Pakvietė į virtualų Sausio 13-osios renginį

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Fil­muo­ja­mas vaiz­do įra­šas Sau­sio 13-ajai
Nuo tos die­nos, kai įvy­ko ma­si­nis tai­kus Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­si­prie­ši­ni­mas So­vietų Sąjun­gos va­do­vybės ban­dy­mui jėga paim­ti į sa­vo ran­kas Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokštą, Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to, Par­la­men­to pa­status ir ki­tus vals­ty­bi­niam per­vers­mui reikš­min­gus ob­jek­tus, kai po tankų vikš­rais kri­to ne­kal­ti ir be­gink­liai mūsų bro­liai ir se­se­rys, pra­ėjo trys de­šimt­me­čiai.
Kas­met ši tau­tie­čių krau­ju ap­lais­ty­ta da­ta – sau­sio 13-oji – būda­vo pa­žy­mi­ma minė­ji­mais, pa­ro­do­mis, kon­cer­tais, po­kal­biais, ku­rių me­tu kru­vi­no­sios nak­ties liu­di­nin­kais tapę žmonės da­lin­da­vo­si pri­si­mi­ni­mais. Šie­met Laisvės gynėjų die­nos sce­na­ri­jus dėl pan­de­mi­jos – ki­toks, bet ne ma­žiau pra­smin­gas. An­tai Plungės kultū­ros cent­ras pri­si­min­ti tra­giš­kus įvykius pa­kvietė vir­tua­liai.

Vir­tua­laus ren­gi­nio „At­mi­ni­mo lieps­na“ fil­ma­vi­mas su­reng­tas sau­sio 13-osios pa­va­karę prie mies­te esan­čio Laisvės pa­mink­lo, ku­ris tą va­karą bu­vo ap­švies­tas žva­ke­lių lieps­ne­lių, liu­di­ju­sių, jog at­min­tis – vis dar gy­va.
Žva­ke­lių švie­sa bei ši­lu­ma by­lo­jo ir tai, kad kiek­vie­nas vie­naip ar ki­taip pri­si­me­na­me šią Lie­tu­vai svar­bią dieną, kai tau­tie­čiams, ne­pai­sant 600-ų su­žeistųjų ir 14-os dėl lais­vos ša­lies paau­ko­ju­siųjų sa­vo gy­vybę, pa­vy­ko ap­gin­ti bran­giau­sią mūsų turtą – laisvę.
Lai­ky­da­ma­sis sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, fil­ma­vi­me da­ly­va­vo ir „Že­mai­tis“. Per­žiūrė­ti iš­ties jautrų vaiz­do įrašą ga­li­ma vi­siems, ap­si­lan­kiu­siems Plungės kultū­ros cent­ro feis­bu­ko pa­sky­ro­je ar­ba YOU­TU­BE ka­na­le.
Kultū­ros cent­rui į vos ke­lias mi­nu­tes pa­vy­ko su­dėti svar­biau­sius Sau­sio 13-osios ak­cen­tus: pa­de­monst­ruo­tos fo­tog­ra­fi­jos, me­nan­čios prie­š 30 metų šalį su­dre­bi­nu­sius įvy­kius, dar sykį pri­min­ti sa­vo gy­vybė­mis už laisvę su­mokėję tau­tos did­vy­riai, ku­riuos gėlių puokš­te bei at­mi­ni­mo žva­ke­le, kaip ir kas­met, pa­gerbė Plungės sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Tre­čia­dienį prie Laisvės pa­mink­lo bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir dau­giau pa­vie­nių plun­giš­kių, ku­rie stab­telė­da­vo ei­da­mi iš par­ko. Vie­ni čia po­za­vo iškėlę tris­palvę, ki­ti ap­žiūrė­jo iš­ri­kiuo­tus žu­vu­siųjų po­rtre­tus.
Ju­bi­lie­jinės Laisvės gynėjų die­nos pro­ga Kultū­ros cent­ras su­rengė ir fotografijų pa­rodą, ku­rios eks­po­na­tai – įstai­gos lan­guo­se. Pa­ro­dos au­to­rius –  kraš­tie­tis Kęstu­tis Ja­sai­tis, ku­ris 1991-ai­siais, pra­si­dėjus sau­sio ne­ra­mu­mams, budė­jo prie te­le­vi­zi­jos bokš­to ir fik­sa­vo įvy­kius.
Sau­sio 13-ąją Kultū­ros cent­ro lan­gus puošė ir tris­palvė bei žva­kių lieps­nelės už mūsų tėvynės laisvę ir jos gynė­jus.
Ži­no­ma, svar­bi da­ta pa­minė­ta ir jau tra­di­ci­ne ta­pu­sia ak­ci­ja „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“, prie ku­rios pri­si­jungė Plungės, Rie­ta­vo ir, ži­no­ma, vi­sos ša­lies įstai­gos ir ins­ti­tu­ci­jos, pavieniai gyventojai, 8 val. ry­to lan­gus pa­puo­šę de­gan­čių žva­ke­lių lieps­nelė­mis.