Plungės šventė sugrįžo su trenksmu

Artū­ro STA­PON­KAUS nuo­trau­ka
Šeš­ta­dienį Plungę dre­bi­no per pus­penk­to šim­to or­kest­rantų bei šokėjų
Po metų per­trau­kos Plungę vėl su­dre­bi­no tra­di­cinė mies­to šventė. Tris die­nas plun­giš­kius į gat­ves ir ki­tas mies­to erd­ves vi­lioję šven­ti­niai ren­gi­niai dar kartą lei­do įsi­ti­kin­ti, jog kultū­ra ir jos kūrėjai ga­li įveik­ti bet ko­kius sun­ku­mus – net ka­ran­tiną, il­gam įšald­žiusį kultū­rinį gy­ve­nimą, bet neatė­musį iš kūrėjo no­ro kur­ti bei sa­vo dar­bo vai­siais džiu­gin­ti vi­suo­menę.
O kad plun­giš­kiai iš­ties iš­siilgę ju­de­sio, pra­mogų ir pa­si­bu­vi­mo kar­tu, bu­vo ga­li­ma stebė­ti visą pra­ėjusį sa­vait­galį – žmo­nių ne­trūko nei tra­di­cinė­je tau­to­dailės ir amatų mugė­je, nei kon­cer­tuo­se ar ki­tuo­se ren­gi­niuo­se, ku­rių su­grįžu­si mies­to šventė bu­vo iš­ties tur­tin­ga.

Per įvai­rias Plungės erd­ves nu­si­drie­ku­si šven­ti­nių ren­gi­nių pro­gra­ma pra­si­dėjo penk­ta­die­nio po­pietę vy­ku­siu iš­kil­min­gu Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžiu, ku­rio me­tu tra­di­ciš­kai pa­svei­kin­tas nau­ja­sis Plungės garbės pi­lie­tis Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas bei pa­gerb­ti mūsų kraš­to kultū­ros ir me­no puo­selė­to­jai (apie tai skai­ty­ki­te ki­ta­me „Že­mai­čio“ nu­me­ry­je).
Tos pa­čios die­nos va­karą su­reng­tos ir mies­to šventės bei 17-ąjį sa­vo is­to­ri­jos pus­lapį šie­met ver­čian­čio pu­čiamųjų or­kestrų fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo iš­kilmės. Jas pa­puošė Ie­vos ir Pau­liaus Lyg­nu­ga­rių va­do­vau­ja­mo Plungės kultū­ros cent­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro at­lie­ka­ma mu­zi­ka, jos gar­suo­se ypa­tin­gai su­skambęs so­listės Gab­rielės Ur­bo­naitės bal­sas bei is­to­ri­nių šo­kių stu­di­jos „Il bal­lo del­la lu­na“ pa­si­ro­dy­mas.
Kar­tu su or­kest­ru koncertavo ir Do­na­tas Bu­kaus­kas (vo­ka­las, trom­bo­nas) bei tri­mi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Mi­leš­ka. Jų visų dėka Bab­run­go slėnis net ir vėjuotą va­karą ta­po už­bu­rian­čios mu­zi­kos oa­ze. Dar įspūdin­giau ši erdvė at­rodė su­te­mus, kuo­met su­si­rin­ku­sie­ji turė­jo pro­gą pa­ma­ty­ti išs­kir­tinį šviesų, ug­nies ir pi­ro­tech­ni­kos spek­taklį „Aš ga­liu“.
