Geriausiems saksofonininkams – Petro Vyšniausko premijos

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Fes­ti­va­lio glo­bė­jas P. Vyš­niaus­kas
Šeš­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cent­ras pri­si­pil­dė gra­žiau­sios sak­so­fo­nu at­lie­ka­mos mu­zi­kos. Pri­si­lies­ti prie pro­fe­sio­na­lios imp­ro­vi­za­ci­nės mu­zi­kos rū­šies – džia­zo – bei pa­jus­ti sak­so­fo­nu gro­ja­mų kū­ri­nių tei­kia­mą ma­lo­nu­mą plun­giš­kiams bei iš ki­tų vie­to­vių į mū­sų mies­tą at­vy­ku­siems mu­zi­kos ger­bė­jams pro­gą su­tei­kė na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų fes­ti­va­lis-kon­kur­sas.
Fes­ti­va­lio-kon­kur­so su­ma­ny­to­jas ir ren­gė­jas – Plun­gės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. Fes­ti­va­lio glo­bė­jas – sak­so­fo­ni­nin­kas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas, Mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius, Plun­gės gar­bės pi­lie­tis P. Vyš­niaus­kas.

Gy­rė už reikš­min­gus ren­gi­nius

Plun­gės kul­tū­ros cent­ras, pui­kiai ži­no­da­mas, jog vie­nas lau­ke ka­riu ne­bū­si, or­ga­ni­zuo­da­mas vi­sos ša­lies mas­tu reikš­min­gą ren­gi­nį, pa­gal­bon pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­tą bei Mu­zi­kos fa­kul­te­to Pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų ka­ted­rą.

Tad gau­siam pro­fe­sio­na­lų bū­riui su­rė­mus pe­čius dėl bend­ro tiks­lo, šeš­ta­die­nį plun­giš­kiai bei mies­to sve­čiai tu­rė­jo iš­ties neei­li­nį ren­gi­nį. Jo me­tu su­reng­ti net ke­tu­ri įspū­din­gi kon­cer­tai, sa­vo ta­len­tą bei meist­riš­ku­mą pri­sta­tė dau­giau nei sep­ty­nias­de­šimt so­lis­tų, an­samb­lių ir pri­ta­rian­čių­jų gru­pių na­rių.

Ta­len­tin­gais at­li­kė­jais, į Plun­gę su­va­žia­vu­siais ko­ne iš vi­sos Lie­tu­vos, li­ko su­ža­vė­ta ne tik gau­siai su­si­rin­ku­si pub­li­ka, bet ir kon­kur­so ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma P. Vyš­niaus­ko. Pir­mą­kart čia lan­kę­si žmo­nės ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad to­kia­me pa­ly­gin­ti ne­di­de­lia­me mies­te vyks­ta to­kio aukš­to ly­gio ren­gi­niai.

Iš­rink­ti ge­riau­sie­ji

Šiais me­tais kon­kur­so-fes­ti­va­lio da­ly­viai var­žė­si tri­jo­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se. Kiek­vie­nas da­ly­vis į kon­kur­są at­vy­ko pa­ren­gęs po du kū­ri­nius, iš ku­rių vie­nas ga­lė­jo bū­ti imp­ro­vi­za­ci­ja lie­tu­vių liau­dies mu­zi­kos te­ma.

Ko­mi­si­jos bal­sai lė­mė, kad nu­ga­lė­to­jais ta­po iš­ties ge­riau­sio­jo var­do ver­ti sak­so­fo­no at­li­kė­jai. A ka­te­go­ri­jo­je (15–20 me­tų am­žiaus) ge­riau­sią­ja pri­pa­žin­ta Gargž­dų mu­zi­kos mo­kyk­los at­sto­vė Jaz­mi­na Prei­by­tė. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­ju ta­po Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos ug­dy­ti­nis Mar­ty­nas Šer­py­tis. Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­to pir­ma­kur­sė Gin­ta­rė Tu­mai­tė li­ko tre­čio­je po­zi­ci­jo­je.

B ka­te­go­ri­jo­je (suau­gu­sių­jų ir pro­fe­sio­na­lų) lau­rea­to var­das su­teik­tas Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos Mu­zi­kos fa­kul­te­to stu­den­tui Ne­dui La­to­vi­nui. Laip­te­liu že­miau už jį li­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kvar­te­tas iš Vil­niaus (Eval­das Ma­sals­kis, Pau­li­na Bak­šai­tė, Vis­val­das Jo­nu­šas ir Ne­das La­to­vi­nas). O tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ju šio­je ka­te­go­ri­jo­je pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos imp­ro­vi­za­ci­nės mu­zi­kos an­samb­lis: Pau­li­na Bak­šai­tė, Da­vit Ave­ti­syan ir Ne­das La­to­vi­nas.

Jau­niau­sių­jų (iki 15 m.) C ka­te­go­ri­jos lau­rea­to dip­lo­mas ati­te­ko Birš­to­no me­no mo­kyk­los sak­so­fo­ni­nin­kui Jo­nui Zu­ba­vi­čiui. Ant­ro­sios vie­tos nu­ga­lė­to­ja ta­po Anykš­čių mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nė Ur­tė Rai­še­ly­tė. O Vil­niaus Ba­lio Dva­rio­no de­šimt­me­tės mo­kyk­los sak­so­fo­ni­nin­kui Do­man­tui Jok­niui skir­ta tre­čio­ji vie­ta.