu­kai, tiek vy­res­niųjų kla­sių mo­ki­niai, že­mai­tiš­kais teks­tais ban­dy­da­mi pa­kerė­ti kon­kur­so „Že­mai­tiš­ki skai­ty­mai“ ko­mi­si­jos na­rių šir­dis. Kon­kur­se skleidė­si ne tik vaikų ta­len­tai, bet ir drau­gystė. Vie­ni ki­tiems pa­suf­le­ruo­da­mi, vie­ni ki­tus pri­deng­da­mi, o kart­kartė­mis gau­dy­da­mi mo­ky­tojų pa­šnibž­do­mis kar­tu ta­ria­mus žod­žius, da­ly­viai ir pa­sa­kas sekė, ir iš­mok­tus pa­sa­ko­ji­mus po­ri­no.Linkė­jo ne­bi­jo­ti su­klys­ti

„Kok­ėi poi­ki vakā, mi­ze­ri­jas, ma­ži­lelē, muo­ka ro­kou­teis že­mai­teškā“, – at­si­džiaug­ti kas­met, o šie­met jau – de­vintą kartą, vyks­tan­čių skai­tymų da­ly­viais ne­galė­jo ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Gam­tos ir kultū­ros pa­vel­do sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Al­do­na Kup­re­lytė.
Dar vi­sai pa­bi­ru­čiams ir jau rim­tiems skai­to­vams ko­mi­si­jos na­riai linkė­jo svar­biau­sio da­ly­ko – ne­bi­jo­ti su­klys­ti. Bet juk sce­nos jau­du­lys ne­sve­ti­mas kiek­vie­nam, ypač jei vie­šai pa­si­ro­dai pirmą kartą, tad to­kie ra­gi­ni­mai turbūt būtų pra­slydę pro au­sis, jei ne A. Kup­re­lytės pri­si­min­ta is­to­ri­ja, kai „Že­mai­tiškų skai­tymų“ kon­kursą laimė­jo iš pra­džių žod­žius pa­miršęs ir aša­ro­ti ėmęs vai­kas.
„I jums lin­ku riež­ti tēp, kāp pri­klau­sa“, – drąsi­no ji.
Kon­kursą ati­darę dar­že­li­nu­kai ir prie­šmo­kyk­li­nu­kai to­kius žod­žius, at­ro­do, iš­gir­do. Ne­bu­vo nė vie­no, sa­vo pa­si­ro­dy­mo ne­bai­gu­sio. O jei­gu kam nors ir te­ko gelbė­ti sce­nos ko­legą, ma­žie­ji su­gebė­jo iš­si­suk­ti taip, kad pa­si­ro­dy­mas ne­nu­kentėtų, o aky­la ir au­sy­la ko­mi­si­ja ne­turėtų prie­kaištų.
Į sceną už­lipę vai­kai, varžę­si tri­jo­se am­žiaus grupė­se, bu­vo vie­nas už kitą drąses­ni, stengė­si gra­žiai iš­tar­ti il­gus že­mai­tiš­kus bal­sius, ne­pa­mirš­da­mi įdar­bin­ti ir rankų, ir vei­do rau­me­nukų.
Kas į sceną li­po po vieną, kas pa­si­rodė due­tu, kas rengė bend­rus spek­tak­liu­kus. Ypač nuo­šir­du­mu ir ne­su­vai­din­to­mis emo­ci­jo­mis žavė­jo dar­že­li­nu­kai. Ne vel­tui da­ly­vius prie­š jiems pa­si­ro­dant svei­kinęs Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sakė la­biau­siai lau­kian­tis pa­čių ma­žiau­siųjų skai­tymų.


