Plungiškius subūrė tradicinis kamerinis vakaras

Sta­sio BUIT­KAUS nuo­trau­kos
Plun­giš­kius sa­vo bal­sais pa­ke­rė­jo so­lis­tai V. Dzhioe­va, K. Smo­ri­gi­nas (cent­re) ir S. Ste­pa­nyan
Gruo­dis – do­va­nų mė­nuo. Pas­ta­ro­sio­mis le­pi­na­mi ne tik ar­ti­mie­ji, bet ir bi­čiu­liai bei ko­le­gos. Ypa­tin­gą do­va­ną – įsi­min­ti­ną kon­cer­tą „Se­nuo­sius pa­ly­dint“ – plun­giš­kiams sek­ma­die­nį „įtei­kė“ ir Plun­gės kul­tū­ros cent­ras. Tra­di­ci­ją su­kvies­ti Plun­gės žmo­nes į kas­kart di­džiu­lį įspū­dį vi­siems pa­lie­kan­tį ka­me­ri­nį va­ka­rą jis puo­se­lė­ja jau ne vie­ną de­šimt­me­tį. Gruo­džio 29-ąją vy­kęs kon­cer­tas šven­tė 35-ąją sa­vo gy­va­vi­mo su­kak­tį.

Gau­siai su­si­rin­ku­si pub­li­ka va­ka­ro pro­gra­mo­je iš­gir­do „puokš­tę“ ži­no­miau­sių pa­sau­lio kom­po­zi­to­rių kū­ri­nių, ku­riuos at­li­ko Kau­no mies­to sim­fo­ni­nis or­kest­ras, di­ri­guo­ja­mas maest­ro iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Cons­tan­ti­ne Or­be­lian. Kau­niš­kių ko­lek­ty­vas net tris­kart no­mi­nuo­tas pa­sau­li­niam mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mui „Gram­my“.

Ta­čiau or­kest­ro pa­si­ro­dy­mas ne­bū­tų bu­vęs toks stip­rus ir įsi­min­ti­nas, jei jam ne­bū­tų tal­ki­nę ir sa­vo įspū­din­gais bal­sais mu­zi­ki­nius kū­ri­nius pra­tur­ti­nę so­lis­tai – pir­mą­kart Plun­gė­je vie­šė­jęs pa­sau­li­nio gar­so ge­riau­sių­jų pa­sau­lio at­li­kė­jų sta­tu­są tu­rin­tis Lon­do­no Ka­ra­liš­ko­jo „Co­vent Gar­den“ ope­ros teat­ro so­lis­tas, ge­riau­sias Lie­tu­vos ba­ri­to­nas Kos­tas Smo­ri­gi­nas, cha­riz­ma­tiš­ko­ji pa­sau­li­nė ope­ros žvaigž­dė, pri­ma­do­na sop­ra­nas iš Pie­tų Ose­ti­jos Ve­ro­ni­ka Dzhioe­va ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tas, iš­skir­ti­nis baritonas/bosas Ser­gey Ste­pa­nyan iš Ar­mė­ni­jos.

Vi­sus juos į sce­ną kvie­tė šven­ti­nį va­ka­rą ve­dęs te­le­vi­zi­jos žvaigž­dė Ig­nas And­riuš­ke­vi­čius, lin­kė­jęs plun­giš­kiams bent aki­mir­kai at­si­kvėp­ti nuo kas­die­nių dar­bų ir pa­si­ner­ti į pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos tei­kia­mą ma­lo­nu­mą.

Pu­sant­ros va­lan­dos tru­kęs ka­me­ri­nis va­ka­ras abe­jin­gų ne­pa­li­ko. Pub­li­ka tiek or­kest­rą, tiek so­lis­tus su­ti­ko ir iš­ly­dė­jo gau­siais plo­ji­mais ir šūks­niais BRA­VO. Įs­pū­džiais da­lin­ta­si ir po kon­cer­to su­reng­ta­me šven­ti­nia­me fur­še­te, ir ke­liau­jant na­mo.

Pa­gy­rų iš­ties neei­li­niam ren­gi­niui ne­gai­lė­ta ir feis­bu­ke. Da­lin­da­mie­si kon­cer­to aki­mir­ko­mis plun­giš­kiai dė­ko­jo Plun­gės kul­tū­ros cent­rui bei jo di­rek­to­riui už gra­žų va­ka­rą. Kon­cer­tu „Se­nuo­sius pa­ly­dint“ džiau­gė­si ir pa­ts di­rek­to­rius. „Kol kas ne­ga­liu pa­ti­kė­ti pa­ts, bet mums pa­vy­ko. Šian­dien Plun­gės kul­tū­ros cent­ras plun­giš­kiams pri­sta­tė tur­būt ge­riau­sią de­šimt­me­čio tarp­tau­ti­nį me­no pro­jek­tą. Aukš­čiau­sias pro­fe­sio­na­lu­mas, pa­sau­li­nis ly­gis ir neį­ti­kė­ti­na cha­riz­ma skli­do iš sce­nos. Uni­ka­lu, ga­lin­ga, įspū­din­ga“, – sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ra­šė jis.

Kau­no sim­fo­ni­niam or­kest­rui šven­ti­nį va­ka­rą di­ri­ga­vo maest­ro Cons­tan­ti­ne Or­be­lian (cent­re)