Prašė negesinti paskutinių šviesos spindulių kaimuose

Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Pri­tar­ta pla­nui per dve­jus me­tus op­ti­mi­zuo­ti ra­jo­no bib­lio­tekų tinklą. Vie­nur bus trum­pi­na­mas jų dar­bo lai­kas, o kai ku­rie kai­mai iš­vis liks be bib­lio­tekų
Švie­ti­mo įstaigų tink­lo per­tvar­ka – skaus­min­gai ir prie­šta­rin­gai vi­suo­menės prii­ma­ma re­for­ma. Ži­no­ma, ne ma­žiau iš­gy­ve­na­ma ir dėl kultū­ros įstai­gas ar bib­lio­te­kas, ypač kai­miškąsias, pa­lie­čian­čių pa­si­kei­timų. Juk šios įstai­gos daž­na­me kai­me – vie­nin­te­liai iš­likę kultū­ros ži­di­niai.
Jau kurį laiką kal­ba­ma ir apie Plungės sa­vi­val­dybė­je esan­čių kultū­ros centrų ir jų sky­rių bei bib­lio­tekų per­tvarką, ku­rią įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­ta per šiuos ir ki­tus me­tus.
Jei bus lai­ko­ma­si pa­rengtų planų, skaud­žiau­si pa­si­kei­ti­mai lauks bib­lio­tekų – kai ku­rioms teks už­da­ry­ti du­ris. Apie tai pa­sku­tinį kartą dis­ku­tuo­ta prie­š pat šven­tes per Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to bei Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžius.

Kultū­ros cent­rai nu­kentės ma­žiau­siai
Iš Sa­vi­val­dybė pa­reng­to Plungės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir jos struktū­ri­nių te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių bei Plungės sa­vi­val­dybės kultū­ros centrų ir jų sky­rių per­tvarkų planų ma­ty­ti, jog su kultū­ros cent­rais su­si­ję po­ky­čiai – ma­žiau­si. Kei­sis tik šių įstaigų ju­ri­di­nio sta­tu­so pa­va­di­ni­mas. Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti sky­rių vi­suo­se kultū­ros cent­ruo­se išs­ky­rus Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, pa­lie­kant jam pa­vald­žius fi­lia­lus Pla­te­liuo­se ir Alsėd­žiuo­se.
Struktū­ri­nių po­ky­čių iš­vengs Plungės kultū­ros cent­ras bei esan­tys Žli­bi­nuo­se, Ša­tei­kiuo­se ir Ku­liuo­se. Ra­miai at­si­kvėpti ga­li ir Žli­binų kultū­ros cent­rui pri­klau­san­tis Kan­tau­čių dau­gia­funk­cis cent­ras – jis veiks kaip iki šiol. O štai ki­ti sky­riai nai­ki­na­mi. Du­ris jie turė­jo už­ver­ti jau nuo šių metų sau­sio pir­mos die­nos.
Tad pri­ta­rus tiek ko­mi­te­tui, tiek Ta­ry­bai nuo sau­sio ne­li­ko Žli­binų kultū­ros cent­ro Paukš­ta­kių ir Bab­run­go sky­rių, Ša­tei­kių kultū­ros cent­ro Nar­vai­šių ir Alek­sand­ra­vo sky­rių, Ku­lių kultū­ros cent­ro Nau­sod­žio bei Stalgėnų sky­rių bei Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Gin­ta­liškės sky­riaus. Jų dar­buo­to­jai per­kel­ti į pa­grin­di­nius kultū­ros cent­rus.
Siūlė už­da­ry­ti Var­ka­lių, Karklėnų ir Glaud­žių bib­lio­te­kas
Kaip minė­ta, kar­tu bu­vo su­da­ry­tas ir ra­jo­no bib­lio­tekų per­tvar­kos prie­mo­nių pla­nas. Ja­me skaud­žiau­sias li­ki­mas bu­vo pa­ruoš­tas Var­ka­lių, Karklėnų ir Glaud­žių bib­lio­te­koms. Pas­tarą­sias dvi siū­ly­ta už­da­ry­ti jau nuo šių metų ko­vo, o esan­čią Var­ka­liuo­se – nuo kitų metų sau­sio. Pag­rin­di­nis mo­ty­vas – ne­di­de­li at­stu­mai tarp kitų sky­rių bei Plungės mies­to bib­lio­tekų.
Po­ky­čiai lau­kia ir Alsėd­žių bei Pla­te­lių bib­lio­tekų. Jas ke­ti­na­ma pa­tal­pin­ti po gim­na­zijų sto­gu. Alsėd­žių mies­te­lio ir gim­na­zi­jos fon­dai su­jung­ti turėtų būti nuo šių metų rugpjū­čio. Kaip sakė per ko­mi­tetą per­tvar­kos pla­nus pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lienė, tiek mies­te­lio bib­lio­te­kos, tiek mo­kyk­los va­do­vai apie tai in­for­muo­ti, tad po­ky­čiams jau ruo­šia­ma­si.
