Miesto šventė žada pateikti staigmenų

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Plungės mies­to šventės ren­gi­niai šie­met šur­mu­liuo­se bir­že­lio 17, 18 ir 19 die­no­mis
Jau ne­tru­kus – bir­že­lio 17, 18 ir 19 die­no­mis – Plungė­je šur­mu­liuo­sian­ti mūsų mies­to šventė ža­da būti išs­kir­tinė, mat šie­met mi­ni­me reikš­mingą su­kaktį – prie­š 230 metų Plun­gei bu­vo su­teik­tos Mag­de­bur­go teisės, o tai reiš­kia, kad lais­viems plun­giš­kiams iš­reiš­kus va­lią ir įdėjus ne­ma­žai pa­stangų, Plungė ta­po sa­va­vald­žiu mies­tu. Ir nors tai – la­bai sva­ri pro­ga švęsti, ta­čiau tik­rai ne vie­nin­telė.

„Per tuos pan­de­mi­nius me­tus esa­me stip­riai pa­siilgę ren­gi­nių ir la­bai lau­kiam mūsų mies­to šventės“, – pir­ma­dienį per spau­dos kon­fe­ren­ciją, pri­sta­ty­da­mas jau su­dėliotą mies­to šventės pro­gramą, sakė Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.Kvies pa­nak­tinė­ti

Šventė pra­si­dės bir­že­lio 17 d., penk­ta­dienį, 15 va­landą iš­kil­min­gu Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžiu My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se. „Že­mai­tis“ jau rašė, kad šįkart po­sėdy­je ne­bus tra­di­cinės garbės pi­lie­čio re­ga­lijų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos, ta­čiau vyks kitų mūsų kraš­tui nu­si­pel­niu­sių žmo­nių pa­ger­bi­mas. Kaip per spau­dos kon­fe­ren­ciją at­skleidė me­ras A. Kli­šo­nis, vie­nas tų žmo­nių – iš Plungės kilęs tel­šiš­kis ar­chi­tek­tas ir pro­fe­so­rius Al­gir­das Žeb­raus­kas. Re­mian­tis jo vi­zi­jo­mis bu­vo su­tvar­ky­tas ne tik buvęs cent­ri­nis sta­dio­nas par­ke, virtęs ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mogų zo­na, bet ir Bab­run­go slėnis bei vi­sai ne­se­niai baig­ta at­nau­jin­ti va­di­na­mo­sios Plungės jūros pa­krantė.

„Mies­to šventė šie­met bus ki­to­kia iš esmės. Taip su­ta­po, kad vie­na iš įdo­mes­nių dienų šįkart bus penk­ta­die­nis. Kvie­sim plun­giš­kius ne­mie­go­ti ir pa­nak­tinė­ti. Mies­tas per pa­sta­ruo­sius me­tus išg­ražė­jo, at­si­ra­do naujų erd­vių, tad siū­ly­sim pa­ma­ty­ti tas erd­ves iš ki­to kam­po, o galbūt pirmą kartą jas at­ras­ti“, – per spau­dos kon­fe­ren­ciją kalbė­jo ne­ma­žai prie šven­tinės pro­gra­mos su­da­ry­mo pri­si­dėjęs Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis.

Jis pri­statė bir­že­lio 17-osios va­karą visų dėme­sio lauk­siantį pro­jektą „Eks­pe­ri­men­tinės me­no jung­tys“, ku­ris pa­kvies į dar neat­rastą erdvę – Plungės kultū­ros cent­ro rūsius. Ke­letą dienų iki šventės juo­se dar­buo­sis jau­nie­ji ša­lies me­ni­nin­kai, ža­dan­tys ap­jung­ti ta­pybą, gra­fiką, sce­nog­ra­fiją, ins­ta­lia­ci­jas, mu­ziką ir švie­sas. Šiuo re­gi­niu, pa­sak Kultū­ros cent­ro va­do­vo, mies­to šventės da­ly­viai galės mėgau­tis vi­sas tris die­nas.

R. Ma­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad, dėlio­jant mies­to šventės pro­gramą, no­ri­si duoklę ati­duo­ti ne tik šiuo­lai­ki­nei pra­mo­gi­nei kultū­rai, bet ir tra­di­ci­nei – et­ni­nei. Todėl ir į šie­me­tinę šventę gra­žiai įsi­pins XIV tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Sau­lelė rau­do­na“, su­trauk­sian­tis net 16 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio. Jų pri­si­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas pirmąją šventės dieną 20 va­landą prie Flo­ri­jo­no pa­mink­lo.


