Kulių ir Žemaičių Kalvarijos muziejams – permainų metas

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Z. Jan­ke­vi­čienė: „Kai man ateis lai­kas pa­dėti šaukštą, bent ži­no­siu, kad yra kam to­liau tą darbą da­ryt“
Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mu­zie­jams šie me­tai turėtų at­neš­ti ne­ma­žai per­mainų. Il­gus de­šimt­me­čius gy­vavę vie­ti­nių en­tu­ziastų ir sa­vo kraš­to mylė­tojų rūpes­čiu, ne­se­niai šie mu­zie­jai per­duo­ti juos ku­ruo­sian­čioms įstai­goms – Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­rams. Be to, vi­lia­ma­si, kad jau ne­tru­kus, at­vy­kus į šiuos mu­zie­jus, ne­be­reikės trepsė­ti už už­ra­kintų durų ar ieš­ko­ti, kas galėtų įleis­ti ir ap­ro­dy­ti eks­po­zi­ci­jas – jau dai­ro­ma­si, kas galėtų dirb­ti tiek vie­na­me, tiek ki­ta­me mu­zie­ju­je bei priim­ti lan­ky­to­jus.Ku­liš­kių ini­cia­ty­va

Apie tai, kad tiek Ku­lių kraš­to, tiek Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vy­tau­to Ma­čer­nio mu­zie­jams rei­ka­lin­gos per­mai­nos, pir­miau­sia – jų veik­los įre­gist­ra­vi­mas, pra­dėta kalbė­ti dar 2020-ųjų ru­denį. Pir­mie­ji dėmesį į šią pro­blemą at­kreipė ku­liš­kiai. Ku­lių kraš­to bend­ruo­menė „Alan­tas“ kreipė­si į Sa­vi­val­dybę, pra­šy­da­ma priim­ti mies­te­lio mu­ziejų po Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus spar­nu.
Ta­da aiš­kin­ta, kad jau pen­kis de­šimt­me­čius gy­vuo­jan­tis Ku­lių kraš­to mu­zie­jus ne­tu­ri ofi­cia­laus sta­tu­so, ne­gau­na jo­kio fi­nan­sa­vi­mo, ma­ža to, ne­ga­li už­siim­ti pro­jek­ti­ne veik­la.
„Ma­ty­da­mi au­gantį su­si­domė­jimą, ban­do­me ob­jek­ty­viai įver­tin­ti sa­vo gebė­ji­mus ir ga­li­my­bes ge­rin­ti mu­zie­jaus veiklą. Mums būti­nos pa­gal­bos ti­kimės iš Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus, todėl pra­šo­me Ku­lių kraš­to mu­zie­jui su­teik­ti šios įstai­gos fi­lia­lo sta­tusą“, – raš­te Sa­vi­val­dy­bei dėstė bend­ruo­menės pir­mi­ninkė Agnė Al­čaus­kienė.


„Lau­kiam, kas čia bus“

Aps­vars­čius ku­liš­kių krei­pimą­si Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­te, bu­vo nu­tar­ta su­da­ry­ti dar­bo grupę ir jai pa­ves­ti išs­tu­di­juo­ti ne tik Ku­lių kraš­to, bet ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos V. Ma­čer­nio mu­zie­jaus to­li­mesnės veik­los ga­li­my­bes.
Nuo to lai­ko pra­ėjo dau­giau nei me­tai, tad „Že­mai­tis“ domė­jo­si, kas nu­spręsta dėl abiejų šių mu­ziejų.
Mūsų kal­bin­ta daug metų Ku­lių kraš­to mu­zie­ju­mi be­si­rūpi­nan­ti ku­liškė pe­da­gogė Zu­za­na Jan­ke­vi­čienė sakė ir pa­ti su ne­ri­mu lau­kian­ti ži­nių. Pa­sak jos, pra­ėju­sią va­sarą Ku­liuo­se vy­ko Sa­vi­val­dybės at­stovų ir ku­liš­kių pa­si­ta­ri­mas. Bu­vo su­tar­ta mu­ziejų pri­jung­ti prie Ku­lių kultū­ros cent­ro. O kas to­liau, taip ir neaiš­ku.
„Lau­kiam, kas čia bus“, – sakė pe­da­gogė. Ir pri­dūrė, kad šiuo me­tu Ku­liuo­se yra ir di­des­nių rūpes­čių, tad mu­zie­jaus rei­ka­lai, ma­tyt, nu­ėjo į ant­rą planą. Mat pa­ts Kultū­ros cent­ras jau kurį laiką vei­kia be nuo­la­ti­nio va­do­vo. Ne­su­lau­kus iš­kel­tus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių kan­di­datų, ne­įvy­ko jau du kon­kur­sai ei­ti šias pa­rei­gas.
Pa­sak Z. Jan­ke­vi­čienės, gal dėl to ir mu­zie­jaus rei­ka­lai ne­ju­da į prie­kį. Nors pa­čio Kultū­ros cent­ro įsta­tai prie­š kurį laiką jau pa­keis­ti – prie jau bu­vu­sių cent­ro funk­cijų pri­dėta ir vie­na nau­ja –  vyk­dy­ti mu­zie­jinę veiklą.
„Nuo pat pra­džių bu­vo sa­ko­ma, kad kaž­ko la­bai ne­si­tikė­tu­me, bet vis tiek nors pusę eta­to tai mu­zie­ji­nei veik­lai ti­kimės. Kai man ateis lai­kas pa­dėti šaukštą, bent ži­no­siu, kad yra kam to­liau tą darbą da­ryt, kad mu­zie­jus ne­bus iš­par­ce­liuo­tas“, – vil­tin­gai kalbė­jo ku­liškė.