Ati­da­ry­mo iš­kilmė­se da­ly­vavęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis džiaugė­si su­grįžu­sia mies­to šven­te ir dėko­jo kultū­ros žmonėms, net ir pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je neiš­si­ža­dan­tiems pa­šau­ki­mo kur­ti. Me­ras dėko­jo ir vėjuo­to oro na­pabū­gu­siems bei at­ėju­siems plun­giš­kiams: „Kūrėjui jūs esa­te tar­si van­duo išt­roš­ku­sia­jam. Me­ni­nin­kas be žiū­ro­vo, be jo emo­cijų yra skurs­tan­tis kūrėjas. Džiau­kimės pa­ga­liau vėl priei­na­ma bend­rys­te.“
Pag­rin­dinę mies­to šventės dieną – šeš­ta­dienį – jau nuo ry­to cent­rinės Plungės gatvės šur­mu­lia­vo nuo žmo­nių, pul­ke­liais trau­kian­čių mėgau­tis iš sąstin­gio pa­bu­du­siu gy­ve­ni­mu. Ap­si­lankęs Vy­tau­to gat­ve nu­si­drie­ku­sio­je  pre­ky­bi­ninkų, tau­to­dai­li­ninkų ir ama­ti­ninkų mugė­je galė­jai įsi­gy­ti ne tik gard­žios mėsos šmotą, py­ra­go ar kitų skanėstų, bet ir įvai­riau­sių rank­dar­bių, knygų, su­ve­nyrų, pa­puo­šalų, mo­li­nukų, žaislų. Nuo ant pre­kys­ta­lių išdė­liotų pre­kių rai­bo ne tik mažųjų, bet ir suau­gu­siųjų akys.
Ju­de­sio ne­tru­ko ir ki­tur. An­tai prie vaikų bib­lio­te­kos spietė­si fo­tog­ra­fi­jos me­no puo­selė­to­jai, kvietę ap­žiūrė­ti jų dar­bus, Se­na­mies­čio aikštė­je – pu­čiamųjų or­kest­rai, mies­to širdį užt­vindę gra­žiau­sio­mis iš­kil­min­gai skam­ban­čio­mis me­lo­di­jo­mis. Or­kest­rinė mu­zi­ka skambė­jo ir Bab­run­go slėny­je.
Iš vi­so mies­to šventės me­tu pa­si­rodė per pus­penk­to šim­to or­kest­rantų bei šokėjų, Plungėn su­gužė­ju­sių iš įvai­rių ša­lies vie­to­vių. Įspūdin­gi bu­vo ne tik jų kon­cer­tai, bet ir Vy­tau­to gat­ve bei Laisvės alė­ja nu­si­drie­ku­sios šven­tinės ei­tynės, šie­met pa­kei­tu­sios tra­di­cinę teat­ra­li­zuotą Plungės mies­to šventės ei­seną.
Gy­vybės ne­tru­ko ir par­ke, į kurį už­sukęs šeš­ta­die­nio po­pietę galė­jai pa­si­jus­ti it grįžęs į lai­kus, kuo­met Plungė­je gy­ve­no Ogins­kiai. Po par­ką su­kio­jo­si rūmų da­mos, dva­riš­kai, tar­naitės. Galė­jai su­tik­ti ir rūmų dai­li­ninką bei ki­tus per­so­na­žus. O kur dar ausį ma­lo­ni­nu­si di­din­ga or­kestrų mu­zi­ka...
Ką veik­ti bu­vo ir ma­žie­siems šventės da­ly­viams – jų par­ke laukė ani­ma­to­riai, pa­sakų per­so­na­žai, kon­kur­sai, žai­di­mai bei ki­ti už­siė­mi­mai, į ku­riuos įtraukė teat­ro „Sau­la“ ak­to­riai.
Ne vie­nas kalbė­jo, jog Plungė se­niai bu­vo ma­čiu­si tiek žmo­nių. Did­žiau­sio jų ant­plūdžio su­lauk­ta šeš­ta­die­nio va­karą, kai slėnį su­dre­bi­no Jus­ti­no Ja­ru­čio bei Jes­si­cos Shy, jų gru­pių ir Jo­va­ni pa­si­ro­dy­mai.
Šven­ti­nis sa­vait­ga­lis baigė­si sek­ma­dienį vy­ku­sia bend­ruo­me­nių iškyla prie My­ko­lo Ogins­kio rūmų, kur su­si­rin­ku­sie­ji ap­tarė pa­tir­tus įspūdžius, la­biau­siai pa­ti­ku­sius ren­gi­nius bei pa­si­mėga­vo Plungės kultū­ros cent­ro ko­lek­tyvų pa­si­ro­dy­mais.