Klausimėliai

Ri­man­tas GENT­VI­LAS
Vi­si pri­si­me­na­me LRT bu­vu­sią te­le­vi­zi­jos laidą „Klau­simė­lis“. Jo­je įvai­rių vietų žmonėms bu­vo pa­tei­kia­mi klau­si­mai iš „bend­ro iš­si­la­vi­ni­mo“. Ma­ne ir dau­gumą kitų daž­nai ste­bin­da­vo at­sa­ky­mai, de­monst­ruo­jan­tys di­de­les iš­si­la­vi­ni­mo spra­gas. Kar­tais net at­ro­dy­da­vo, kad spe­cia­liai ro­do­mi tik blo­giau­si at­sa­ky­mai, tu­rint tikslą pa­si­ty­čio­ti iš žmo­nių ne­mok­šiš­ku­mo.

Šian­dien ir aš pa­teik­siu klau­simė­lių. At­sa­kymų į juos man ne­rei­kia. Ge­rai būtų, kad kiek­vie­nas jūsų į juos at­sa­ky­tumė­te sau. Aš tą jau pa­da­riau. Pa­lengvė­jo. Turėtų pa­lengvė­ti ir jums. Tie­sa, gal dau­gu­ma į juos sau jau yra at­sakę. Te­ma, ži­no­ma, šian­die­nos ak­tua­li­ja – ka­ras Uk­rai­no­je.
Ar pa­stebė­jo­te, kaip prie­š kiek lai­ko so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­daugė­jo „ne­kal­tos“ in­for­ma­ci­jos: ta­ry­bi­nių laikų ir šian­die­nos mais­to pro­duktų kainų pa­ly­gi­nimų, ašarų dėl li­to, pa­go­nybės ir ka­ta­li­kiškų šven­čių su­prie­ši­nimų, nuo­traukų su gra­žio­mis pa­nelė­mis, ku­rios ly­gin­tos su da­bar­tinė­mis gra­žuolė­mis, ta­ry­bi­nių laikų mo­kyk­liš­kos uni­for­mos – su da­bar­ti­ne jau­ni­mo ma­da? Ar matė­te, kad vis bu­vo pa­brėžia­ma, jog Lie­tu­va sie­kia tik­ros ne­prik­lau­so­mybės – be ES ir NA­TO?
Kaip jūs su­vokė­te tai, jog kai­my­ninė Bal­ta­ru­si­ja prii­ma naują kons­ti­tu­ciją, įtvir­ti­nan­čią ga­li­mybę jai vėl tap­ti bran­duo­li­ne vals­ty­be?
Kaip ver­ti­na­te, kad ge­ro­kai prie­š karą P. Po­ro­šen­ka bei M. Saa­kaš­vi­lis grįžo į sa­vo tėvy­nes: tai pa­trio­tiz­mo pliūps­nis ar kie­no nors išs­kai­čia­vi­mas?
Kaip ver­ti­na­te tai, kad Ru­si­ja, su­trau­ku­si did­žiu­les ar­mi­jos pa­jėgas pa­lei Uk­rai­nos sie­nas ir net Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je, vi­siems galvą guldė, jog Uk­rai­nos ne­puls?
Kaip ver­ti­na­te tai, kad ame­ri­kie­čių žval­gy­bos duo­me­nys apie ka­ro pra­džią bu­vo be­veik 100 pro­c. tikslūs?
Kaip ver­ti­na­te mūsų bend­ra­pi­lie­čių, ypač tų, ku­rie ašt­riai, net or­ga­ni­zuo­da­mi mar­šus, ko­vo­jo už šeimą, veiks­mus šio­mis die­no­mis, jų ren­gia­mas lab­da­ros ak­ci­jas, sprend­žia­mus būsto su­tei­ki­mo pa­bėgėliams klau­si­mus?
Ar pa­stebė­jo­te, kad kai ku­rie po­rta­lai ir net po­li­ti­kai, ku­rie ar­šiai pa­si­sa­ky­da­vo prie­š skie­pus ir kau­kes, šian­dien pri­ti­lo ar­ba, kaip ir vi­si, ta­po Uk­rai­nos gynė­jais?
Oi, kiek dar klau­simų reikėtų sau už­duo­ti ir į juos at­sa­ky­ti.