Prašosi po Žemaičių dailės muziejaus „sparnu“

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Iki šiol mu­zie­jus gy­vuo­ja tik ke­lių en­tu­ziastų rūpes­čiu. Vie­na jų – ku­liškė Z. Jan­ke­vi­čienė
Ne paslaptis, kad muziejai regionuose išgyvena ne pačius geriausius laikus. Jiems trūksta ne tik lankytojų, bet ir lėšų. Kulių krašto muziejus, anot šio miestelio bendruomenės, smalsuolių neatsigina, bet su pinigais – riesta. Ir pretenduoti į kažkokį finansavimą negali, nes nėra oficialiai įregistruotas. Spręsdama šią problemą Kulių bendruomenė
sumanė prašytis Žemaičių dailės muziejaus (ŽDM) globon.

No­ri įtei­sin­ti veiklą
Ku­lių bend­ruo­menės „Alan­tas“ pra­šy­mas leis­ti mies­te­lio mu­zie­jui tap­ti ŽDM fi­lia­lu ap­tar­tas per pir­ma­dienį vy­kusį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį. Sa­vo pa­gei­da­vimą ku­liš­kiai mo­ty­vuo­ja tuo, kad vie­ti­nių en­tu­ziastų tvar­ko­mas ir pri­žiū­ri­mas Ku­lių kraš­to mu­zie­jus vei­kia jau pen­kis de­šimt­me­čius, ta­čiau iki šiol ne­tu­ri ofi­cia­laus sta­tu­so ir ne­gau­na jo­kio fi­nan­sa­vi­mo. Esą dėl šios prie­žas­ties jo veik­los ga­li­mybės – la­bai ri­bo­tos.
Įtei­sin­ti sa­vo veiklą mu­zie­jus būtų norėjęs ir anks­čiau, ta­čiau ne­turė­jo to­kios ga­li­mybės, mat įsikūręs Tel­šių vys­ku­pi­jai pri­klau­san­čia­me is­to­ri­nio pa­vel­do pa­sta­to pusrū­sy­je. Vys­ku­pi­ja mu­zie­jui lei­do juo nau­do­tis be jo­kio už­mo­kes­čio, ta­čiau už­kir­to ke­lią ofi­cia­liai įsi­re­gist­ruo­ti, nes ne­bu­vo ap­si­spren­du­si dėl to­lesnės pa­statų pa­skir­ties.
Šie­met vys­ku­pi­ja sa­vo po­zi­ciją pa­keitė ir su bend­ruo­me­ne su­darė il­ga­laikę pa­talpų pa­nau­dos su­tartį, taip at­ver­da­ma ga­li­mybę ofi­cia­liai įtei­sin­ti mu­ziejų.
Skep­ti­kus ku­liš­kiai ra­mi­na, aiš­kin­da­mi, jog pa­sta­ruo­sius me­tus Ku­liai – itin lan­ko­mi. Žmonės at­vyks­ta į šį kraštą pa­si­vaikš­čio­ti Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to, So­fi­jos Ky­man­taitės ar knyg­ne­šių ta­kais. Neap­len­kia­mas ir Ku­lių kraš­to mu­zie­jus.
„Ma­ty­da­mi au­gantį su­si­domė­jimą, ban­do­me ob­jek­ty­viai įver­tin­ti sa­vo gebė­ji­mus ir ga­li­my­bes ge­rin­ti mu­zie­jaus veiklą. Mums būti­nos pa­gal­bos ti­kimės iš Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus, todėl pra­šo­me Ku­lių kraš­to mu­zie­jui su­teik­ti šios įstai­gos fi­lia­lo sta­tusą“, – Sa­vi­val­dy­bei at­si­ųsta­me raš­te ra­šo „Alan­to“ pir­mi­ninkė Agnė 
Al­čaus­kienė.
Anot jos, ši ga­li­mybė jau ap­tar­ta su ŽDM ad­mi­nist­ra­ci­ja. 
Ji esą ne­prieš­ta­rau­ja glo­bo­ti Ku­liuo­se esantį mu­ziejų.