Pla­te­liš­kių nau­jovės lau­kia 2022-ai­siais. Jei nie­kas ne­pa­si­keis, į gim­na­zi­jos pa­tal­pas mies­te­lio bib­lio­te­ka turėtų būti per­kel­ta nuo tų metų sau­sio. Priim­ti tokį spren­dimą pa­ska­ti­no itin pra­stos mies­te­lio bib­lio­te­kos sąly­gos. Be to, ten vie­tos ne­pa­kan­ka­mai. Esą įren­gus pa­tal­pas mo­kyk­lo­je, būtų ga­li­ma už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas. O ir dar­buo­to­jams pa­gerėtų dar­bo sąly­gos.
O Gegrėnų kai­mo bib­lio­te­kai jau nuo šių metų ko­vo pir­mo­sios siū­ly­ta leis­ti dirb­ti tik pu­se die­nos.
Gelbė­ji­mo­si ra­tas Var­ka­liams
Iš­girdę, kas lau­kia bib­lio­tekų ne­to­li­mo­je atei­ty­je, kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai ne­li­ko su­žavė­ti. Pir­mo­ji pra­bi­lo ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė, su­si­rūpi­nu­si Var­ka­lių bib­lio­te­kos li­ki­mu. Ji siūlė šiai įstai­gai leis­ti veik­ti bent jau pu­se die­nos. Esą šiuo me­tu bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­tas yra re­no­vuo­ja­mas, ten bus įreng­ti so­cia­li­niai būstai. Aki­vaiz­du, kad ten ap­si­gy­vens daug šeimų, ku­rio­se, tikė­ti­na, bus ir vaikų.
„Bib­lio­te­ka tiems žmonėms bus tik­rai rei­ka­lin­ga. Jo­je galėtų vyk­ti su kny­ga su­si­ję ren­gi­niai tiek vai­kams, tiek suau­gu­sie­siems. Tai būtų tar­si mi­ni kultū­ros ži­di­nu­kas. Siū­ly­čiau 2022 me­tams pusę eta­to, o paskui planą ko­re­guo­ti pa­gal po­reikį. Juk pa­nai­kin­ti bet ka­da ga­li­ma“, – kalbė­jo pir­mi­ninkė.
Jai pri­tarė ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, už­si­mi­nu­si apie ga­li­mybę bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je įkur­din­ti Die­nos cent-rą, ku­rio veiklą būtų ga­li­ma ap­jung­ti su bib­lio­te­kos. Vi­ce­merės tei­gi­mu, Var­ka­liams reikėtų duo­ti dau­giau lai­ko.
Ar tik eko­no­mi­ka svar­biau­sia?
Už Var­ka­lių bib­lio­te­kos iš­sau­go­jimą pa­si­sakė ir kai ku­rie ki­ti po­sėdžia­vu­sie­ji. O Ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Mi­siū­nas ap­skri­tai siūlė ne­skubė­ti su per­tvar­ko­mis. „Kalbė­da­mi apie per­tvar­kas, vi­sa­da į pirmą vietą iš­ke­lia­me eko­no­miką. Aiš­ki­na­me, kad už­da­rius vieną ar kitą įstaigą, pa­vyks su­tau­py­ti. Ži­no­ma, tai – svei­kin­ti­na, bet ar svar­biau­sia? Be to, jei ir pa­vyks su­tau­py­ti, ar tos „ašarėlės“ liks kultū­rai, ar per­kris į bendrą biud­žetą ir pa­skui už jas bus nu­pirk­tas koks su­kežęs au­to­bu­sas? Ar tik­rai pra­smin­ga tuos švie­sos spin­dulė­lius tam­siuo­se kai­muo­se už­ge­sin­ti dėl eko­no­mi­kos? Jei tau­py­ti, tai vi­sur. Kodėl ban­do­ma tai da­ry­ti tik per švie­timą, kultūrą, kai ki­to­se sri­ty­se to tau­py­mo ne­ma­ty­ti. Daž­niau prie­šin­gai – švais­to­ma. Kaip į to­kius už­mo­jus rea­guo­ja kaimų žmonės, ar iš­vis jų nuo­monės kaž­kas klausė?“ – sa­vo pa­stebė­ji­mus dėstė po­li­ti­kas.
At­sa­ky­da­mas į tai, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas užsiminė tikėję­sis to­kių klau­simų ir rep­likų.
