Klaipėdoje lankėsi „Kearsarge“

Prieš ge­rus tris de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je būtų buvę ne­įma­no­ma nei pa­gal­vo­ti, nei įsi­vaiz­duo­ti, o tuo la­biau pa­ma­ty­ti vieną iš did­žiau­sių JAV ka­ri­nių laivų „Kear­sar­ge“ (LHD-3 ). Nors šiuo me­tu ne­ma­ža da­lis ša­lies gy­ven­tojų už­siėmę elekt­ros tiekėjų su­regztų pink­lių narp­lio­ji­mu ar mėgau­ja­si ato­sto­go­mis, šis įvy­kis su­laukė di­de­lio dėme­sio. Apie laivą vie­naip ar ki­taip grei­čiau­siai iš­gir­do ko­ne kiek­vie­nas ša­lies gy­ven­to­jas, apie šį vi­zitą pra­nešė ir už­sie­nio ži­niask­lai­da.

Įspūdin­gas gi­gan­tas

Anot Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teiktų duo­menų, „Wasp“ klasės de­san­ti­nio lai­vo „USS Kear­sar­ge“ (LHD 3) il­gis – 257,3 met­ro, plo­tis – 60,1 met­ro, grimzlė – 10,5 met­ro. Šis lai­vas yra gink­luo­tas stan­dar­ti­ne „Wasp“ klasės dau­gia­funk­cio am­fi­bi­jos puo­li­mo gink­luo­te, ga­be­na trijų rūšių lėktu­vus, ra­tinę tech­niką. Jo įgulą su­da­ro dau­giau nei du tūkstan­čiai na­rių, o lai­ve jų vi­suo­met būna iki pu­sant­ro tūkstan­čio, taip pat me­di­ci­nos per­so­na­las, chi­rur­ginės ko­man­dos, ki­tos būti­nos tar­ny­bos ir pan.

Lai­vas pa­va­din­tas 1861–1865 me­tais JAV Pi­lie­ti­nio ka­ro me­tu pa­si­žymė­ju­sio ka­ri­nio lai­vo, plau­kio­ju­sio su Nau­ja­ja­me Hamp­šy­re esan­čių Kear­sar­ge kalnų var­du, garbei.

Jis su­pro­jek­tuo­tas taip, kad ja­me tilptų de­san­ti­niai lai­vai su oro pa­gal­ve grei­tam ka­rių judė­ji­mui ir štur­mo lėktu­vai AV-8B „Har­rier“, skir­ti ar­ti­mo puo­li­mo pa­jėgų pa­lai­ky­mui iš oro. Be to, šis lai­vas ga­li ga­ben­ti iki 26-ių JAV ka­ri­nio jūrų lai­vy­no sraig­tas­par­nių.

„Kear­sar­ge“ ne­ša ir vieną ne­tikė­čiau­sių sa­vo konst­ruk­ci­ja lėktu­vo-malūns­par­nio hib­ridų „Bell Boeing V-22 Osp­rey“ (osp­rey iš­ver­tus pa­žod­žiui – ere­lis žu­vi­nin­kas). Šis dau­gia­funk­cis ka­ri­nis lėktu­vas kur­tas ir ban­dy­tas il­gai, uni­ka­lus tuo, kad ga­li kil­ti ir tūpti ver­ti­ka­liai iš vie­tos, o taip pat ir nu­si­leis­ti kaip malūns­par­nis. Įpras­to sraig­tas­par­nio funk­cio­na­lumą pa­pil­do gebė­ji­mas skris­ti kaip stan­dar­ti­nis tur­bos­raig­ti­nis or­lai­vis ilgą nuo­tolį ir di­de­liu grei­čiu. JAV, Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos ir Ja­po­ni­jos nau­do­ja­mas ma­nev­rin­gas lėktu­vas įga­li­na grei­tai per­kel­ti jūros pėsti­nin­kus į rei­kiamą vietą.


Lie­tu­va dėko­jo JAV už pa­ramą

Pir­ma­dienį Klaipė­do­je su­reng­to­je lai­vo pa­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je  lai­vo vadą ka­pi­toną Tho­masą F. Fos­terį svei­ki­no ir dėko­jo Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Ar­vy­das Anu­šaus­kas, ka­riuo­menės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Val­de­ma­ras Rup­šys.

Anot A. Anu­šaus­ko, Lie­tu­va ypa­tin­gai ver­ti­na Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­tijų so­li­da­rumą ir pa­ramą, ku­ri de­monst­ruo­ja­ma jau dau­gelį metų. Ir ypač da­bar, kai mes su­si­du­ria­me su di­delė­mis sau­gu­mo grėsmėmis. Te­be­sitę­siant siau­bin­gai Ru­si­jos ag­re­si­jai prie­š Uk­rai­nos žmo­nes, JAV ro­do ryžtą ir ly­de­rystę už­tik­ri­nant sau­gumą Bal­ti­jos jūro­je bei vi­sa­me re­gio­ne. Mi­nist­ras kar­tu su V. Rup­šiu pa­dėko­jo JAV už tvirtą įsi­pa­rei­go­jimą Lie­tu­vos gy­ny­bai.


