Kaimą nuo išnykimo išgelbėjo bitės

„Ūki­nin­ko pa­tarė­jo“ nuo­trau­ka
Al­bi­nas ir Kris­ti­na Mas­laus­kai prie tven­ki­nio
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Tverų se­niū­ni­jo­je esan­tys Zorūbė­liai per­nai pri­pa­žin­ti gra­žiau­siu ra­jo­no kai­mu. Ta­čiau ja­me – tik vie­nin­telė so­dy­ba. Jo­je gy­ve­na buvęs in­ži­nie­rius hid­ro­tech­ni­kas, da­bar – bi­ti­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas, su sa­vo bitė­mis iš­sau­gojęs kaimą nuo išb­rau­ki­mo iš žemė­la­pio.

 

At­vežė du avi­lius

Nu­si­pirkęs šią so­dybą, jis vi­so­mis ke­tu­rio­mis kratė­si bi­čių. Kai nau­jie­nos apie pir­kinį nu­džiu­gin­ta jo ma­ma Jad­vy­ga Mas­laus­kienė pa­si­ūlė sūnui pa­siim­ti du avi­lius iš jos kie­mo, jis tvir­tai pa­reiškė: „Šio­je so­dy­bo­je bi­čių nie­ka­da nebus…“ Ma­tyt, blogą va­landą pra­si­tarė, nes po ku­rio lai­ko pas jį už­sukęs pa­žįsta­mas rie­ta­viš­kis iškėlė iš ratų du avi­lius, pa­statė juos kie­me ir pa­sakė: „Ką no­ri, tą su jais ir da­ryk“. Ap­si­sukęs iš­va­žia­vo.

To­kia bu­vo A. Mas­laus­ko bi­ti­nin­ka­vi­mo pra­džia. Šian­dien Zorūbė­liuo­se jis jau lai­ko 50 bi­čių šeimų ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je yra vie­nin­te­lis bi­ti­nin­kas, ku­rio ūkis ser­ti­fi­kuo­tas.

Pa­gal na­cio­na­linę mais­to ko­kybės sis­temą pa­ga­min­ti pro­duk­tai ko­ky­be pra­noks­ta net Eu­ro­pos Sąjun­gos teisės aktų nu­sta­ty­tų au­galų ir gyvūnų ge­rovės bei ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Dėl tam tikrų ūki­nin­ka­vi­mo ar ga­my­bos nau­do­ji­mo būdų jų pro­duk­ci­ja yra ypa­tin­ga. Tą pa­tvir­ti­na la­bo­ra­to­ri­jo­je iš­tir­ti mėgi­niai.

Ser­ti­fi­kuo­tiems bi­ty­nams tei­kia­ma įvai­ri pa­ra­ma. A. Mas­laus­ko „Al­bi­no me­dus“ vie­nais me­tais ga­vo pen­kis nau­jus avi­lius, ki­tais – ko­rių ata­kia­vi­mo stalą, o šie­met – 1,3 tūkst. eurų med­su­kiui nu­si­pirk­ti. Gau­na lėšų ir eti­ke­čių ga­my­bai bei rek­la­mai.


Įkūrė mu­ziejėlį

Bi­ti­nin­kas tu­ri ir sa­vo­tišką senų daiktų mu­ziejėlį. Ja­me – ne tik bi­ti­nin­kys­tei rei­ka­lin­gi daik­tai, bet ir ūki­nin­kau­ti skir­ti įvai­riau­si pa­dar­gai, įran­kiai. Dau­gu­ma eks­po­natų su­ka­binė­ti ant ūki­nių pa­statų sienų, ki­ti su­sta­ty­ti pa­stogė­se. Ne vie­nas, už­sukęs pas A. Mas­lauską į sve­čius, ne­ga­li at­si­stebė­ti med­su­kiu, ku­ris su­ka­mas vir­ve­le. Ir vi­si lyg su­si­tarę tvir­ti­na, kad Že­mai­ti­jo­je to­kio tik­rai nėra matę. Ma­tyt, šis daik­tas ka­dai­se iš ko­kio ki­to Lie­tu­vos kraš­to at­ke­lia­vo.

