Pasirašyta Plungei svarbi kultūrinio bendradarbiavimo sutartis

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tartį pa­si­rašė (iš kairės): L. Skie­rus, A. Kli­šo­nis, R. Pru­se­vi­čienė ir A. Ba­ka­naus­kas
Il­gai tarę­si ir dis­ku­tavę, „Plun­giš­kių drau­gi­ja“, Že­mai­čių dailės mu­zie­jus, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė ir Lie­tu­vos na­cio­na­linė fil­har­mo­ni­ja ap­si­sprendė su­vie­ny­ti jėgas ir bend­ra­dar­biau­ti, ren­giant tarp­tau­tinį My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­valį bei ki­tus kultū­ros ren­gi­nius Plungė­je, bend­ru dar­bu ir pa­stan­go­mis puo­selė­ti Lie­tu­vos mu­zi­kinę kultūrą. Su­de­ri­nus vi­sas sąly­gas, bu­vo pa­reng­ta šį ap­si­spren­dimą įpras­mi­nan­ti ke­tur­šalė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Jos pa­si­ra­šy­mo iš­kilmės vy­ko pra­ėjusį šeš­ta­dienį My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se.Plungė garsė­ja gi­lio­mis kultū­ros tra­di­ci­jo­mis

Kaip sakė iš­kil­mių vedė­jas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, Plungė – ži­no­mas Že­mai­ti­jos ir vi­sos Lie­tu­vos mies­tas, tu­rin­tis gi­lias kultū­ros tra­di­ci­jas, prie ku­rių kūri­mo bei puo­selė­ji­mo pri­si­dėjo ku­ni­gaikš­čiai Ogins­kiai. Kalbė­da­mas apie Plungė­je, konk­re­čiai rūmuo­se, vyks­tan­čius ren­gi­nius, va­ka­ro vedė­jas išs­kyrė M. Ogins­kio fes­ti­valį, jau ke­lio­li­ka metų Plungėn su­bu­riantį ge­riau­sius ša­lies ir už­sie­nio or­kest­rus, ko­lek­ty­vus, at­likė­jus bei so­lis­tus, visą mėnesį vi­suo­menę kvie­čian­čius pa­si­ner­ti į už­bu­rian­čios kla­si­kinės mu­zi­kos šventę.
Ak­cen­tuo­ta, jog pa­si­ra­šius minėtą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tartį, fes­ti­va­lis ir to­liau liks at­vi­ras bei priei­na­mas vi­siems kla­si­kinės mu­zi­kos gerbė­jams, kon­cer­tai ir to­liau vyks ne­mo­ka­mai, kad tik kuo gau­ses­nis būrys žmo­nių su­si­pa­žintų su iš­ki­liau­siais Lie­tu­vos ir už­sie­nio pro­fe­sio­na­liais me­no ko­lek­ty­vais bei at­likė­jais.
Part­ne­rystė tarp Plungės ir Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­mo­ni­jos turėtų tik dar la­biau su­stip­rin­ti šį ren­ginį bei at­ver­ti du­ris nau­jiems pro­fe­sio­na­lio­jo mu­zi­kos me­no pro­jek­tams, kon­cer­tams, mu­zi­kinėms edu­ka­ci­joms bei ki­tiems ren­gi­niams, ku­rie taps ni­ša ne tik jau tvirtą pa­grindą po ko­jo­mis tu­rin­tiems mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lams, bet ir jau­nie­siems ta­len­tams. Būtent to ir sie­kia­ma šeš­ta­dienį rūmuo­se iš­kil­min­gai pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi.
„Prib­ren­do lai­kas Plungės kultūrą pa­kylė­ti į dar aukš­tesnį lygį“, – sakė V. Ge­ru­lai­tis, pa­sak ku­rio, po šios su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo nei Lie­tu­vos, nei Eu­ro­pos val­di­nin­kams ne­be­reikės at­ski­rai įro­dinė­ti, kaip svar­bu rem­ti ir puo­selė­ti Plungės kultūrą.