Ati­da­ry­mo kon­cer­tas – baž­ny­čio­je

Bir­že­lio 17 d. 21 val. pra­si­dės di­dy­sis mies­to šventės ati­da­ry­mo kon­cer­tas, šie­met vyk­sian­tis ne­įpras­to­je erdvė­je – Plungės šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Ši erdvė esą pa­si­rink­ta ne at­si­tik­ti­nai, o gal­vo­jant apie gra­žiai per­si­pi­nan­čius Plungės mies­to gim­ta­dienį bei Šv. Jo­no at­lai­dus. Po baž­ny­čios skliau­tais aidės ryš­kių jau­no­sios kar­tos ope­ros so­listų bal­sai, taip pat smui­ki­nin­kių trio „Elect­ric La­dies“ ir Kultū­ros cent­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­ka.

Pa­si­bai­gus šiam įspūdin­gam kon­cer­tui ir at­si­vėrus šven­tovės du­rims, šventės da­ly­viai turėtų pa­si­jus­ti lyg pa­tekę į pa­sakų erdvę, mat baž­ny­čios šven­to­rių ža­da nu­švies­ti me­ni­nių šviesų ir mu­zi­kos ins­ta­lia­ci­jos. Pa­sig­rožė­jus jo­mis, Klaipė­dos pi­lies teat­ro ak­to­riai, pa­rengę per­for­mansą „Mu­zi­kuo­jan­ti Vy­tau­to gatvė“, kvies ke­liau­ti į mies­to aikštę, kur ki­to­mis spal­vo­mis at­gis mūsų mies­to puoš­me­na – cent­ri­nis fon­ta­nas.

Šviesų ir mu­zi­kos ins­ta­lia­ci­jos pa­puoš ir ki­tas mūsų mies­to erd­ves, be to, 14-oje vietų bus įkur­din­ta di­de­lio for­ma­to 3D nuo­traukų, ku­rios kvies įver­tin­ti, kaip Plungė pa­si­keitė am­žių tėkmėje ir kur link ju­da to­liau. Tad veik­los ir įspūdžių, R. Ma­tu­lio žod­žiais, turėtų už­tek­ti vi­sai nak­čiai.

O prie­š vi­dur­naktį ne­mie­gantį nak­tinį miestą su­dre­bins ir ant va­di­na­mo­sios Plungės jūros van­dens nu­švi­sian­ti švie­sos bei mu­zi­kos ins­ta­lia­ci­ja. Ją mūsų mies­tui ku­ria JAV gy­ve­nan­tis gar­sus me­ni­nin­kas Ray Bart­kus. Ki­tos jo ins­ta­lia­ci­jos veiks ir lan­ky­tojų lauks rūmų žir­gy­ne.


Duoklė tra­di­ci­joms

Ant­ro­ji šventės die­na – bir­že­lio 18-oji – bus la­biau tra­di­cinė: tęsis folk­lo­ro fes­ti­va­lio „Sau­lelė rau­do­na“ ren­gi­niai, Se­na­mies­čio aikštė­je, Vy­tau­to ir J. Bi­liū­no gatvė­se vyks tra­di­ci­nių amatų ir tau­to­dailės mugė, veiks edu­ka­cinės dirb­tuvės. Nuo 17 val. J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve nu­si­drieks po ke­le­rių metų per­trau­kos su­grįšian­ti tra­di­cinė Plungės ra­jo­no įmo­nių, įstaigų ir or­ga­ni­za­cijų ei­se­na. Po jos Bab­run­go slėny­je vyks di­dy­sis folk­lo­ro fes­ti­va­lio kon­cer­tas, į kurį įsi­pins „Lie­tu­vos trom­bonų pro­jek­tas“ su cha­riz­ma­tišką­ja liau­dies dainų at­likė­ja Lo­re­ta Sun­gai­lie­ne prie­ša­ky.

Na, o šven­tinį šeš­ta­die­nio va­karą vai­ni­kuos po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos at­likėjų kon­cer­tas, ku­ria­me pa­si­ro­dys grupė „Ta­bas­co“ bei jau­ni­mo mėgsta­mas „8 kam­ba­rys“, at­likė­jas Do­na­tas Mont­vy­das su gru­pe bei DJ Paul Car­los.

Pas­ku­tinė mies­to šventės die­na bus de­di­kuo­ta bend­ruo­me­nių pik­ni­kui. „Koks gim­ta­die­nis be py­ra­go. Pak­vie­si­me plun­giš­kius iš­si­kep­ti skanėstų ir atei­ti į par­ką prie M. Ogins­kio rūmų pailsė­ti, pa­būti, pa­si­džiaug­ti, pa­dai­nuo­ti ar tie­siog pa­si­ūbuo­ti“, – kalbė­jo R. Ma­tu­lis. Šven­tinę nuo­taiką čia kurs folk­lo­ro fes­ti­va­lio da­ly­viai, Kultū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vai, jung­ti­nis Kultū­ros cent­ro ir Plungės bei Pla­te­lių me­no mo­kyklų or­kest­ras su cho­reog­ra­fi­ne gru­pe.

