Parengtas Etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų gidas

So­dy­ba „Prie šal­ti­nio“ Klaipė­dos ra­jo­ne
Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­ba (EKGT) pa­rengė Lie­tu­vos et­no­kultū­ri­nių kai­mo tu­riz­mo so­dybų gidą. Į jį įtrauk­tos so­dy­bos, laimė­ju­sios pri­zi­nes vie­tas ar no­mi­na­ci­jas Et­no­kultū­rinės kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos, kon­kur­se, kurį 2019–2020 me­tais Ta­ry­ba or­ga­ni­za­vo kar­tu su Lie­tu­vos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­ja bei Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Dau­ge­ly­je šių so­dybų yra iš­sau­go­ta ar­ba at­kur­ta Lie­tu­vos, tiks­liau – at­skirų jos re­gionų, se­no­jo kai­mo ar­chi­tektū­ra. Jo­se turė­si­te ga­li­mybę pa­gy­ven­ti se­no­vinė­je tro­bo­je, stu­bo­je ar pir­kio­je, akį džiu­gins namą puo­šian­tys žir­ge­liai ir šu­li­nio svir­tis. Dau­ge­ly­je au­gi­na­mi tra­di­ci­niai au­ga­lai: namą su­pa se­no­vi­nis obelų ir vyš­nių so­das, o var­tus sau­go die­me­dis ar šer­mukš­nis.
Ne vie­no­je iš šių so­dybų vei­sia­mi tra­di­ci­nių lie­tu­viškų veis­lių gy­vu­liai. Ap­si­lankę galė­si­te su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos sun­kiai­siais ark­liais ar že­mai­tu­kais, Lie­tu­vos juo­da­galvė­mis avi­mis ar Lie­tu­vos ska­li­kais. Tad galė­si­te vi­so­mis juslė­mis pa­jus­ti se­no­vi­nio Lie­tu­vos kai­mo dva­sią, per­smelktą gam­tos ar­tu­mo ir ra­mybės.
Daž­nu at­ve­ju so­dybų šei­mi­nin­kai yra ne tik se­no­sios ar­chi­tektū­ros, bet ir tra­di­ci­nio gy­ve­ni­mo būdo puo­selė­to­jai. Dau­ge­ly­je į gidą įtrauktų so­dybų yra ga­li­mybė mo­ky­tis tra­di­ci­nių amatų, pa­žin­ti au­ga­lus, iš­mok­ti pa­si­ga­min­ti vieną ar kitą ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pa­tie­kalą. Ne vie­no­je ren­gia­mos pa­slap­čių ir at­ra­dimų ku­pi­nos et­no­kultū­rinės šventės.
Kvie­čia­me šio­se so­dy­bo­se ilsė­tis ir pa­žin­ti Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­nių re­gionų pa­pro­čius! Kvie­čia­me nau­do­tis mūsų pa­reng­tu gi­du pla­nuo­jant įdo­mią ke­lionę, ieš­kant vie­tos šei­mos šven­tei ar ren­giant klasės iš­vyką. Lie­tu­vos et­no­kultū­ri­nių kai­mo tu­riz­mo so­dybų gidą ra­si­te Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos sve­tainė­je: https://ekgt.lt/svarbu/etnokulturines-kai­mo-tu­riz­mo-so­dy­bos.
Atei­ty­je pla­nuo­ja­ma Et­no­kultū­ri­nių kai­mo tu­riz­mo so­dybų gidą plėsti, į jį įtrau­kiant dau­giau so­dybų, ku­rio­se puo­selė­ja­ma tra­di­cinė ar­chi­tektū­ra, in­ter­je­ras įren­gia­mas pa­si­tel­kiant vie­ti­nius jau­ku­mo kūri­mo prin­ci­pus, lai­ko­ma­si senųjų ap­žel­di­ni­mo tai­syk­lių, lan­ky­to­jams or­ga­ni­zuo­ja­mos et­no­kultū­rinės veik­los.


EKGT in­for­ma­ci­ja