Kultūros sostinės titulą perims Plateliai

Ant­ra­dienį Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių sąjun­ga pra­nešė, kas kitą­met džiaug­sis Lie­tu­vos ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės ti­tu­lu. Tarp pen­kių iš­rinktų mies­te­lių – ir Pla­te­liai.

 

Minė­to­sios Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių sąjun­gos ini­ci­juo­ta bei par­tne­rių – Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niūnų aso­cia­ci­jos – pa­lai­ko­ma Mažųjų Lie­tu­vos kultū­ros sos­ti­nių pro­gra­ma gy­vuo­ja jau aš­tuo­ne­rius me­tus. Pirmą­ja Mažą­ja Lie­tu­vos kultū­ros sos­ti­ne 2015 m. pa­skelb­ti Nai­siai, o iki šiol net 70 mūsų ša­lies kaimų bei mies­te­lių jau yra tapę Lie­tu­vos ma­žo­sio­mis kultū­ros sos­tinė­mis.

Šiuo ti­tu­lu Plungės ra­jo­ne jau džiaugė­si Že­mai­čių Kal­va­ri­ja, Ku­liai, Žli­bi­nai, šie­met juo did­žiuo­ja­si Alsėd­žiai, na, o kitą­met Ma­žo­sios kultū­ros sos­tinės karū­na pa­si­puoš ir Pla­te­liai.

Mažųjų Lie­tu­vos kultū­ros sos­ti­nių pro­gra­ma re­gio­nams su­tei­kia ga­li­mybę stip­rin­ti jų kultū­ros tra­di­ci­jas, pro­fe­sio­na­laus me­no priei­na­mumą ir sklaidą, plėto­ti kultū­rinį tu­rizmą, plėsti kultū­rinį gy­ve­nimą re­gio­nuo­se. Ši pro­gra­ma taip pat pa­de­da už­megz­ti pra­smin­gus kultū­ri­nius mai­nus tarp pa­čių mažųjų kultū­ros sos­ti­nių, pa­ska­tin­ti nau­jas kūry­bi­nes ini­cia­ty­vas, ku­rios tęsia­mos ir atei­ty­je.
Mažųjų Lie­tu­vos kultū­ros sos­ti­nių pro­jektų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu 2023 m. šis gar­bin­gas var­das, be Pla­te­lių, bus su­teik­tas ir Ku­lau­tu­vai (Kau­no r.), Pa­če­riaukš­tei (Biržų r.), Mar­cin­ko­nims (Varė­nos r.) ir Ba­ra­gi­nei (Ma­ri­jam­polės sav.).