Dar­buo­to­jas – jau nuo ba­land­žio

Vis dėlto pa­na­šu, kad Z. Jan­ke­vi­čienės nuo­gąsta­vi­mai neiš­si­pil­dys ir tik­rai bus kam pa­si­rūpin­ti mu­zie­ju­mi. „Že­mai­čio“ kal­bin­ta Ku­lių bend­ruo­menės pir­mi­ninkė, o da­bar – ir Ku­lių kultū­ros cent­ro lai­ki­no­ji va­dovė A. Al­čaus­kienė pa­tvir­ti­no, kad mu­zie­jus jau yra per­duo­tas Kultū­ros cent­ro ži­nion ir at­sa­ko­mybėn.
Ki­ta ge­ra ži­nia ta, kad Sa­vi­val­dybės biud­že­te šie­met nu­ma­ty­ta lėšų 0,5 eta­to nau­jam dar­buo­to­jui, ku­ris rūpin­sis mu­zie­ju­mi.
„Jau ir žmogų esam nu­si­matę, ku­ris galėtų tuo už­siim­ti. Galbūt nuo ba­land­žio galės im­tis dar­bo“, – svarstė  A. Al­čaus­kienė. O darbų Ku­lių kraš­to mu­zie­ju­je, pa­sak jos, lau­kia per akis.  Rei­kia gy­vin­ti mu­zie­jinę veiklą, pla­nuo­ti edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus, gal­vo­ti, kaip su­mo­der­nin­ti eks­po­zi­ciją, kad ji būtų pa­trauk­li ir jau­nam žmo­gui.
„Gal pa­vyktų tam gau­ti kokį fi­nan­sa­vimą, nes pa­si­tai­ko kvie­timų teik­ti pa­raiš­kas. Tik rei­kia, kad būtų kas tuo už­sii­ma, kas galėtų ra­šy­ti pro­jek­tus. Ži­no­ma, lau­kia ir di­de­lis dar­bas in­ven­to­ri­zuo­jant tu­ri­mus eks­po­na­tus, ap­ra­šant juos, ka­ta­lo­guo­jant. Žod­žiu, bus ką veik­ti.“


Ir džiaugs­mas, ir rūpes­tis

Pa­na­šiais rūpes­čiais pa­sa­ko­jo gy­ve­nan­ti ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kultū­ros cent­ro di­rek­torė Ri­ma Jo­ku­baus­kienė. Mies­te­ly­je vei­kian­tis poe­to V. Ma­čer­nio mu­zie­jus prie­š kurį laiką taip pat per­ėjo Kultū­ros cent­ro ži­nion, ir di­rek­torė sakė jau skelb­sian­ti, kad ieš­ko­mas dar­buo­to­jas, ku­ris galėtų ir norėtų už­siim­ti mu­zie­ji­ne veik­la.
„Tru­putį bi­jau, kaip mums sek­sis ras­ti tin­kamą žmogų, nes al­ga nėra di­delė, o ir lėšų skir­ta tik pu­sei eta­to. Ki­ta ver­tus, džiau­giamės ir tuo. Pa­ga­liau bus ga­li­ma gal­vo­ti, kaip pa­gy­vin­ti mu­zie­jaus veiklą. Norė­tu­me dau­giau dėme­sio skir­ti edu­ka­ci­niams už­siė­mi­mams, galbūt su­kur­ti sa­vo­tišką V. Ma­čer­nio ke­lią, kad at­vykę lan­ky­to­jai galėtų pa­jus­ti tą ypa­tingą aurą. Per­nai, mi­nint poe­to me­tus, pra­džia jau bu­vo pa­da­ry­ta. Ir lan­ky­tojų per pra­ėju­sius me­tus su­laukėm tiek, kad su gi­du Bro­niu Klei­naus­ku juo­ka­vom, jog turbūt vi­sa Lie­tu­va pas mus ap­si­lankė. Norė­tu­me ne­pa­mes­ti to įdir­bio“, – kalbė­jo R. Jo­ku­baus­kienė.