„No­riu pa­brėžti, kad tai ne­bu­vo pla­nas, kaip su­tau­py­ti pi­nigų. Tai iš­vis nėra eko­no­mi­nis klau­si­mas. Tai – tink­lo, ku­ris, pri­pa­žin­ki­me, yra šiek tiek iš­siplėtęs, per­žiū­ros klau­si­mas. Ki­tas tiks­las – pa­ge­rin­ti pa­slaugų ko­kybę, nes ne vi­sa­da pa­slaugų priei­na­mu­mas yra ge­riau nei ko­kybė. Dar vie­na sie­kia­mybė – pa­ge­rin­ti sąly­gas pa­čioms įstai­goms“, – aiš­ki­no jis, ak­cen­tuo­da­mas, kad tos su­tau­py­tos „ka­ti­no aša­ros“ liks toms pa­čioms kultū­ros įstai­goms ir bib­lio­te­koms. Tikė­ti­na, kad su­tau­py­ti pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti at­ly­gi­ni­mams kel­ti, galbūt in­ven­to­riui įsi­gy­ti.
Pla­nas – ne šven­ta karvė
Ta­čiau to­kie paaiš­ki­ni­mai įti­ki­no to­li gra­žu ne vi­sus ko­mi­te­to na­rius. Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas, kaip ir A. Mi­siū­nas, įsi­ti­kinęs, kad skubė­ji­mas šiuo at­ve­ju – ne pa­ts ge­riau­sias spren­di­mas. Jo nuo­mo­ne, turėtų būti iš­sau­go­ta ne tik Var­ka­lių, bet ir Karklėnų bib­lio­te­ka. Juo­lab kad pa­sta­ro­ji nuo mies­to ge­ro­kai nu­to­lu­si. Esą ten bib­lio­te­ki­ninkė ir­gi galėtų dirb­ti pu­se eta­to.
Be to, jis iš­reiškė nuo­monę ir dėl Pla­te­lių mies­te­lio bib­lio­te­kos. Nors jo­je sąly­gos ir nėra pa­čios ge­riau­sios, ji – mies­te­lio cent­re, o tai – did­žiu­lis pri­va­lu­mas. G. Nor­vai­šo žod­žiais, kam leis­ti pi­ni­gus bib­lio­te­kos per­kėli­mui į gim­na­ziją, įren­giant ten jai rei­ka­lin­gas pa­tal­pas, jei juos  būtų ga­li­ma pa­nau­do­ti tu­ri­moms pa­tal­poms su­tvar­ky­ti.
Ta­čiau su tuo ne­su­ti­ko M. Čes­naus­kas. „Op­ti­mi­za­ci­ja būti­na jau vien dėl to, kad bib­lio­tekų dar­buo­to­jai dir­ba ap­gailė­ti­no­mis sąly­go­mis. Daug metų murkdomės su tais se­nais pa­sta­tais. Esa­me ap­si­žergę dau­giau, nei pa­jėgūs su­tvar­ky­ti ar įveik­lin­ti“, – kalbė­jo jis.
Be to, pa­va­duo­to­jui bu­vo ne­sup­ran­ta­ma, kodėl prie­ši­na­ma­si ruo­šia­mai bib­lio­tekų per­tvar­kai, nes ji – tik „kos­me­tinė“. Be to, at­si­žvel­giant į rea­lią si­tua­ciją, planą bus ga­li­ma keis­ti.
Kad per­tvar­kos prie­mo­nių pla­nas nėra šven­ta karvė, vaizd­žiai at­si­liepė ir ko­mi­te­to bei Ta­ry­bos narė Ju­di­ta Stan­kutė. Kalbė­ta, kad  vi­sos bib­lio­tekų ir kultū­ros centrų lau­kian­čios per­mai­nos iš­dis­ku­tuo­tos ir ap­tar­tos su tų įstaigų bend­ruo­menė­mis. Šios esą su­pran­ta, kad po­ky­čiai – neiš­ven­gia­mi. Kaip sakė Plungės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­torė Vio­le­ta Skie­rienė, svar­biau­siai, kad vis­kas būtų da­ro­ma pro­tin­gai ir ma­žais žings­ne­liais.
Tad ga­liau­siai ko­mi­te­tas pri­tarė abiems per­tvar­kos prie­mo­nių pla­nams su pa­kei­ti­mu, su­si­ju­siu su Var­ka­lių bib­lio­te­kos iš­sau­go­ji­mu. Jam pri­tarė ir Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba. Tei­sybės dėlei reikėtų pa­minė­ti, kad tai ne­bu­vo vie­nin­gas spren­di­mas, mat per Ta­ry­bos po­sėdį bu­vo ban­dymų iš­ties­ti pa­gal­bos ranką ir Karklėnų bib­lio­te­kai, ta­čiau jie ne­su­laukė dau­gu­mos pa­lai­ky­mo.