Baltasis pastatas Kuliuose atgims naujam gyvenimui

Nuot­rau­ka iš Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės feis­bu­ko pa­sky­ros
Bal­ta­sis (šiau­ri­nis) pa­sta­tas virs nau­ja kultū­ros erd­ve
Ku­lių kraš­to bend­ruo­menė „Alan­tas“ pra­ėjusį penk­ta­dienį pa­kvietė į Kultū­ros centrą, kur su­reng­tas tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „At­vi­ra bend­ruo­menės kūry­bos erdvė Ku­liuo­se“ pri­sta­ty­mas. Ren­gi­nio me­tu pa­si­džiaug­ta, kad per pust­re­čių metų nau­jam gy­ve­ni­mui bus pri­kel­tas mies­te­lio cent­re esan­tis va­di­na­ma­sis bal­ta­sis pa­sta­tas – vie­nas iš Ku­lių Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios pa­statų komp­lek­so kultū­ros pa­vel­do ob­jektų. Sut­var­kius jo erd­ves, ke­ti­na­ma reng­ti kultū­ri­nio vers­lu­mo mo­ky­mus, įvai­rias edu­ka­ci­jas, ren­gi­nius. Di­delį dėmesį pla­nuo­ja­ma skir­ti ir vaikų bei jau­ni­mo kultū­ri­niam ug­dy­mui.Tiks­lo link su 11 par­tne­rių

Įgy­ven­di­nant pro­jektą „At­vi­ra kultū­ros erdvė Ku­liuo­se“, ku­rio vertė – be­veik mi­li­jo­nas eurų, ku­liš­kiams tal­kins vie­nuo­li­ka par­tne­rių iš Lie­tu­vos ir Nor­ve­gi­jos. Tarp jų – Klaipė­dos jau­ni­mo ir „Taš­ko“ teat­rai, Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio na­mai, Ku­lių gim­na­zi­ja, Kultū­ros cent­ras ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė. Part­ne­riai iš Nor­ve­gi­jos – „Ope­ra opus“ bei „Com­pa­ny B. Va­lien­te“.
Kaip pa­žymė­jo bend­ruo­menės „Alan­tas“ pir­mi­ninkė Agnė Al­čaus­kienė, tai – pir­ma­sis to­kio mas­to jų pro­jek­tas, ku­riam pa­si­ruoš­ti pri­reikė trejų metų. Pa­na­šiai – 2,5 metų – užt­ruks ir jo įgy­ven­di­ni­mas.
Džiaug­da­ma­si, jog į Ku­lius at­ke­liau­ja to­kios in­ves­ti­ci­jos, ku­rių dėka gy­ve­ni­mas mies­te­ly­je dar la­biau suak­tyvės, pir­mi­ninkė pa­sa­ko­jo, jog pa­sta­ruo­ju me­tu Ku­lius atranda vis dau­giau lan­ky­tojų. Esą prie to stip­riai pri­si­dėjo kas­met ren­gia­mas So­fi­jos fes­ti­va­lis. „Ti­kimės, kad at­vy­ku­sie­ji į Ku­lius at­ras dar dau­giau ga­li­my­bių po to, kai bus su­tvar­ky­tas va­di­na­ma­sis bal­ta­sis pa­sta­tas ir pri­tai­ky­tas kultū­rai bei ki­toms įvai­rioms veik­loms. Taip mes sklei­si­me ži­nią ne tik apie Ku­lius, bet kar­tu apie visą Plungės kraštą“, – kalbė­jo A. Al­čaus­kienė.
Kad pro­jek­tas pa­si­tar­naus gar­si­nant Ku­lius ir visą sa­vi­val­dybę ar net Lie­tuvą, įsi­ti­kinęs ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­liš­kių bend­ruo­menę įvar­dinęs vie­na iš ra­jo­no ly­de­rių. Sa­vi­val­dybės va­do­vas sakė ti­kin­tis šiuo pro­jek­tu, nes ma­to, kiek dar­bo į jį įdėta.
„Ne­pa­vyks­ta tik tiems, ku­rie nie­ko ne­da­ro. Net nea­be­jo­ju, kad su jūsų ener­gi­ja ir už­sis­py­ri­mu lydės sėkmė, juo­lab kad tal­ki­na žmonės, tu­rin­tys pa­tirtį su tarp­tau­ti­niais pro­jek­tais“, – svei­kin­da­mas ku­liš­kius kalbė­jo A. Kli­šo­nis, neuž­si­merk­da­mas ir prie­š ga­li­mus iššū­kius, tvar­kant kultū­ros pa­vel­do ob­jektą. Me­ro žod­žiais, dir­bant su to­kiais ob­jek­tais, rei­kia būti ne chi­rur­gu, o mik­ro­chi­rur­gu.


