Babrungo seniūnijoje nušurmuliavo rudens šventė

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­trau­ka
Ren­gi­nys pri­traukė pilną salę žiū­rovų
Penk­ta­die­nio va­karą baigę die­nos dar­bus į Bab­run­go se­niū­ni­jos salę rin­ko­si vie­ti­niai gy­ven­to­jai ir sve­čiai. Juos čia su­kvietė gra­žia tra­di­ci­ja ta­pu­si „Ru­dens šventė“. Sma­giai pa­si­būti ru­de­nišką va­karą pa­no­ro būrys poilsį prie te­le­vi­zo­riaus į linksmą šventę iš­kei­tu­sių bab­run­giš­kių, jų laukė kon­cer­tas, pa­ro­da ir ki­ti gražūs ren­gi­nio mo­men­tai.

Šventės me­tu su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­koję Žli­binų kultū­ros cent­ro ka­pe­los „Ri­vie­na“, ku­riai va­do­vau­ja Alf­re­das Lu­čins­kas, bei Kęstu­čio Kaz­laus­ko va­do­vau­ja­mo Glaud­žių mo­terų vo­ka­li­nio an­samb­lio „Drau­gystė“ na­riai. Jų at­lie­ka­mos dai­nos ir sma­gi mu­zi­ka iš­ju­di­no net tin­giau­sius šventės da­ly­vius.

Pa­no­ru­sie­ji bent aki­mir­kai at­si­kvėpti nuo links­my­bių galė­jo pa­si­žval­gy­ti po ne­pap­ras­to gro­žio ta­py­bos darbų pa­rodą, puo­šu­sią se­niū­ni­jos salės erd­ves. Pa­veikslų au­to­rius – mūsų kraš­tie­tis kūrėjas Leo­nar­das Čer­niaus­kas.

Ta­čiau bab­run­giš­kių šventę puošė ne tik gra­žiau­si pa­veiks­lai, bet ir ru­de­ninės de­ko­ra­ci­jos, ku­rio­mis pa­si­rūpi­no Al­do­na Pet­rei­kienė, Mar­ga­ri­ta Mic­ke­vi­čienė, Rai­mon­da Bie­liaus­kienė ir Ge­nutė Ro­čienė.

Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ren­gi­ny­je da­ly­vavę vald­žios at­sto­vai, į sa­vo se­niū­ni­jos žmo­nes kreipė­si ir se­niūnė Rūta Jo­nu­šienė, pa­si­džiau­gu­si gra­žia šven­te bei dėko­ju­si jos rengė­jams.

Se­niūnė ne­pa­mir­šo pa­dėko­ti ir gra­žiai tvar­komų so­dybų šei­mi­nin­kams, ku­rių dėka gra­ži vi­sa se­niū­ni­ja. Do­va­no­mis R. Jo­nu­šienė pa­ma­lo­ni­no Lai­mutę ir Ra­mutį Do­mar­kus, ku­rių so­dy­ba pri­pa­žin­ta gra­žiau­sia, Vi­liją ir Žydrūną Mi­lius, ku­rių ūkis iš­rink­tas gra­žiau­siai tvar­ko­mu, bei Santą ir Žydrūną Nor­bu­tus – jų so­dy­ba pelnė gra­žiau­sios ūki­nin­ko so­dy­bos vardą.

O Bab­run­go se­niū­ni­jos šeimų bend­ruo­menės „Tėviškė“ pir­mi­ninkė Ai­ri­da Mont­vy­dienė sim­bo­li­nes pa­dėkos do­vanė­les įteikė ak­ty­viau­siems bend­ruo­menės na­riams, tarp ku­rių – Dai­va Bal­sienė, Mar­ty­nas Šeš­kaus­kis, Vac­lo­vas Mit­kus, G. Ro­čienė ir Ja­ni­na Pe­čiu­lienė.

Daug juo­ko ir gerų emo­cijų ne­trūko ir ru­dens gėry­bių auk­cio­ne. Už ja­me pri­sta­ty­tas ir įsi­gy­tas ru­dens gėry­bes su­rink­ta pi­nigų su­ma pa­pil­dys „ki­šenę“, ku­rio­je – ren­gi­niams skir­tos lėšos.