Vienybė nežydi

Pa­band­žiau su­vok­ti, ko dau­giau gy­ve­ni­me: ar dienų, kai Ru­si­ja ne­bom­bar­duo­ja Uk­rai­nos miestų ir kaimų, ar dienų, kai Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne­si­ba­ra tar­pu­sa­vy­je. At­ro­do, jog šio­je skai­čiuoklė­je – lai­ki­nos ly­gio­sios.

Ne­su­ta­ri­mai tarp po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos Sei­me – įpras­ti, kur kas re­tes­ni jie par­tijų ir frak­cijų vi­du­je. Kaž­kaip ryš­kiai į ly­de­rius ver­žia­si Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai. Vien ko ver­ti ne­su­ta­ri­mai tarp Ar­vy­do Anu­šaus­ko ir Lau­ry­no Kas­čiū­no. Abu la­bu pa­našūs. Ne­pa­leid­žia min­tis, kad gy­ny­bos mi­nist­rui už­te­ko vi­suo­menės nuo­monės ap­klau­so­se pa­kil­ti į ly­de­rius – ir pra­si­dėjo prie­šprie­ša. Ma­tyt, kaž­kam mi­nist­ro po­pu­lia­ru­mas ne prie šir­dies.

Čia pro­gą išdės­ty­ti sa­vo min­tis ra­do ir Pre­zi­den­tas. Reiš­kia­mos pa­sta­bos, nors ir Pre­zi­den­tas, ir Mi­nist­ras bu­vo ga­na vie­nin­gi. Kon­ku­ren­ci­ja – ne pa­ts mėgsta­miau­sias po­li­tikų žan­ras.

Neei­li­nis ir My­ko­lo Ma­jaus­ko bei Vy­riau­sybės ne­su­ta­ri­mas dėl vals­tybės biud­že­to, dėl PVM ta­ri­fo ma­ži­ni­mo tam tik­riems vers­lo su­bjek­tams. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas net sie­kia įtvir­tin­ti nuo­statą, kad frak­ci­ja Sei­me ne­ga­li prie­šta­rau­ti Vy­riau­sybės spren­di­mams.

Na, o kur dar ne­su­ta­ri­mai tarp Ma­jaus­ko bei ša­lies fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos nau­jo sta­dio­no ati­da­ry­mo Kau­ne fo­ne. Čia po­li­ti­kai taip pat iš­reiškė sa­vo po­zi­ciją: Vy­riau­sybės na­rių sta­dio­ne ne­bu­vo, o Kau­no me­ras ne­pra­lei­do pro­gos įgel­ti Vil­niui. Vai­kiš­ka prie­šprie­ša tarp did­žiau­sių Lie­tu­vos miestų ne­mažė­ja.

Priešp­rie­ša vi­suo­menė­je ki­lo ir mi­nint Vy­tau­to Lands­ber­gio 90 metų ju­bi­liejų. Natū­ra­lu, kad žmonės šį po­li­tiką ver­ti­na įvai­riai. Vie­niems jis – ne­prik­lau­so­mybės Die­vas, ki­tiems – žmo­gus, griovęs kolū­kius ir tau­tie­čius va­dinęs šu­nau­ja (kiek at­si­me­nu, taip bu­vo va­din­ti žur­na­lis­tai). Kaip be­būtų, teisė pil­ti purvą ant žmo­gaus nie­kam ne­su­teik­ta. Gai­la, kad ir po­li­ti­kai nėra šau­kian­čiųjų už­ri­by­je. Tai todėl, kad vi­suo­menė ver­ti­na skir­tin­gai, o po­li­ti­kai sten­gia­si at­si­liep­ti vie­nai ar ki­tai vi­suo­menės gru­pei, už­mirš­da­mi, kad turėtų ma­ty­ti ir ob­jek­ty­vias de­ta­les.

Sa­vait­galį vyks Šeimų mar­šo sulė­ki­mas sos­tinėn. Lyg ir su­mažė­jo prie­žas­čių jam, bet ne­gi užd­rau­si. Tie­sa, vie­nybės tai ir­gi ne­pridės.