„Krašto auksą“ pelnė ir mūsiškės bendruomenės

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
Vi­si ap­do­va­no­tie­ji su kon­kur­so rengė­jais
Šeš­ta­die­nio po­pietę Ku­lių kultū­ros cent­re su di­de­liu trenks­mu bei ge­ra emo­ci­ja nu­šur­mu­lia­vo pro­jek­to „Kraš­to auk­sas“ ap­do­va­no­ji­mai. Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mas ap­do­va­no­ti sėkmin­giau­sius Lie­tu­vos kai­mo plėtros (KPP) 2014–2020 m. pro­gra­mos pro­jek­tus su­laukė di­de­lio po­pu­lia­ru­mo. Tel­šių ap­skri­ties bend­ruo­me­nių bei vers­lo įmo­nių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­cijų sėkme pa­si­džiaug­ti at­vy­ko ne tik ap­do­va­notųjų ar­ti­mie­ji ir ko­le­gos, bet ir di­de­lis būrys ku­liš­kių.

Kad mi­nis­te­ri­ja ap­do­va­no­ti Tel­šių ap­skri­ties nu­galė­to­jus nu­sprendė būtent Ku­liuo­se, džiaugė­si ren­gi­ny­je da­ly­vavęs Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis ak­cen­ta­vo, kad mūsų ra­jo­nas gar­sus stip­rio­mis bend­ruo­menė­mis (jų šiuo me­tu vei­kia net 24-ios) bei jų ly­de­riais, ku­rie įde­da daug šir­dies į tai, kad jų kai­mai ir mies­te­liai gražėtų, o gy­ve­ni­mas juo­se gerėtų.

„Esam la­bai kuklūs, bet su­pran­tam, ko esa­me ver­ti“, – ak­cen­ta­vo ra­jo­no va­do­vas.

Ren­ginį vedęs at­likė­jas Dei­vis Nor­vi­las pri­tarė me­rui, kad tiek Ku­liai, tiek Plungės ra­jo­nas, tiek ir vi­sa ap­skri­tis tu­ri kuo did­žiuo­tis. „Įva­žiavęs į mies­telį pa­si­ju­tau kaip ko­kioj Švei­ca­ri­joj. Taip gra­žiai čia jūs tvar­kotės“, – kalbė­jo vedė­jas ir pri­dūrė, kad jam ypač sma­gu čia viešė­ti, mat Ku­lių ka­pinė­se am­ži­no­jo poil­sio yra at­gulę ne­ma­žai jo gi­mi­nai­čių iš ma­mos pusės.

Be­je, dai­ni­nin­kas į Ku­lius at­vy­ko ne vie­nas, o kar­tu su žmo­na Re­na­ta Nor­vi­le, tad šis gra­žus šei­my­ni­nis due­tas ap­do­va­no­jimų ce­re­mo­ni­jai pa­si­bai­gus su­si­rin­ku­sie­siems do­va­no­jo ne vieną įspūdingą kūrinį.

O ofi­cia­lio­sios ren­gi­nio da­lies me­tu vie­nas po ki­to į sceną li­po pro­jek­to „Kraš­to auk­sas“ nu­galė­to­jai – bend­ruo­menės, ne­vy­riau­sy­binės or­ga­ni­za­ci­jos ir smul­kie­ji vers­li­nin­kai, pa­si­nau­doję KPP pa­ra­ma ir įgy­ven­dinę sa­vo su­ma­ny­mus.

„Tai sėkmės pro­jek­tai, ku­rie lyg tas il­gaam­žis Lie­tu­vos auk­sas – gin­ta­ras – gar­si­na ir puo­šia mūsų vals­tybę“, – ak­cen­ta­vo D. Nor­vi­las.

Iš vi­so ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti 9 pro­jek­tai. Tarp jų – ir trys, įgy­ven­din­ti Plungės ra­jo­ne.

Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja iš kitų išs­kyrė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ pro­jektą „Mūsų imp­ro­vi­za­ci­jos“. Kaip pa­sa­ko­jo ap­do­va­no­jimą at­si­ėmu­si pro­jek­to su­ma­ny­to­ja Aud­ronė Jo­ku­baus­kaitė, ga­vus Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­ramą klu­bas su­rengė va­sa­ros sto­vyklą, ku­rio­je ilsė­jo­si, mokė­si ir imp­ro­vi­za­vo per 50 vaikų bei jau­nuo­lių. Ka­dan­gi sto­vyk­la pui­kiai pa­vy­ko, jau ruo­šia­ma­si nau­jai.

Apie sa­vo įgy­ven­din­to pro­jek­to „Alsėd­žių pi­lia­kal­nis, va­di­na­mas Žvėri­ny­čia, – ryš­kus kultū­ros pa­vel­do ob­jek­tas išs­kir­tinės Alsėd­žių is­to­ri­jos lo­by­ne“ tęsti­numą gal­vo­ja ir minė­to­jo mies­te­lio bend­ruo­menė. At­siim­ti jai skir­to ap­do­va­no­ji­mo į sceną už­lipęs Alsėd­žių bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Žydrū­nas Pu­raus­kis dėko­jo ir mi­nis­te­ri­jai, pa­tikė­ju­siai alsė­diš­kių sva­jo­ne ir sky­ru­siai lėšų jai įgy­ven­din­ti, ir mies­te­lio se­niū­nei, ku­ri yra bend­ruo­menės pir­mi­nin­ko de­ši­nio­ji ran­ka.

„Že­mai­čiai iš­ties ver­čia kal­nus. Ačiū Die­vui, kad ne pi­lia­kal­nius“, – pa­lydė­da­mas Ž. Pu­rauskį šmaikš­ta­vo D. Nor­vi­las.

O Ku­lių kraš­to bend­ruo­menė „Alan­tas“ bu­vo pa­stebė­ta ir ap­do­va­no­ta dėl jos įgy­ven­din­to pro­jek­to „Ku­lių mies­te­lio tven­ki­nio su­tvar­ky­mas, pri­tai­kant jį bend­ruo­menės po­rei­kiams“. Bend­ruo­menės pir­mi­ninkė Agnė Al­čaus­kienė pa­sa­ko­jo, kad su­tvar­kius tven­ki­nio ap­linką ši vie­ta ta­po mėgsta­ma vie­tos žmo­nių.

„Jau­ni­mas pamė­go prie tven­ki­nio esan­čias su­py­nes. Čia vyks­ta ir knygų pri­sta­ty­mai, o mies­te­lio šventė jau ne­beį­si­vaiz­duo­ja­ma be bai­da­rių var­žybų tven­ki­ny­je“, – sakė pir­mi­ninkė.

Be­je, Ku­lių bend­ruo­me­nei įteik­tas ir at­ski­ras pri­zas – ke­lia­la­pis į svei­ka­tin­gu­mo komp­leksą „Vy­tau­tas mi­ne­ral SPA“, mat jos pro­jek­tas su­laukė dau­giau­siai pa­lai­ky­mo feis­bu­ko pa­sky­ro­je „Kraš­to auk­sas“.

Vi­sus ap­do­va­no­tuo­sius svei­ki­no ir atei­ty taip pat drąsiai sva­jo­ti bei sėkmin­gai įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nes linkė­jo žemės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Egi­di­jus Vis­kon­tas.

Na, o pa­si­bai­gus ap­do­va­no­jimų ce­re­mo­ni­jai sce­no­je ka­ra­lia­vo mu­zi­ka. Su­si­rin­ku­sie­siems daug gerų emo­cijų do­va­no­jo ne tik minė­ta­sis Dei­vio ir Re­na­tos Nor­vilų, bet ir vėliau juos pa­keitęs ki­tas šei­my­ni­nis due­tas – Vio­le­tos bei Vi­liaus Ta­ra­sovų.