Vasara jau nubarstė...

Ri­man­tas GENT­VI­LAS
Klyk­te klykė­me, ko­kia pui­ki šie­met va­sa­ra bu­vo. Vie­ni iš džiaugs­mo, kad galė­jo­me mau­dy­tis ir gau­dy­tis, ki­ti iš ne­vil­ties, kad vis­kas išd­žius, kad der­liaus ne­bus, kad tai bus dar vie­na vi­nis į mūsų visų šeimų biud­že­tus... Šaukė­me ir net ne­pa­ju­to­me, kaip at­ša­lo. Tai kas at­si­ti­ko? Ogi nie­ko. Pap­ras­čiau­siai va­sa­ra baigė­si.

Be­ne pa­grin­di­nis pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros po­žy­mis kas­met yra rugsė­jo pirmąją pra­si­de­dan­tys nau­ji moks­lo me­tai. Dau­gu­ma juos pa­si­tin­ka su nau­jais pa­ža­dais ir įsi­pa­rei­go­ji­mais ar­ti­mie­siems, o ne­re­tai ir sau: ge­rai mo­ky­siuos, ge­rai elg­siuos, steng­siuos eg­za­mi­nus iš­lai­ky­ti ir pa­na­šiai. Kiek­vie­nais me­tais tą pa­si­ža­da­me ir be­veik kasmet ne­pajė­gia­me iš­pil­dy­ti.

Ne ma­žiau pa­žadų šliūkš­telė­jo ir švie­ti­mo šu­lai: mo­ky­kitės ma­te­ma­ti­kos, nes jung­ti­nes kla­ses pa­nai­ki­nom, juk mo­ky­to­jus spe­cia­liai mo­ky­sim, juk būsi­miems pe­da­go­gams, da­bar dar stu­den­tams, di­des­nes sti­pen­di­jas mokė­sim. Taip ir bus. Tik klasė­se mo­ki­nių pa­daugė­jo, o kai ku­rių dis­cip­linų mo­ky­tojų nė su ži­bu­riu ne­ra­si, mo­ty­va­ci­jos tarp mo­ky­tojų – taip pat ne ką dau­giau. Tad, ma­tyt, nie­ko ne­bus iš tų pa­žadų. Teks eg­za­minų kar­telę že­myn nu­leis­ti, kad pa­tiems gėda ne­būtų.

Dau­ge­ly­je ra­jonų vis gir­di­me apie pri­si­pažįs­tan­čius, jog pa­va­sarį sieks merų po­stų. Pas­tebė­jau keistą ten­den­ciją. Tarp pri­si­pažįs­tan­čių – daug da­bar­ti­nio Sei­mo na­rių. Ne­sa­kau, kad jie ne­ga­li būti me­rais, ta­čiau kur gi jų mo­ty­va­ci­ja? Ma­tyt, že­miš­ki da­ly­kai la­biau trau­kia. Va ta­da ir su­pran­ti, kad to­kie kan­di­da­tai tik nau­do­ja­si Sei­mo tribū­na, kad pa­siektų no­rimą tikslą būti iš­rink­tiems. Kaip nau­do­ja­si? Vi­sus kri­ti­kuo­ja, pa­tys ne kažką veik­da­mi, ir taip ren­ka atei­ty­je pra­ver­sian­čius vie­nos ar ki­tos vie­tos rinkėjų bal­sus. Ką čia pa­kei­si. Žmonės tam tu­ri teisę. Norėtų­si tik, kad rinkė­jai tai ži­notų ir vie­naip ar ki­taip įver­tintų.

Ži­no­ma, pra­si­dėjęs ru­duo at­neš ir gerų da­lykų. Vėl už­virs vi­suo­me­ninės kūry­binės veik­los puo­dai mo­kyk­lo­se, kultū­ros įstai­go­se. Štai ir į Plungę vėl įsi­veržė tarp­tau­ti­nis M. Ogins­kio fes­ti­va­lis su sa­vo kon­cer­tais ir ki­tais ren­gi­niais. Ne­leis mums nu­si­ra­min­ti ir pra­si­dėsian­tis šil­dy­mo bei tau­py­mo se­zo­nas. Vėl suak­tyvės tik­ri ir ta­ria­mi judė­ji­mai.

Tad svei­kas, ru­denė­li!