Tarp eks­po­natų ir maž­daug prie­š 200 metų pa­da­ry­tas žam­bis (se­no­vi­nis me­di­nis ark­las), ir pa­kra­tams si­jo­ti skir­tas kre­ti­las, ir tik­rai ne­ma­žai pa­čių įvai­riau­sių dūmi­nių, pa­sagų…

No­rin­čiųjų pa­ma­ty­ti bi­tyną ir gra­žiau­sią Tverų se­niū­ni­jos kaimą ne­trūksta. Ir ne tik iš Lie­tu­vos, ir ne vien bi­ti­nin­kai čia už­su­ka. At­va­žiuo­ja iš Lat­vi­jos ir ki­tur. A. Mas­laus­kas, kaip ir ki­ti Rie­ta­vo bi­ti­nin­kai, pri­klau­so Plungės bi­ti­ninkų drau­gi­jai „Spie­čius“. „Ne­se­niai bu­vom su­si­rinkę, tai rie­ta­viš­kių bu­vo vos ne dau­giau ne­gu plun­giš­kių“, – sakė zorūbė­liš­kis.


Le­van­dos pil­nos bi­čių

A. Mas­laus­ko so­dy­bo­je vyks­ta įvairūs bi­ti­ninkų su­si­ti­ki­mai, se­mi­na­rai. „Pa­si­mo­kyt, pa­si­šnekėt yra apie ką, – įsi­ti­kinęs A. Mas­laus­kas. – Prob­lemų ne­trūksta ne tik ūki­nin­kams, bet ir mums. Ypač er­zi­na ne­pro­por­cin­gai au­gan­čios kai­nos. Per­nai 10 l si­ru­po ki­bi­ras kai­na­vo 10 Eur, šie­met – jau 18 Eur, o vie­nam avi­liui rei­kia ne mažiau kaip pu­sant­ro to­kio ki­bi­ro. Per­nai stik­lai­nis su dang­te­liu kai­na­vo 18 ct, da­bar – 36 ct stik­lainė­lis ir 15 ct dang­te­lis. To­kių pa­vyzd­žių ne­trūksta. O me­daus tik­rai iš­suk­si­me ma­žiau ne­gu per­nai.“

Bi­ti­nin­kas ma­no, kad šie­met iš avi­lio vi­du­ti­niš­kai pri­suks po 20 kg, per­nai bu­vo de­šim­čia ki­log­ramų dau­giau. Praė­jusį se­zoną iš sa­vo bi­tu­čių jis ga­vo 30 kg bi­čių duo­nelės, 3 kg pi­kio. „Ar ži­no­te, kad bi­čių šei­ma per se­zoną sa­vo reikmėms su­nau­do­ja nuo 80 kg iki 100 kg me­daus, o bi­ti­nin­kas gau­na tik li­kutį?“ – klausė A. Mas­laus­kas.

Jo bitės ne­ša medų iš miš­ko, pel­kių, pievų žiedų ir iš au­galų, ku­riuos jis su žmo­na Kris­ti­na pa­sėja. Iš tiesų bitės bu­vo ap­gu­lu­sios fa­ce­li­jas, pa­pras­tuo­sius ežei­nius, ap­skri­ta­galv­įus band­re­nius, čia pat kie­me au­gan­čias agurk­les, rau­donė­lius, o ypač le­van­das.

„Net pa­tys nu­ste­bom iš­vydę, kad le­van­dos pil­nos bi­čių“, – juok­da­ma­si pa­sa­ko­jo K. Mas­laus­kienė, ku­ri net gėles so­di­na to­kias, ko­kias bitės mėgsta lan­ky­ti.


