Nuskambėjo vienuoliktieji „Pavasario trimitai“

Plungės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los nuo­trau­ka
Trom­bo­nu „Pa­va­sa­rio tri­mi­tuo­se“ grojęs M. Sta­bi­ni­gis ta­po vie­nu iš „Grand Prix“ laimė­tojų
Ko­vo mėnesį Plungės My­ko­lo Ogins­kio mo­kyk­la kas dve­jus me­tus ren­gia tarp­tau­tinį vaikų ir jau­ni­mo pu­čiamųjų inst­ru­mentų so­listų ir an­samb­lių fes­ti­valį-kon­kursą „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“, kas­kart su­lau­kiantį did­žiu­lio būrio jaunųjų ta­lentų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir sve­čių ša­lių. Fes­ti­va­lio-kon­kur­so tra­di­ci­ja ne­nutrū­ko ir šiais me­tais, tik dėl ka­ran­ti­no ren­gi­niui te­ko per­si­kel­ti į vir­tua­lią erdvę. Ta­čiau dėl to jis tik­rai ne­pra­ra­do sa­vo ža­ve­sio. Juk jo idė­ja – tęsti ir puo­selė­ti pu­čiamųjų inst­ru­mentų gro­ji­mo tra­di­ci­jas, ieš­ko­ti naujų jaunų ta­lentų bei pa­dėti jiems at­skleis­ti sa­vo gebė­ji­mus – iš­li­ko.

Kaip yra sakę „Pa­va­sa­rio tri­mitų“ or­ga­ni­za­to­riai, su­reng­ti pu­čiamųjų inst­ru­mentų kon­kursą-fes­ti­valį ki­lo gi­li­nan­tis į Že­mai­ti­jos kraš­to is­to­riją, ku­rio­je pu­čia­mie­ji inst­ru­men­tai užėmė itin svar­bią vietą dar nuo ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių laikų.
2001-ai­siais pirmą­kart nu­skambėję „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“ ta­po vie­nu po­pu­lia­riau­sių ren­gi­nių Plungės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. Ge­riau­sias to įro­dy­mas – kas­kart nemąž­tan­tis da­ly­vių skai­čius. Gra­žiai apie pa­va­sarį jau­nuo­sius pūti­kus su­bu­riantį fes­ti­valį-kon­kursą at­si­lie­pia ir mu­zi­kan­tus ver­ti­nan­tys ko­mi­si­jos na­riai. Tie­sa, vie­no pirmųjų „Pa­va­sa­rio tri­mitų“ ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku bu­vo Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je gar­sus sak­so­fo­ni­nin­kas Pet­ras Vyš­niaus­kas, ku­rio šak­nys – Plungė­je.
Ren­gi­nio po­pu­lia­ru­mo ne­su­ma­ži­no ir ka­ran­ti­nas, per­kėlęs ren­ginį į in­ter­netą. Šie­met  fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se pa­si­rodė 210 mu­zi­kantų: 9 an­samb­liai ir 174 so­lis­tai iš 8-ių Eu­ro­pos ša­lių: Por­tu­ga­li­jos, Ru­mu­ni­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos ir, ži­no­ma, Lie­tu­vos. Da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į va­ri­nių ir me­di­nių inst­ru­mentų po­gru­pius ir varžė­si kla­si­kinės, est­ra­dinė-džia­zinės bei šiuo­lai­kinės mu­zi­kos ka­te­go­ri­jo­se.
Mo­ky­tojų ir va­dovų, ruo­šu­sių moks­lei­vius kon­kur­sui, vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se bu­vo 81, be­veik tiek ir kon­cert­meis­te­rių. O at­likė­jus ver­ti­no net trys au­to­ri­te­tin­gos tarp­tau­tinės ko­mi­si­jos.
My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lai at­sto­va­vo at­likė­jai, pri­statę 27-is kon­kur­si­nius pa­si­ro­dy­mus. Da­ly­va­vo 5-ių mo­ky­tojų mo­ki­niai: mo­ky­to­jo eks­per­to Artū­ro Ur­nie­žiaus, mo­ky­to­jo me­to­di­nin­ko Ai­va­ro Al­mi­no, vyr. mo­ky­to­jo Vid­man­to Ži­lins­ko, mo­ky­to­jo Pau­liaus Lyg­nu­ga­rio ir mo­ky­to­jo me­to­di­nin­ko Sta­nis­lo­vo Raz­maus.
Va­ri­nių pu­čiamųjų inst­ru­mentų est­ra­dinės ir džia­zinės pjesės ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo 24 so­lis­tai. Šio­je grupė­je dau­giau­siai balų su­rin­ko ir „Grand Prix“ laimė­jo trom­bo­ni­nin­kas Ma­tas Sta­bin­gis, ku­rio mo­ky­to­jas – A. Ur­nie­žius.
Va­ri­nių pu­čiamųjų inst­ru­mentų kla­si­kos ir šiuo­lai­ki­nės pjesės ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo 63 so­lis­tai, me­di­nių pu­čiamųjų inst­ru­mentų grupė­je, est­ra­dinės ir džia­zinės mu­zi­kos ka­te­go­ri­jo­je – 34. D 1 ka­te­go­ri­jo­je sak­so­fo­ni­nin­kas Er­nes­tas Luk­šas, ku­rio mo­ky­to­jas –V. Ži­lins­kas, pelnė „Grand Prix“ lau­rea­to vardą. Me­di­nių pu­čiamųjų inst­ru­mentų grupė­je kla­si­kinės ir šiuo­lai­kinės mu­zi­kos ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo 53 so­lis­tai.
Po kon­kur­so ku­ria­mas lau­reatų pa­si­ro­dymų vir­tua­lus kon­cer­tas, ku­ris bus pa­vie­šin­tas Plungės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los sve­tainė­je.
Nuo­to­li­niu būdu su­reng­tas ir visų kon­kur­sui mu­zi­kan­tus ruo­šu­sių pe­da­gogų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo se­mi­na­ras „Meist­riš­ku­mo ug­dy­mo ir tarp­tau­ti­nio pe­da­gogų bend­ra­dar­bia­vi­mo iššū­kiai dir­bant nuo­to­li­niu būdu“.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja