Įvertinimo sulaukė ir mūsiškis medžio meistras

Jurgitos NAGLIENĖS nuotr.
Už­va­kar Aly­taus kul­tū­ros cent­re vy­ko iš­kil­min­gas Tau­to­dai­lės me­tų pa­skel­bi­mas ir liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­rea­tų ap­do­va­no­ji­mo iš­kil­mės. Dėl ge­riau­sio­jo var­do var­žė­si ir pa­si­puoš­ti gar­bin­giau­siu Lie­tu­vos tau­to­dai­lės ap­do­va­no­ji­mu – auk­so vai­ni­ku – sie­kė net 28 se­nų­jų ama­tų tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­ty­sis kū­rė­jai, pa­ro­dai pri­sta­tę įspū­din­gas sa­vo dar­bų ko­lek­ci­jas. Vie­nas iš jų – Vy­tas Jau­gė­la. Nors auk­so vai­ni­ku Gin­ta­liš­kė­je gy­ve­nan­tis liau­dies meist­ras ne­pa­si­da­bi­no, iš Aly­tu­je vy­ku­sių iš­kil­mių jis grį­žo kaip tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas.
Nuot­rau­kos iš Aly­taus kul­tū­ros cent­ro feis­bu­ko pa­sky­ros
Sce­no­je kar­tu su svei­kin­to­jais – ne tik nau­jie­ji „Auk­so vai­ni­ko“ lai­mė­to­jai, bet ir ankstesnių metų, tarp kurių – ir mūsiškiai medžio meistras Kazys Striaupa ir drožėjas bei kryž­dir­bys An­ta­nas Vaš­kys

Svar­biau­sia – pa­bū­ti tarp bend­ra­min­čių

Kad V. Jau­gė­la pa­kliu­vo į res­pub­li­ki­nį kon­kur­si­nės pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ eta­pą, paaiš­kė­jo per lapk­ri­čio 5-ąją Tel­šių kul­tū­ros cent­re vy­ku­sią tau­to­dai­lės pa­ro­dą, ku­rios me­tu ir bu­vo at­rink­ti ge­riau­si dar­bai.

Dėl tei­sės da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nė­je pa­ro­do­je bei pre­ten­duo­ti gau­ti Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­ro įsteig­tą „Auk­so vai­ni­ko“ (ge­riau­sio me­tų liau­dies meist­ro) no­mi­na­ci­jos ap­do­va­no­ji­mą iš vi­so var­žė­si 14 mū­sų kraš­to tau­to­dai­li­nin­kų. Ta­čiau for­tū­na nu­si­šyp­so­jo tik tau­to­dai­li­nin­kui iš Gin­ta­liš­kės.

Gai­la, kad pa­sta­ro­ji kū­rė­ją šiek tiek ap­lei­do pa­grin­di­nia­me kon­kur­si­nės pa­ro­dos eta­pe ir jam ati­te­ko ne nu­ga­lė­to­jo, o tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jo var­das, ku­rį įpras­mi­no bron­zi­nis vai­ni­kė­lis.

Tie­sa, V. Jau­gė­la pa­si­puoš­ti auk­so vai­ni­ku sie­kė jau ne pir­mus me­tus. Šia­me kon­kur­se me­džio meist­ras da­ly­va­vo ir anks­čiau bei tre­jus me­tus iš ei­lės – 2015-ai­siais, 2016-ai­siais ir 2017-ai­siais – už vaiz­di­nės dai­lės kū­ri­nius – me­džio skulp­tū­ras – taip pat pel­nė tre­čią­sias vie­tas.

Bet ne pa­grin­di­nis pri­zas tau­to­dai­li­nin­kui rū­pi. Kaip pa­ts sa­kė, svar­biau­sia jam – pa­bū­ti tarp bend­ra­min­čių, at­mos­fe­ro­je, ku­rio­je „pla­čia krū­ti­ne“ kvė­puo­ja kū­ry­ba, liau­dies me­nas.

Ap­do­va­no­ti nu­ga­lė­to­jai

Kaip jau bu­vo mi­nė­ta, šių­me­ti­nė­je bai­gia­mo­jo­je kon­kur­si­nė­je „Auk­so vai­ni­ko“ pa­ro­do­je iš vi­so pri­sta­ty­ti be­veik 30-ies ge­riau­sių sa­vo ap­skri­čių meist­rų ver­tin­giau­si vaiz­di­nės liau­dies dai­lės, skulp­tū­ros, ta­py­bos, gra­fi­kos ir tai­ko­mų­jų dai­lės ša­kų bei kryž­dir­bys­tės kū­ri­niai.