Ne­to­lie­se ir gim­tinė

Kris­ti­na – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja. La­bai mėgsta skai­ty­ti ir megz­ti. Daug metų ko­lek­cio­nuo­ja knygų skir­tu­kus. Ta­čiau kai vy­ras nu­si­pir­ko so­dybą, K. Mas­laus­kie­nei sa­vo po­mėgiams li­ko ge­ro­kai ma­žiau lai­ko. Kie­mas di­de­lis, daug gėlynų, šilt­na­miai – vi­sur rei­kia mo­te­riškų rankų. O kur dar dar­bas su bitė­mis. Jai pa­tikė­ta ata­kiuo­ti ir su­kti ko­rius, pil­nus me­daus. Apie bi­tes mo­te­ris kal­ba tik gra­žiai. Pa­sik­lau­sius at­ro­do, kad jos to­kios ge­ros, mei­lios, ne­ge­lia, vos ne dru­ge­liai. Nors tie­sos gal ir yra, nes juo­du lai­ko ra­mias Bak­fas­to veislės bi­tes.

A. Mas­laus­kui gy­ve­ni­mas kai­me tie­siog ge­nuo­se už­ko­duo­tas. Gimė ir au­go ne­to­lie­se – le­gen­do­mis, pa­slap­ti­mis api­pin­ta­me Lo­pai­čių kai­me, kur daug žmo­nių dar ir da­bar va­žiuo­ja prie šal­ti­nio – ste­buk­lin­go van­dens par­si­vež­ti ar ant vai­sin­gu­mo ak­mens pa­sėdėti. Jo tėvai – Jad­vy­ga ir Al­bi­nas Mas­laus­kai – valdė 8 hek­ta­rus žemės ir užau­gi­no sep­ty­nis vai­kus: ke­tu­ris sūnus ir tris duk­ras. Ma­ma iki šiol to­je so­dy­bo­je gy­ve­na.


Ne­lei­do ding­ti iš žemė­la­pio

Tai kodėl lo­pai­tiš­kių sūnus Al­bi­nas iš pra­džių tų bi­čių taip kratė­si? Ir ne tik bi­čių, pri­si­pa­ži­no, kad ir tos so­dy­bos su 8-iais hek­ta­rais miš­ko ir žemės iš pra­džių ne­norėjęs, nes 10 metų ji tuš­čia stovė­jo. Zorūbė­liai bu­vo pa­sku­tinė vie­ta, kur dar bu­vo ga­li­ma ap­si­gy­ven­ti ir iš­sau­go­ti kaimą, kad jis iš žemė­la­pio neiš­nyktų. Net ir pa­čiais ge­riau­siais lai­kais čia te­bu­vo 14 so­dybų, ku­rių žemės užėmė tik 300 hek­tarų.

Baigęs vi­du­rinę, A. Mas­laus­kas įsto­jo į tuo­me­tinę Žemės ūkio aka­de­miją ir pa­si­rin­ko in­ži­nie­riaus hid­ro­tech­ni­ko spe­cia­lybę. Po mokslų grįžo į Rie­tavą ir pra­dėjo dirb­ti Plungės me­lio­ra­ci­jos sta­ty­bos val­dy­bo­je, ku­ri vėliau vir­to UAB „Plungės lagū­na“. Čia pra­bėgo 42-eji me­tai.

Da­bar A. Mas­laus­kas – bi­ti­nin­kas, sten­gia­si, kad apy­linkė­se kuo dau­giau žmo­nių lai­kytų bi­čių. Bi­ti­nin­kystės li­ga jis jau užkrėtė pen­kis gy­ven­to­jus – pa­do­va­no­jo jiems po avilį su bitė­mis. „Ži­nau, kad di­di­nu sa­vo kon­ku­rentų skai­čių, – juok­da­ma­sis kalbė­jo, – bet juk Že­mei rei­kia kuo dau­giau bi­te­lių.“
 

logo