Sek­ma­dienį ke­ti­na­ma pa­minė­ti ir Eu­ro­pos ar­cheo­lo­gi­nes die­nas – par­ke pa­la­pinė­je nu­ma­ty­ta įkur­din­ti XVIII am­žiaus kar­čiamą, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­ra­gau­ti anų laikų val­gių ir gėrimų, su­si­pa­žin­ti su to me­to dra­bu­žiais.


Lauks ke­letą pa­rodų

Tie, kas pa­vargs nuo šven­ti­nio šur­mu­lio, šeš­ta­dienį ir sek­ma­dienį bus lau­kia­mi pla­čiai du­ris at­ver­sian­čia­me ad­vo­ka­to na­me, esan­čia­me Laisvės alė­jos ga­le. Čia veiks mies­to praeitį pri­sta­tan­čios eks­po­zi­ci­jos, ma­žuo­sius šventės da­ly­vius kvies įvai­rios edu­ka­ci­jos.

Plungės vie­šo­sios bib­lio­te­kos rūpes­čiu šeš­ta­dienį nuo 12 val. vi­si šventės da­ly­viai galės pa­si­grožė­ti tra­di­ci­ne lau­ko fo­tog­ra­fijų pa­ro­da „Plungės fo­toalė­ja 2022“, nu­si­driek­sian­čia per Laisvės alėją ir Vaikų bib­lio­te­kos kiemą. O Vaikų bib­lio­te­ko­je bus ga­li­ma ap­lan­ky­ti dvi pa­ro­das, skir­tas stip­rin­ti Lie­tu­vos ir Če­ki­jos san­ty­kius. Pir­mo­ji pa­ro­da pri­sta­tys 12 šiuo­lai­ki­nių čekų knygų vai­kams ir paaug­liams kūrėjų, iliust­ruo­tojų bei ko­miksų au­to­rių, ant­ro­ji – pla­katų – pa­ro­da bus skir­ta žy­miam čekų dra­ma­tur­gui ir po­li­ti­kui Vac­lo­vui Ha­ve­lui.

Be­je, kaip per spau­dos kon­fe­ren­ciją at­skleidė Vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­torė Vio­le­ta Skie­rienė, pa­sta­ro­sios dvi pa­ro­dos vi­suo­me­nei bus pri­sta­ty­tos jau bir­že­lio 10 dieną da­ly­vau­jant ypa­tin­gam sve­čiui – Če­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­riui Lie­tu­vo­je Vi­tui Kor­sel­tui.

Ką bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti per mies­to šventę už­su­kus į bib­lio­teką-laik­ro­dinę? Jos tre­čia­me aukš­te bus eks­po­nuo­ja­mos dviejų fo­tog­ra­fių – Do­vilės Da­gienės ir Emi­li­jos Pet­raus­kienės – darbų pa­ro­dos, ku­rios turėtų nu­ste­bin­ti tra­di­cinės fo­tog­ra­fi­jos mėgėjus, mat šios me­ni­ninkės ku­ria fo­tog­ra­fi­jas ant au­galų lapų.


Su­lauk­sim sve­čių iš už­sie­nio

O koks gim­ta­die­nis be sve­čių. Kaip at­skleidė Ry­šių su už­sie­niu ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­ti vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, šįkart mies­to šventė­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti de­le­ga­cijų iš Tu­ku­mo mies­to Lat­vi­jo­je, Kva­re­lio mies­to Sa­kart­ve­le, Brun­ta­lio mies­to Če­ki­jo­je ir Go­lub Dob­žy­no mies­to Len­ki­jo­je.

„Mūsų Plungė la­bai pa­si­keitė – ir slėnis pa­si­keitęs, ir Plungės jūros pa­krantės da­bar to­kios gra­žios. No­rim sa­vo drau­gams pa­ro­dy­ti, kad per tą laiką, kai ne­galė­jom su­si­tik­ti, mes ne­sėdėjom rankų su­dėję, o dir­bom“, – kalbė­jo vi­ce­merė. Ir ak­cen­ta­vo, jog pa­si­steng­ti tu­ri vi­si plun­giš­kiai – šven­tinį sa­vait­galį su­kvies­ti sa­vo bi­čiu­lius, drau­gus, ar­ti­muo­sius iš kitų miestų, kad mūsų mies­tui svar­bią su­kaktį būtų ga­li­ma pa­minė­ti sma­giam šur­mu­ly.

„Po pan­de­mi­jos rei­kia at­si­gau­ti. Todėl iš tikrųjų no­rim gra­žios šventės, lin­kim gra­žios šventės ir kvie­čiam vi­sus į gra­žią šventę“, – spau­dos kon­fe­ren­ciją už­baigė me­ras A. Kli­šo­nis.