Kaž­ka­da pa­tys at­si­skyrė
Apie tai, kad tu­ris­tai pa­sta­rai­siais me­tais itin pamė­go Ku­lius ir čia esan­čius ob­jek­tus, kalbė­jo ir po­sėdy­je da­ly­va­vu­si to kraš­to is­to­rikė Zu­za­na Jan­ke­vi­čienė.
Ku­liškės tei­gi­mu, tapęs ŽDM fi­lia­lu Ku­lių kraš­to mu­zie­jus pa­kiltų į vi­sai kitą lyg­menį. „Mums la­bai rei­ka­lin­ga ir me­to­dinė pa­gal­ba“, – aiš­ki­no 
Z. Jan­ke­vi­čienė, re­to­riš­kai klaus­da­ma, jei Že­maitės me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus ga­li būti ŽDM glo­bo­je, kodėl to­kia ga­li­mybė turėtų būti atim­ta iš 
Ku­lių mu­zie­jaus?
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė bu­vo lin­ku­si pa­lai­ky­ti ku­liš­kių ini­cia­tyvą. O štai ŽDM di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja bei Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos narė Jo­lan­ta Skur­daus­kienė pa­žėrė Ku­liams pa­stabų. Esą ne­tie­sa, kad Ku­lių kraš­to mu­zie­jus nie­ka­da ne­turė­jo ofi­cia­laus sta­tu­so. Bu­vo me­tas, kai šis mu­zie­jus bu­vo to pa­ties ŽDM pa­da­li­nys, bet vėliau sa­vo no­ru at­si­skyrė.
Dar J. Skur­daus­kienė at­kreipė dėmesį į tai, kad ra­jo­ne yra ir dau­giau kri­tinė­je si­tua­ci­jo­je at­si­dūru­sių mu­ziejų, ku­rie taip pat tu­ri la­bai gerą po­ten­cialą. Vie­nas to­kių – Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je įsikūręs Vy­tau­to Ma­čer­nio mu­zie­jus. Be to, neaiškus ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je esan­čio mu­zie­jaus li­ki­mas. Tad Ku­lių mu­zie­jus tik­rai nėra vie­nin­te­lis, į kurį rei­kia at­si­gręžti.

Per­žiūrės visų mu­ziejų per­spek­ty­vas
ŽDM va­do­vas Al­vi­das Ba­ka­naus­kas ne­bu­vo toks ka­te­go­riš­kas ku­liš­kių pra­šy­mui. Esą rei­kia pa­lai­ky­ti gra­žias ini­cia­ty­vas, be to, Ku­liuo­se kultū­ri­nis gy­ve­ni­mas – tik­rai suak­tyvėjęs, mu­zie­jus ir­gi lan­ko­mas. Bet, di­rek­to­riaus aiš­ki­ni­mu, šiuo at­ve­ju le­miamą žodį turėtų tar­ti Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba – jei ji su­tiktų, jog ŽDM būtų įsteig­tas dar vie­nas eta­tas, ga­li­ma kalbė­ti apie pa­da­linį Ku­liuo­se.
Be to, A. Ba­ka­naus­ko tei­gi­mu, mu­zie­jus galėtų ap­svars­ty­ti ir ga­li­mybę jung­tis prie Ku­lių kultū­ros cent­ro. „Idė­ja ge­rin­ti sa­vo veiklą – sveikintina. Ku­liš­kiai ei­na tin­ka­ma link­me. Juk ir mes kaž­ka­da pra­dėjo­me nuo ke­lių šimtų eks­po­natų, 
o šian­dien esa­me stip­riai išaugę“, – tęsė ŽDM va­do­vas.
O ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Mi­siū­nas mes­telė­jo dar ir kitą mintį – kodėl ne­įstei­gus vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios da­li­nin­ke būtų Sa­vi­val­dybė?
Ga­liau­siai nu­tar­ta per­žiūrė­ti visų ra­jo­no mu­ziejų veiklą bei per­spek­ty­vas ir tik ta­da im­tis kaž­ko­kių spren­dimų. Be to, reikėtų iš­siaiš­kin­ti ir tai, kiek kai­nuotų Ku­lių mu­zie­jaus iš­lai­ky­mas, jei jis taptų ŽDM 
fi­lia­lu, ko­kia naš­ta gultų ant šios įstai­gos pe­čių.