Ke­tu­riems su­si­tar­ti – su­dėtin­ga

Kad pa­ga­liau įtei­si­na­ma jau ir taip ne vie­ne­rius me­tus tru­ku­si Plungės ir Fil­har­mo­ni­jos par­tne­rystė, vie­nas pirmųjų pa­si­džiaugė „Plun­giš­kių drau­gi­jos“ pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus. Pri­si­minęs, kiek te­ko nu­veik­ti, kad būtų su­de­rin­ta ši su­tar­tis, ku­ria sie­kia­ma, kad ir to­liau būtų gar­si­na­mas ypa­tin­gas vi­sai Lie­tu­vai kultū­ri­nis ren­gi­nys – 
M. Ogins­kio fes­ti­va­lis, – už­tik­ri­na­ma pro­fe­sio­na­lio­sios kla­si­kinės mu­zi­kos sklai­da, įvai­ri­na­mas Plungės kraš­to ir Že­mai­ti­jos vi­suo­menės gy­ve­ni­mas, jis pir­miau­sia pa­dėko­jo Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­mo­ni­jos ge­ne­ra­li­nei di­rek­to­rei Rūtai Pru­se­vi­čie­nei už ge­ra­no­riš­kumą.
Apie tai kalbė­jo ir pa­ti di­rek­torė, ku­rios tei­gi­mu, Sa­vi­val­dybė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­de­monst­ra­vo pa­tį did­žiau­sią ge­ra­no­riš­kumą – vy­ko į sos­tinę, da­ly­va­vo su­si­ti­ki­muo­se Fil­har­mo­ni­jo­je, kur bu­vo ap­tar­ti su bend­ra­dar­bia­vi­mu su­si­ję da­ly­kai.
R. Pru­se­vi­čienė pa­si­džiaugė visų plun­giš­kių stip­ry­be da­ry­ti di­de­lius dar­bus, gy­ven­ti aukš­tais stan­dar­tais bei siek­ti ko­kybės. Kalbė­da­ma apie mūsų kraš­to žmo­nes vieš­nia ne­pa­mir­šo pa­minė­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro garbės di­ri­gen­to maest­ro Juo­zo Do­mar­ko.
„Jo meilė Plun­gei per­smel­kia ir mūsų ins­ti­tu­ci­jos veiklą. Mes nie­ka­da neat­si­sa­ky­si­me vyk­ti į Va­ka­rus iš Rytų, nes tai yra ap­skri­tai vi­sos Lie­tu­vos kryp­tis. Tik­rai did­žiulį įspūdį pa­darė plun­giš­kių meilė sa­vo mies­tui, tam pa­čiam Že­mai­čių dailės mu­zie­jui, M. Ogins­kio fes­ti­va­liui“, – kalbė­jo R. Pru­se­vi­čienė ir pa­si­džiaugė, kad visų bend­ros pa­stan­gos vai­ni­kuo­ja­mos ke­tur­ša­le su­tar­ti­mi, ku­ri, pa­sak jos, nėra to­kia ir daž­na. Mat su­si­tar­ti ke­tu­riems yra ne­pap­ras­tai su­dėtin­ga.
Kad ke­tu­rioms ins­ti­tu­ci­joms, įstai­goms iš­ties ne­leng­va ieš­ko­ti su­ta­ri­mo, pa­tvir­ti­no ir me­ras A. Kli­šo­nis. Jis iš­reiškė viltį, kad ši su­tar­tis ne­bus tik dėl su­si­ta­ri­mo, o ga­ran­tuos tai, kad Plungė­je vyks dar dau­giau aukš­tos ko­kybės me­no ir kultū­ros ren­gi­nių. Sa­vo ruož­tu Sa­vi­val­dybės va­do­vas at­skirą AČIŪ už iš­vys­tytą bend­ra­dar­bia­vi­mo idėją tarė iš­kilmė­se da­ly­va­vu­siam maest­ro J. Do­mar­kui.


Atei­ty­je – ir Fil­har­mo­ni­jos fi­lia­las?

„Jei­gu 16 metų su Fil­har­mo­ni­ja bu­vo­me drau­gai ir ko­le­gos, tai nuo šios die­nos mes tam­pa­me par­tne­riais. Ką reiš­kia mu­zie­jui kaip par­tnerį turė­ti eli­tinės mu­zi­kos, kultū­ros ci­ta­delę? Tai reiš­kia, kad su mu­mis tu­ri skai­ty­tis. Nuo šiol ra­šy­da­mi pa­raiš­kas mes būti­nai pri­dėsi­me šią su­tartį. Džiau­giuo­si ir did­žiuo­juo­si. Nuo šian­dien Plungė kles­ti“, – džiaugs­min­gai pa­si­tik­da­mas reikš­mingą mo­mentą kalbė­jo Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas.
Pri­minęs, kaip at­rodė rūmų pa­tal­pos iki did­žiųjų re­montų, di­rek­to­rius pa­si­džiaugė, kiek daug nu­veik­ta. „Did­žiuo­juo­si tuo, kad 1994 me­tais mes per­ėmėme rak­tus nuo čia bu­vu­sio tech­ni­ku­mo pa­sta­to ir čia įėjo­me. Ta­da čia ne­bu­vo nei šio bal­ko­no, nei šitų dvejų durų, lan­gai bu­vo ap­kal­ti gro­to­mis, sie­nos iki pusės  iš­da­žy­tos mėly­nai, iš­be­to­nuo­tos grin­dys, kabė­jo lan­kas krep­ši­niui žais­ti, o ant sie­nos bu­vo pa­ra­šy­ta „Ant sienų ne­spjau­dy­ti.“
Ne­pa­mirš­ta pa­si­džiaug­ti ir pri­ke­lia­mu bu­vu­sio žir­gy­no pa­sta­tu, kurį su­tvar­kius, A. Ba­ka­naus­ko žod­žiais, liks pa­si­rūpin­ti tik įveik­li­ni­mu. O kad šis pro­ce­sas vyktų skland­žiai, esą už­tik­rins pa­si­ra­šo­ma ke­tur­šalė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.
Po pa­si­sa­kymų ren­ginio vedė­jas pa­kvietė su­telk­ti dėmesį, nes pa­ga­liau bu­vo pa­si­ra­šy­ta Plungės mies­tui reikš­min­ga bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Ją sa­vo pa­ra­šais ir ant­spau­dais pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­mo­ni­jos ge­ne­ra­linė di­rek­torė R. Pru­se­vi­čienė, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras A. Kli­šo­nis, Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas ir „Plun­giš­kių drau­gi­jos“ pre­zi­den­tas L. Skie­rus. Pa­si­rašęs su­tartį pa­sta­ra­sis pa­reiškė, kad ki­ta su­tar­tis bus dėl Fil­har­mo­ni­jos fi­lia­lo stei­gi­mo Plungė­je.
Po iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos jos da­ly­viai pa­kvies­ti pa­si­mėgau­ti kon­cer­tu, kurį do­va­no­jo so­listė Aistė Pi­li­ba­vi­čiūtė ir Čiur­lio­nio kvar­te­tas.