Stra­te­ginė Lie­tu­vos par­tnerė

JAV – vie­na pa­grin­di­nių Bal­ti­jos re­gio­no sau­gumą už­tik­ri­nan­čių sąjun­gi­nin­kių, todėl Lie­tu­va sie­kia nuo­la­ti­nio ir ne­pert­rau­kia­mo šios ša­lies ka­rių bu­vi­mo re­gio­ne įvai­rio­mis for­mo­mis. Šiuo me­tu Pab­radė­je yra dis­lo­kuo­tas jau penk­ta­sis sun­ku­sis JAV ba­ta­lio­nas su tan­kais „Ab­rams“ ir ko­vos ma­ši­no­mis.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad ak­ty­viai sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo prie­monė­se Bal­ti­jos ša­ly­se da­ly­vau­jan­tys ame­ri­kie­čiai, stip­rin­da­mi re­gio­no sau­gumą ir sta­bi­lumą, prie Lie­tu­vos gy­ny­bos pri­si­de­da ne tik ka­riais ir tech­ni­ka, bet ir fi­nan­sinė­mis lėšo­mis. JAV yra vie­na pa­grin­di­nių Lie­tu­vos par­tne­rių įsi­gy­jant gy­ny­bos įrangą: Lie­tu­va jau dau­gelį metų iš jos per­ka prie­štan­ki­nes ra­ketų sis­te­mas „Ja­ve­lin“, su JAV Vy­riau­sy­be pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys ir dėl 200 šar­vuotųjų vi­su­rei­gių JLTV bei 4 sraig­tas­par­nių „Blank Hawk“ įsi­gi­ji­mo. Pas­ta­ruo­ju me­tu stip­ri­na­mas ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je.


Ne­ra­do nei smal­suo­liai, nei jūri­nių laivų judė­ji­mo žemė­la­piai

Pir­ma­dienį, iš­girdę žiną, kad Klaipė­do­je sa­vait­galį pri­si­švar­ta­vo „Kear­sar­ge“, kran­tinė­mis šmi­rinė­jo ne vie­nas smal­suo­lis, no­rin­tis sa­vo aki­mis iš­vys­ti šį gi­gantą. Ta­čiau nu­si­vy­lus te­ko su­kti at­gal, nes lai­vas bu­vo su­stojęs prie nau­jai re­konst­ruo­tos „Klaipė­dos Smeltės” kran­tinės, ku­rio­je švar­tuo­ja­si di­die­ji kon­tei­ne­ri­niai lai­vai. Tad pra­ša­lai­čio akiai pa­žvelg­ti į šį ga­liūną pra­ktiš­kai bu­vo ne­įma­no­ma. Šio lai­vo ne­si­matė ir in­ter­ne­te, vi­siems priei­na­muo­se jūri­nių laivų judė­ji­mo žemė­la­piuo­se. Už­tat žur­na­lis­tams šį kartą bu­vo leis­ta ap­žiūrė­ti ir fo­tog­ra­fuo­ti šį laivą žy­miai dau­giau, nei leid­žia­ma pa­na­šiuo­se ob­jek­tuo­se.

Did­žiu­liai lai­vai Klaipė­do­je – jau ne ste­buk­las. Krui­zi­nių laivų ter­mi­na­le „Jūros var­tai“ su­sto­ja po ke­lis tūkstan­čius tu­ristų ga­be­nan­tys iš­ti­si plau­kio­jan­tys mies­tai, bet to­kio dyd­žio ka­ri­nio lai­vo šia­me uos­te dar ne­bu­vo. JAV jūrų pėsti­ninkų 22-ojo eks­pe­di­ci­nio da­li­nio flag­ma­nas ar­ba lai­vas-va­da­vietė plau­kio­ja nuo 1993-ųjų, o pra­ėjusį šeš­ta­dienį, at­plaukęs iš Suo­mi­jos, tre­je­tai par­ų pri­si­švar­ta­vo mūsų uos­ta­mies­ty­je. Vi­zi­to me­tu lai­vo įgu­la su­si­pa­ži­no su Klaipė­dos mies­tu.

Ki­tas pa­na­šus JAV ka­ri­nis lai­vas „Guns­ton Hall“ tuo me­tu lankė­si Ry­go­je. O šių metų ge­gužę į mūsų uos­ta­miestį bu­vo už­sukęs JAV mi­ni­nin­kas „Gra­ve­ly“. Toks ka­ri­nių NA­TO laivų lan­ky­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se yra svar­bi Ru­si­jos at­gra­sy­mo mi­si­ja, be abe­jo, ci­vi­liams leid­žian­ti iš ar­čiau pa­žvelg­ti ir su­si­pa­žin­ti su įspūdin­gais tai­kios pa­dangės sar­gais.


Pap­ras­ta ir kas­die­niš­ka mūsų laisvė

Klaipė­dos uostą de­san­ti­nis lai­vas „Kear­sar­ge“ pa­li­ko Lie­tu­vai la­bai svar­bią rugpjū­čio 23 dieną. Tądien pri­si­minė­me įspūdingąjį Bal­ti­jos ke­lią, ku­riuo drąsiai ėjo­me į laisvę. Šian­dien ta laisvė – to­kia kiek­vie­nam sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­pas­te­bi­ma, ap­li­pu­si kas­die­niš­kais dar­bais ir rūpes­čiais ar ma­lo­nu­mais. Štai nuo anks­taus ry­to kai­my­nystė­je vy­rai mūri­ja na­mo sie­nas, kai­my­nai klo­ja nau­jas te­ra­sos grin­dis, ne­to­lie­se krykš­tau­ja ir žaid­žia vai­kai, jau­nuo­liai pro šalį švil­pia pa­spir­tu­kais. Ir tik va­ka­re per LTV ro­do­mi se­ni do­ku­men­ti­niai fil­mai pri­me­na, koks sun­kus bu­vo  baltų ke­lias į laisvę.

Ne­ži­nau, ar kas matė ant­ra­dienį Bal­ti­ja nu­tols­tantį JAV ka­rinį de­san­tinį laivą „Kear­sar­ge“, bet vi­liuo­si, kad kiek­vie­nas mūsų bent trum­pam pa­gal­vo­si­me, ko­kia tai did­žiulė pra­ban­ga yra gy­ven­ti lais­viems ir ži­no­ti, kad mūsų laisvę da­bar sau­go ir gintų stip­ri jėga.