Visiems gerai nebūna

Nug­riaudė­jo spro­gi­mai ant ar po Kry­mo til­tu bei po visą Uk­rainą, neap­len­kiant ir jos sos­tinės Ki­je­vo. Aukų be­veik nie­kas ne­bes­kai­čiuo­ja, bent už Uk­rai­nos ribų. Kai kas dar ban­do nors tei­siš­kai įver­tin­ti šiuos spro­gi­mus.

Til­tas pa­sta­ty­tas į Uk­rai­nai pri­klau­santį Krymą, kurį Ru­si­ja skel­bia esant sa­vo te­ri­to­ri­ja. Todėl ją ir ke­lius į ją gin­ti esan­ti šven­ta rusų pa­rei­ga. Nie­kas ne­tu­ri teisės kėsin­tis. Bet gal ir Ki­je­vas, Dniep­ras, Za­po­rožė jau jų te­ri­to­ri­ja, kad ga­li­ma bom­bar­duo­ti? Be­je, o kur la­biau nu­ken­čia žmonės? Su­si­da­ro vaiz­das, kad vie­ni tu­ri teisę vis­kam, gali net pa­tys prie­š sa­ve kėsin­tis, o ki­ti tu­ri tik teisę mels­tis ir pra­šy­ti aukš­čiau­sio­jo Krem­liu­je su­sto­ti. Vaiz­de­lis ne koks, – pa­sa­kytų Vik­to­ras.

Kas ka­ro dar ne­jau­čia sa­vo kai­liu, jį turėtų pa­jus­ti pa­skaitę ar pa­si­klausę ko­men­tarų apie ką tik pri­sta­ty­tus Vals­tybės ir SOD­ROS biud­že­tus 2023 me­tams. Čia daug gerų, sa­ky­čiau, net ne­la­bai tikėtų da­lykų. Kom­pen­sa­ci­jos už ener­ge­ti­nius iš­tek­lius, pen­sijų ir at­ly­gi­nimų di­di­ni­mas, rie­bus kąsnis ša­lies gy­ny­bai. Ne­pa­mirš­ti ir tęsti­niai pro­jek­tai. Tie­sa, biud­že­tas so­čiai de­fi­ci­ti­nis. Opo­nen­tams nu­muš­tas ko­zi­ris aiš­kin­ti, kad biud­že­tas vėluo­ja, kad su juo ne­bus spėta su­si­pa­žin­ti. Vis­kas pa­da­ry­ta grei­čiau nei nu­ma­to įsta­ty­mas. Svar­biau­sia, jog ne­nu­ma­to­mi ir jo­kie nau­ji mo­kes­čiai.

Da­bar kaip įpras­ta už­virs Sei­me ko­va dėl at­skirų pa­si­ūlymų, ku­riuos teiks at­ski­ri Sei­mo na­riai, norė­da­mi sa­vo apy­gardų rinkė­jus pa­ma­lo­nin­ti. Nu­ma­tomų iš­laidų ant­klodė bus tem­pia­ma į vieną ir į kitą pusę. Svar­bu, kad ne­sup­lyštų.

Ži­no­ma, lie­ka ak­tua­lus klau­si­mas dėl sko­li­ni­mo­si. At­ro­do, kad kai ku­rie iš tų, ku­rie siūlė sko­lin­tis, kad būtų ga­li­ma pa­dėti žmonėms, da­bar jau kal­ba, kad taip pra­sko­lin­sim vals­tybę. Kaip čia ne­pri­si­min­ti la­kaus krep­ši­nio spe­cia­lis­to R. Kur­ti­nai­čio pa­sa­ky­mo, ku­ris mūsų te­mo­je skambėtų taip: biud­že­to su­da­ry­mas – tai ne sek­sas, vi­siems ge­rai ne­būna...

Turės pa­lauk­ti ir vie­šo­jo sek­to­riaus at­ly­gi­nimų per­tvar­ka. Pa­si­ro­do, pro­jek­tas ga­li prie­šta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai. Tik­riau­sia nea­ti­ti­ki­mus pa­ša­lins. Tik am­ži­nas klau­si­mas – kas įstai­go­je tu­ri gau­ti di­desnį at­ly­gi­nimą: dar­buo­to­jas ar va­do­vas – dar il­gai bus kar­to­ja­mas.