Pla­te­liš­kei – Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­ja

Si­gi­to KAZ­LAUS­KO nuo­trau­ka
Tra­di­ci­ne Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­ja ap­do­va­no­ta pla­te­liš­kė A. Kup­re­ly­tė
Penk­ta­die­nį nuo­to­li­nė­je vaiz­do kon­fe­ren­ci­jo­je lai­ki­nai kul­tū­ros mi­nist­ro pa­rei­gas ei­nan­tis Min­dau­gas Kviet­kaus­kas pa­skel­bė šių me­tų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jų lau­rea­tus. Vie­na iš pre­mi­jų skir­ta ir mū­sų kraš­tie­tei Al­do­nai Kup­re­ly­tei. Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė įver­tin­ta už tra­di­ci­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą bei sklei­di­mą.

Už tai iš vi­so skir­tos trys Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jos. Li­ku­sios dvi ati­te­ko iš Kre­tin­gos ra­jo­no ki­lu­siai tau­to­dai­li­nin­kei Ele­nai Kniūkš­tai­tei ir Klai­pė­dos et­no­kul­tū­ros cent­ro Liau­dies dai­lės stu­di­jos koor­di­na­to­rei, dai­li­nin­kei et­no­lo­gei dr. Ele­nai Ma­tu­lio­nie­nei.
Vir­tua­liai vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skelb­ti ir ki­ti kul­tū­ros pre­mi­jų lau­rea­tai, įver­tin­ti už mu­zie­ji­nin­kys­tę, bib­lio­te­ki­nin­kys­tės, bib­liog­ra­fi­jos, kny­go­ty­ros moks­li­nius ty­ri­nė­ji­mus bei pra­kti­nę veik­lą bib­lio­te­ko­se. Taip pat pa­skir­tos Mu­zie­jų ver­ty­bių res­tau­ra­vi­mo, Ba­lio Bu­ra­čo fo­tog­ra­fi­jos me­no, Mar­ty­no Maž­vy­do, Jau­no­jo kū­rė­jo ir ki­tos pre­mi­jos.
Anot lai­ki­no­jo kul­tū­ros mi­nist­ro, šios pre­mi­jos yra pa­ma­ti­nės, nes ski­ria­mos už veik­lą, su­da­ran­čią mū­sų kul­tū­ros pa­grin­dą. M. Kviet­kaus­ko tei­gi­mu, tai be ga­lo gra­ži mi­nis­te­ri­jos tra­di­ci­ja, o šie­met pre­mi­jos dar tu­ri ir gilesnę pra­smę.
„Šie­met pre­mi­jos tei­kia­mos ir už su­si­tel­ki­mą, tvir­ty­bę, kū­ry­bin­gu­mą, ku­rie lei­do mums ko­vo­ti su la­bai di­de­le kri­ze kul­tū­ros sek­to­riui, su pan­de­mi­jos iš­šū­kiais. Be jū­sų tvir­ty­bės, be jū­sų kū­ry­bin­gu­mo, be jū­sų vi­di­nės lai­ky­se­nos ne­bū­tų bu­vę įma­no­ma tų iš­šū­kių įveik­ti. Bū­tent už šį su­si­tel­ki­mą, tvir­ty­bę ir at­si­da­vi­mą sa­vo dar­bui to­kiu sun­ku me­tu nuo­šir­džiai jums vi­siems dė­ko­ju. No­rė­čiau jums pa­lin­kė­ti dar­nios idi­lės, ku­rio­je raš­ky­tu­mė­te sa­vo kū­ry­bos ir veik­los vai­sius“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.
Su šiais žo­džiais su­tin­ka ir bū­rys feis­bu­ke mū­sų kraš­tie­tę su­sku­bu­sių svei­kin­ti jos bi­čiu­lių ir pa­žįs­ta­mų, anot ku­rių, A. Kup­re­ly­tė sa­vo dar­bais ir veik­la nu­si­pel­nė to­kio įver­ti­ni­mo. Prie gau­sos svei­kin­to­jų pri­si­dė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pla­te­liš­kę pa­va­din­da­mas Plun­gės ir vi­sos Že­mai­ti­jos am­ba­sa­do­re.
Pa­si­bai­gus vir­tua­liai kon­fe­ren­ci­jai, ku­rios me­tu pa­skelb­ti lau­rea­tai, „Že­mai­čiui“ pa­vy­ko pa­kal­bin­ti ir pa­čią A. Kup­re­ly­tę. Pla­te­liš­kė pri­si­pa­ži­no, jog šis įver­ti­ni­mas jai – ne­ti­kė­tas, bet la­bai ma­lo­nus.
„Aš ma­nau, kad ta pre­mi­ja – ne ma­no vie­nos, o vi­so Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko ko­lek­ty­vo, ma­no ko­le­gų, bend­ra­dar­bių ir ne tik. Juk bend­rą dar­bą at­lie­ka­me tiek su tau­to­dai­li­nin­kais, tiek su mu­zie­ji­nin­kais. Vie­nas pa­ts žmo­gus nie­ko ne­pa­da­ry­si. Ne­ži­nau, kaip tie ap­do­va­no­ji­mai nu­krei­pia­mi, bet aš gal­vo­ju, kad tai – vi­so mū­sų kraš­to, vi­sų žmo­nių, su­si­ju­sių su et­ni­ne kul­tū­ra, įver­ti­ni­mas“, – kal­bė­jo pla­te­liš­kė.