Pir­mų­jų vie­tų lai­mė­to­jai – po vie­ną vaiz­di­nės, tai­ko­mo­sios dai­lės ir kryž­dir­bys­tės at­sto­vą – bu­vo ap­do­va­no­ti sim­bo­li­niais auk­so vai­ni­kais. Jai pa­si­puo­šė ir 15-ąjį kar­tą vy­ku­sios kon­kur­si­nė liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­rea­tais ta­po me­džio dro­žė­jas Ar­tū­ras Ja­nic­kas iš Aly­taus, juos­ti­nių ki­li­mų au­dė­ja Au­re­li­ja Gra­ži­na Ruk­šai­tė iš Kau­no ra­jo­no ir kryž­dir­bys Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius iš Uk­mer­gės kraš­to.

Nu­ga­lė­to­jai iš anks­to ne­bu­vo ži­no­mi, to­dėl au­dė­ja iš­kil­mė­se ne­da­ly­va­vo, mat vi­siš­kai ne­si­ti­kė­jo pel­ny­ti pir­mą­ją vie­tą. Li­ku­sius du ir ki­tus pa­ro­dos da­ly­vius pa­svei­ki­no kul­tū­ros mi­nist­ras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, ak­cen­ta­vęs, kad tau­to­dai­lė – tai nuo­sta­bus mū­sų pa­vel­das, per­tei­kian­tis tau­tos kul­tū­ros es­mę.

Apie tai kal­bė­jo ir ren­gi­nį ve­dę Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė bei Sau­lius Pi­lin­kus. Ci­tuo­da­mi Lie­tu­vos dai­lės is­to­ri­ko bei kri­ti­ko Pau­liaus Ga­lau­nės žo­džius, jie sa­kė, jog liau­dies me­nas, kaip ir mū­sų kal­ba, tau­to­sa­ka, yra vi­sos tau­tos dva­sios tur­tas, ku­rio nie­kas iš jos ne­ga­li atim­ti. Tie pa­mink­lai pa­tys sa­vai­me yra gy­vi ir kal­ba apie sa­vo kū­rė­jus am­žiais. Tik­tai tais pa­mink­lais tau­ta yra gy­va, tik­tai jie su­da­ro tau­tos es­mę, tik­tai tuo ji at­si­spi­ria prieš iš­nai­ki­ni­mą, tik­tai tuo vie­na tau­ta ski­ria­si nuo ki­tos. Ir kol tau­ta įsten­gia ir ga­li juos kur­ti, tol yra gy­vas or­ga­niz­mas.

Pa­ro­da at­sklei­dė tau­to­dai­lės bran­dą

Iš­kil­mė­se da­ly­va­vo ir dau­giau gar­bin­gų sve­čių, tarp ku­rių – Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos re­gio­ni­nių sky­rių ir bend­ri­jų na­riai, me­no­ty­ri­nin­kai, et­no­lo­gai, iš­ki­lūs vi­suo­me­nės, kul­tū­ros vei­kė­jai.

Ren­gi­nio me­tu, pa­si­džiaug­ta, jog pa­ro­da „Auk­so vai­ni­kas“ at­sklei­dė bend­rą tau­to­dai­lės bran­du­mą, pa­ro­dė, jog ji vis dar ne­pra­ran­da sa­vo gy­vas­ties, su­do­mi­na ne tik vy­res­nės kar­tos, bet ir jau­nuo­sius kū­rė­jus. Vi­sų jų dė­ka tę­sia­mos se­nų­jų ama­tų tra­di­ci­jas.

„Ge­ra ži­no­ti, jog ir šian­dien žmo­gui te­be­rei­kia gro­žio, es­te­tiš­kos ap­lin­kos. Šian­dien ypač svar­bu puo­se­lė­ti liau­dies me­no tra­di­ci­jas, juo­lab rū­pin­tis jų tęs­ti­nu­mu atei­ty­je“, – kal­bė­ta ren­gi­nio me­tu ir pri­min­ta, jo šie –2020-ie­ji – me­tai – Tau­to­dai­lės. Per juos vyk­sian­čių įvai­rių ren­gi­nių me­tu bus sten­gia­ma­si vi­suo­me­nę, o ypač jau­ni­mą, ska­tin­ti do­mė­tis tau­to­dai­lės rai­da, jos ša­ko­mis, su­vok­ti tra­di­ci­nės dai­lės ir ama­tų kul­tū­ri­nę bei me­ni­nę ver­tę.

Se­nų­jų ama­tų puo­se­lė­to­jus svei­ki­no kul­tū­ros mi­nist­ras M. Kviet­kaus­kas