Iš konkursų grįžo su laimėjimais

Plungės kultū­ros cent­ro nuo­trau­ka
Plun­giš­kes ba­le­ri­nas kon­kur­suo­se lydė­jo sėkmė
Du sa­vait­ga­lius iš eilės Plungės kultū­ros cent­ro Eglės ba­le­to stu­di­ja, ku­riai va­do­vau­ja Eglė Nor­ke­vi­čiūtė, da­ly­va­vo res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se. Iš abiejų plun­giškės šokė­jos grįžo su aukš­tais įver­ti­ni­mais.

Bir­že­lio 5 dieną ba­le­ri­nos da­ly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Dan­ce box 2022“ Kau­ne, kur mer­gaitės su­šo­ko du šo­kius – „Var­lytės“ ir „Lie­tu­tis“. Abu šo­kiai sa­vo am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se pri­pa­žin­ti ge­riau­siais – už juos plun­giškėms skir­ta pir­mo­ji vie­ta.

Bir­že­lio 11 dieną res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Ri­sing stars“, su­reng­ta­me Pa­nevė­žy­je, mūsiškes ba­le­ri­nas taip pat lydė­jo sėkmė. „Ba­le­to kom­po­zi­ci­ja“, ku­rią su­šo­ko 15–18 metų mer­gaitės, taip pat do­va­no­jo pirmąją vietą.

Aukš­čiau­siu įver­ti­ni­mu džiaugė­si ir Ie­vos Na­vic­kaitės bei Mor­tos No­vo­ruc­kytės due­tas, su­šokęs šokį „Grakš­tu­mas“. Ta­čiau šiuo laimė­ji­mu mer­gaitėms kon­kur­sas ne­si­baigė – vėliau jos varžė­si su ki­tais pir­mo­sios vie­tos laimė­to­jais, taip pat ko­vo­ju­siais dėl lau­rea­to taurės.

Plun­giškės ir čia bu­vo ne­pra­len­kia­mos – šo­kiai „Ba­le­to kom­po­zi­ci­ja“ ir „Grakš­tu­mas“ joms pelnė lau­reatų var­dus.

Ge­rai sekė­si ir ki­toms ko­lek­ty­vo ba­le­ri­noms: so­listė Urtė Za­luns­kytė, su­šo­ku­si „Va­ria­ciją“, pri­pa­žin­ta ant­ro­sios vie­tos laimė­to­ja. Tą pa­čią vietą sa­vo am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je užėmė ir šo­kių „Gėlytės“ bei „Žvaigž­dutės“ au­torės.