2023-uosius paskelbė Žirgo metais

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Ruo­šia­ma­si pa­minė­ti 100-o metų su­kaktį, kai Plungės dva­ro so­dy­bo­je bu­vo įsteig­tas vals­ty­bi­nis že­mai­čių veislės ark­lių žir­gy­nas
Ge­gužės 24 d. Sei­mas pa­tvir­ti­no re­zo­liu­ciją „Dėl 2023 me­tais minė­tinų svar­bių datų, įvy­kių ir as­me­ny­bių su­kak­čių“. Jo­je skel­bia­ma, kad sie­kiant pa­minė­ti 100-o metų su­kaktį, kai Plungės dva­ro so­dy­bo­je bu­vo įsteig­tas vals­ty­bi­nis že­mai­čių veislės ark­lių žir­gy­nas, 2023-uosius nu­ma­to­ma paskelbti Žir­go me­tais.

At­min­tinų Žir­go metų minė­ji­mo pa­skel­bimą šie­met ini­ci­ja­vo Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja dr. Jo­lan­ta Skur­daus­kienė ir Min­dau­gas Kar­če­mars­kas – Ark­lio mu­zie­jus va­do­vas, et­no­mu­zi­ko­lo­gas ir ark­li­nin­kystės en­tu­zias­tas. Is­to­rinį pa­grin­dimą pa­rašė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to do­cen­tas dr. To­mas Pet­rei­kis.

Ini­cia­tyvą ak­ty­viai pa­laikė ir šios idė­jos rea­li­za­vi­mu rūpi­no­si Že­mai­ti­jos et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Jo­cys. Idėją pa­laikė ir Vy­tau­to Did­žio­jo uni­ver­si­te­to Žemės ūkio aka­de­mi­jos Gy­vu­li­nin­kystės ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai, Že­mai­tukų žirgų au­gin­tojų aso­cia­ci­ja, Sei­mo na­riai, pri­vatūs as­me­nys.

Tikė­ta­si, kad Žir­go me­tais bus pa­skelb­ti 2022-ie­ji, ta­čiau tam pri­reikė dau­giau lai­ko, todėl Žir­go me­tus minė­si­me kitą­met.