Ti­ki­si su­kur­ti uni­ka­lią kultū­rinės trau­kos vietą

Pro­jek­to, į kurį ku­liš­kiai de­da di­de­les vil­tis ir lūkes­čius, su­ma­ny­to­ja bei va­dovė – Rai­mon­da Ma­sals­kienė, Plungės kraš­to žmonėms ži­no­ma kaip So­fi­jos fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­torė. Anot jos, pa­grin­dinė pro­jek­to „At­vi­ra kultū­ros erdvė Ku­liuo­se“ vi­zi­ja – su­kur­ti uni­ka­lią kultū­rinės trau­kos vietą re­gio­ne, kur megztų­si me­ni­ninkų ir bend­ruo­menės ry­šys.
Pa­sa­ko­da­ma apie pro­jek­to idėją R. Ma­sals­kienė sakė, jog pir­muo­ju žings­niu ren­giant pro­jektą ta­po pro­ble­ma­ti­kos ana­lizė. At­lie­kant ją, iš­ryškė­jo ke­le­tas pro­blemų. Kaip vieną jų pro­jek­to su­ma­ny­to­ja ir va­dovė įvar­di­jo bend­ruo­menių ne­su­gebė­jimą už­si­dirb­ti lėšų, iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus, pri­si­dėti prie pro­jektų. Trum­pai sa­kant – bend­ruo­menės ne­tu­ri vers­lu­mo. Tai, pa­sak R. Ma­sals­kienės, būdin­ga ir Ku­lių bend­ruo­me­nei.
„Tad vers­lu­mo ska­ti­ni­mas ta­po rak­tu mūsų pro­jek­tui“, – kalbė­jo kuliškė. Pa­sak jos, bu­vo ir dau­giau fak­to­rių, nulė­mu­sių im­tis šio pro­jek­to. Tai – vaikų ir jau­ni­mo psi­cho­lo­ginė svei­ka­ta, su­mažėjęs kultū­ros pa­sie­kia­mu­mas.


Pris­ta­ty­tos pla­nuo­ja­mos veik­los

Vie­nas iš pro­jek­to tikslų – su­kur­ti trau­kos centrą, ku­ris būtų ži­no­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je ir for­muotų naują Ku­lių ta­pa­tybę. „Tam bus pa­si­tel­kia­mas kūry­biš­kos vie­tokū­ros mo­de­lis, įga­li­nant bend­ruo­menę, pa­nau­do­jant ver­tin­gus vie­tos kultū­ros ir is­to­ri­jos re­sur­sus bei me­ni­ninkų po­ten­cialą. Kūry­biš­kos vie­tos įvaizd­žio bus sie­kia­ma per pa­slau­gas ir pro­jek­tus, api­man­čius me­nus, kultūrą ir tu­rizmą“, – var­di­no R. Ma­sals­kienė.
Pris­ta­ty­tos ir pa­grin­dinės pro­jek­to veik­los, tarp ku­rių – vaikų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lus kultū­ri­nis ug­dy­mas, edu­ka­ci­ja „Is­to­ri­ja plius“, sce­nos me­no kūri­mas ir pri­sta­ty­mas. Esą ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti net try­li­ka Lie­tu­vos ir Nor­ve­gi­jos par­tne­rių su­kurtų naujų sce­nos me­no ir mu­zi­ki­nių kūri­nių, ku­riais mėgau­tis galės ne tik ku­liš­kiai, bet ir kitų ra­jo­no vie­to­vių gy­ven­to­jai.
R. Ma­sal­sienė sakė, kad Ku­liuo­se nu­ma­ty­ta ne vie­na prem­je­ra, o pir­mo­ji lau­kia jau va­sa­rio 12-ąją. Tądien kvies Klaipė­dos jau­ni­mo ir „Taš­ko“ teatrų  do­ku­men­ti­nis spek­tak­lis, su­kur­tas pa­gal Rai­nių tra­ge­diją.
Pla­čiau apie kiek­vieną su­pla­nuotą veiklą ren­gi­nio me­tu pa­pa­sa­ko­jo kiek­vie­nos iš jų at­sto­vai. Teat­ro „Taš­kas“ ak­to­riai su­pa­žin­di­no su edu­ka­ci­jo­mis, ku­rių me­tu vai­kai ir jau­ni­mas turės ga­li­mybę ge­riau pa­žin­ti ir to­bu­lin­ti sa­vo ta­len­tus. Apie kultū­ri­nes pa­slau­gas „Is­to­ri­ja plius“ kalbė­jo Ku­lių kraš­to is­to­rikės In­ga Blėdienė ir Zu­za­na Jan­ke­vi­čienė.  O VšĮ „Ino­va­to­rių slėnis“ at­sto­vai pa­si­da­li­no vie­tokū­ros sėkmės is­to­ri­ja.
Nuo­to­li­niu būdu su­si­siek­ta ir su par­tne­riais iš Nor­ve­gi­jos – cho­reog­rafė Gun­hild Bjorns­gaard pa­pa­sa­ko­jo apie pla­nuo­ja­mas veik­las Ku­liuo­se.
Ži­no­ma, ren­gi­nio me­tu dėme­sys skir­tas ir pa­čiam bal­ta­jam pa­sta­tui. R. Ma­sals­kienė pri­minė, kad mies­te­lio cent­re esan­tis XVIII am­žiu­je jėzuitų sta­ty­tas mūri­nis sta­ti­nys, įgy­ven­di­nus pro­jektą, at­gims nau­jam gy­ve­ni­mui. Ža­da­ma iš­nau­do­ti kiek­vieną jo erdvę.