Iš­lydė­jo būrį jaunųjų me­ni­ninkų

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
Daug šių­me­ti­nių ab­sol­ventų Me­no mo­kyklą baigė su pa­gy­ri­mu
Plungės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los bend­ruo­menė pra­ėju­sio penk­ta­die­nio pa­va­karę su­rengė gra­žią šventę, ku­ria kas­met bai­gia­mi kiek­vie­ni moks­lo me­tai. Būriui mo­kyk­los ab­sol­ventų įteik­ti moks­lo šio­je ug­dy­mo įstai­go­je bai­gi­mo pa­žymė­ji­mai.

Į ren­ginį su­si­rinkę pe­da­go­gai ir 56-osios lai­dos mo­ki­nių tėvai džiaugė­si, kad ka­ran­ti­nas jau at­šauk­tas, tad ga­li­ma iš­lydė­ti ab­sol­ven­tus taip, kaip įpras­ta me­no mo­kyk­lo­je – pa­si­džiau­giant jų pa­sie­ki­mais ir kiek­vie­nam pa­lin­kint sėkmės to­li­mes­nia­me ke­ly­je
Di­rek­torė Ri­ta Ur­nie­žienė dėko­jo moks­lei­viams, ku­rių dailės kūri­niai pa­puošė salę ir ku­rių mu­zi­ka skambė­jo šventės pra­džio­je. Ačiū tar­ta ir ab­sol­ventų tėvams, de­ko­ra­vu­siems sceną.
Mo­kyk­los bai­gi­mo pa­žymė­ji­mai įteik­ti 23-ims dailės, mu­zi­kos ir cho­reog­ra­fi­jos sky­rių ab­sol­ven­tams. At­sis­vei­kin­ta ir su tais, ku­rie baigė jau­ni­mo me­ninės raiš­kos pro­gramą, ir su tais, ku­rie me­no mo­kyklą jau yra baigę anks­čiau, ta­čiau dar to­bu­li­no čia sa­vo ta­len­tus pa­gal išplės­ti­nio ug­dy­mo pro­gramą.
Tai­gi iš mo­kyk­los iš­lydė­tas gra­žus būrys jaunų, ta­len­tingų ir me­nui nea­be­jingų žmo­nių. Dau­ge­lis jų skynė lau­rus res­pub­li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, gar­si­no sa­vo mo­kyk­los ir mies­to vardą, ne vie­nam įteik­tas bai­gi­mo pa­žymė­ji­mas su pa­gy­ri­mu.
„Esa­te išs­kir­tinė lai­da, nes mo­kyklą baigė­te nuo­to­li­niu būdu. Tai bu­vo tik­rai ne­leng­vas iššū­kis, ta­čiau aš ma­nau, kad ši­tos išs­kir­tinės ap­lin­kybės lėmė, kad šian­dien esa­te dar sa­va­ran­kiš­kes­ni ir at­sa­kin­gai ruošėtės mu­zi­kos eg­za­mi­nams bei dailės darbų per­žiū­roms. La­bai ge­ra bu­vo būti ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­re ir stebė­ti jūsų tokį gilų vi­dinį pa­saulį, girdė­ti jūsų mu­zi­kos kūri­nių in­terp­re­ta­ci­jas ir ma­ty­ti to­kius pro­fe­sio­na­lius dailės dar­bus“, – moks­lei­vių pa­sie­ki­mais džiaugė­si di­rek­torė.
Ji pri­si­minė gar­saus kom­po­zi­to­riaus Liud­vi­ko van Bet­ho­ve­no žod­žius, kad tik­ras me­ni­nin­kas nie­ka­da ne­pa­si­ten­ki­na sa­vi­mi ir sten­gia­si ei­ti to­liau. „Ei­ki­te, mie­lie­ji, kur­ki­te, gy­ven­ki­te, sie­ki­te, kad me­no mo­kyk­la jums būtų tik gra­žus star­tas. O mes vi­sa­da jūsų lauk­si­me su­grįžtant“, – sakė R. Ur­nie­žienė.
Šventė­je da­ly­vavęs ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis dėko­jo ir pe­da­go­gams, ugd­žiu­siems šių jaunų žmo­nių ta­len­tus, ir sa­vo vai­kus mokslų ke­ly­je pa­lai­kiu­siems tėvams.