Ma­žiau­sie­ji pri­zi­nin­kai

Vi­siems pa­si­ro­dy­mams pa­si­bai­gus, da­ly­vius ver­ti­nu­si ko­mi­si­ja – A. Kup­re­lytė, G. Ri­mei­kis, Plungės sa­vi­val­dybės Kultū­ros, tu­riz­mo ir viešųjų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Ing­ri­da Uz­ne­vi­čiūtė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ire­na Ston­kienė, už­kietėjęs že­mai­tis, „truop­nus sa­va tar­mies ke­ra­vuo­tuos“, il­ga­me­tis kultū­ros rėmėjas Ze­no­nas Gra­maus­kas – turė­jo šil­to dar­bo, kai iš ši­tie­kos gra­žių pa­si­ro­dymų reikė­jo iš­rink­ti pa­čius ge­riau­sius, že­mai­tiš­kai gra­žiau­siai su­skambė­ju­sius.
Pa­si­ta­rus, pa­dis­ku­ta­vus, galbūt ir pa­si­gin­či­jus, iš­rink­ti Plungės vie­šo­sios bib­lio­te­kos bei Sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus or­ga­ni­zuo­ja­mo kon­kur­so laimė­to­jai.
Dar­že­li­nukų grupė­je pir­mo­ji vie­ta skir­ta lop­še­lio-dar­že­lio „Rau­don­ke­pu­raitė“ auklė­ti­niams Gre­tai Gre­vy­tei ir Ar­nui Go­di­liaus­kui. Vai­ku­čiai į sceną per­kėlė Ja­ni­nos But­no­rienės kūrinį „Lapė­na – Snapė­na“ ir iš­syk su­žavė­jo ko­mi­siją net tik ne­prie­kaiš­tin­ga že­mai­tiš­ka kal­ba, bet ir drąsa, pui­kia vai­dy­ba. Ne tik že­mai­tiš­kos kal­bos, bet ir teat­ro su­bti­ly­bių ma­žuo­sius iš­mokė auklėtoja Ire­na Ven­ga­lienė.
Ant­ro­ji vie­ta skir­ta lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­turė­lis“ auklė­ti­niui Do­vy­dui Puš­ko­riui  (mo­ky­to­ja Vi­li­ja But­ku­vienė), iš­raiš­kin­gai pa­skai­čiu­siam Šarū­no Puot­ros kūrinį „Mo­na dvėra­tis“.
Tre­čiąją vietą pelnė lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ auklė­tinės Dže­si­ka Mic­ke­vi­čiūtė ir Do­mi­ny­ka Al­mi­naitė, truopnē pa­si­ro­ka­vu­sis pa­gal Alek­sand­ros Mi­ku­tienės kūrinį „Prasėd dei­na“. Mer­gaitės, pa­ruoš­tos mo­ky­to­jos Vi­dos Uo­gienės, šia­me kon­kur­se pa­si­rodė pir­mo­sios, į sceną žengė drąsiai, o priim­da­mos dėka­vo­nes iš bib­lio­te­kos di­rek­torės Vio­le­tos Skie­rienės šūktelė­jo: „Mes laimė­jom!“
Neap­si­ri­ko – joms iš­ties vėliau skir­ta pri­zinė vie­ta. Tie­sa, dar­že­li­nukės ja pa­si­da­li­jo su „Vy­turė­lio“ dar­že­ly­je išug­dy­ta Da­nie­le Za­bi­ty­te (mo­ky­to­ja Vi­da Vait­ku­vienė), pa­se­ku­sia Ra­sos Alon­de­rytės „Pa­sakā ap­le vuo­ra ė mosė bluo­giokė“.


Ge­riau­si skai­to­vai mo­ki­nu­kai

Iš­rin­kus ge­riau­sius skai­to­vus dar­že­li­nu­kus, pa­si­rodė mo­ki­nu­kai.
1–4 kla­sių grupė­je nu­galė­to­jais ta­po Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos „Saulės“ sky­riaus ket­vir­to­kai Jonė Viz­ger­daitė, Me­li­ta Ei­ni­kytė, Sau­lius Žvirgžd­žius, Ita­nas Žu­kaus­kas. Jų kom­po­zi­ci­ja pa­gal Že­maitės pa­saką „Se­nis ir uoš­ka“ pa­gy­vi­no ren­ginį, ož­kelės žiū­ro­vams bu­vo tai gai­la, tai pik­ta dėl jos mand­rys­čių. Nu­galė­to­jus kon­kur­sui pa­rengė mo­ky­to­ja Dai­no­ra Ged­vi­lienė.
Ne­galė­jai ne­si­žavė­ti ir mer­ge­likės rau­do­nais kas­pinė­liais – tre­čiokės Mor­tos No­vo­ruc­kytės iš Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los – pa­si­ro­dy­mu. Mor­ta vai­di­no ne tik bal­su, bet ir aki­mis, ges­tais, tad jai už Ja­ni­nos Nor­ke­vi­čienės kūrinį „Tin­gi­nys“ skir­ta ant­ro­ji vie­ta. Mažąją že­maitę kon­kur­sui pa­ruošė mo­ky­to­ja Edi­ta Mor­kienė.
Tre­čio­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mas iš­ke­lia­vo į Se­na­mies­čio mo­kyklą. Jai at­sto­va­vu­si Urtė At­mi­naitė pa­skaitė Adelės Dau­kon­taitės kūrinį „Ve­doms mozė­ka“, at­ne­šusį jai pri­zinę vietą. Urtės mo­ky­to­ja – Re­gi­na Gus­čienė.
Ma­žiau­siai da­ly­vių su­lauk­ta vy­res­niųjų, 7–8 kla­sių, grupė­je. Nu­galė­to­ja ta­po aš­tun­tokė Ak­vilė Ar­laus­kaitė iš „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los, pa­ruoš­ta mo­ky­to­jos Jur­gi­tos Pa­kark­lienės. Ji kon­kur­sui pa­si­rin­ko Adelės Dau­kon­taitės kūrinį „Babū­nelės šmuots“.
Ant­ro­ji vie­ta skir­ta aš­tun­to­kui Er­nes­tui Luk­šui. Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nys skaitė tekstą pa­gal Si­mo­no Ku­sos pri­si­mi­ni­mus „Muo­tuo­cikls“. Si­mo­no mo­ky­to­ja – Rūta Pau­li­kienė.
Na, o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos sep­tin­to­kei Jus­tei Sla­vins­ky­tei, pa­ruoš­tai mo­ky­to­jos Sand­ros Ar­laus­kienės. Ji pa­skaitė išt­rauką iš Juo­zo Pabrė­žos už­ra­šy­to P. Šu­di­kienės pa­sa­ko­ji­mo „Ke­liuonė i Šiau­lius“.
Ne tik nu­galė­to­jams, bet ir vi­siems da­ly­viams V. Skie­rienė įteikė dėka­vo­nes. Že­mai­čių kalbą ke­ra­vo­jan­tys dar­že­li­nu­kai, mo­ki­nu­kai ir mo­ki­niai ap­do­va­no­ti ir fon­do „Švies­ki­me vai­kus“ sa­va­norės Rai­mon­dos Bie­liaus­kienės do­vanėlė­mis.