Prie Telšių iniciatyvos jungiasi ir Plungė

„Šiau­lių kraš­to“ nuo­trau­ka
J. Pabrė­ža ra­gi­no že­mai­čių kal­bos pa­mo­kas in­teg­ruo­ti ir į Plungės ra­jo­no mo­kyklų ne­for­malųjį ug­dymą
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybė, 2022-uo­sius nu­spren­du­si pa­skelb­ti že­mai­čių kal­bos me­tais, tel­kia šion ini­cia­ty­von ir ki­tas Že­mai­ti­jos sa­vi­val­dy­bes. Praė­jusį ket­vir­ta­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdy­je da­ly­vavęs pro­fe­so­rius, kny­gos „Že­mai­čių kal­ba ir ra­šy­ba“ au­to­rius Juo­zas Pabrė­ža ra­gi­no ir plun­giš­kius ne­lik­ti nuo­ša­ly.

Sve­čias pa­si­džiaugė, kad dar 2011 me­tais pa­vy­ko pa­siek­ti, jog že­mai­čių kal­ba kaip sa­va­ran­kiš­ka ir gy­va būtų įra­šy­ta į tarp­tau­tinį kalbų re­gistrą. Esą ki­tas žings­nis – kad jos sa­va­ran­kiš­ku­mas būtų įtvir­tin­tas ir čia, Lie­tu­vo­je. Ta­me kon­teks­te svei­kin­ti­nas Tel­šių sa­vi­val­dybės spren­di­mas 2022-uo­sius pa­skelb­ti že­mai­čių kal­bos me­tais.
„Mums ne­būti­na lauk­ti aukš­čiau­sios vald­žios spren­dimų, ini­cia­tyvą ga­li­me ro­dy­ti pa­tys“, – ra­gi­no pro­fe­so­rius ir pa­kvietė Plungės sa­vi­val­dybę sek­ti tel­šiš­kių pa­vyzd­žiu – priim­ti spren­dimą, kad mo­kyk­lo­se ša­lia kitų ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­siė­mimų vyktų ir že­mai­čių kal­bos pa­mo­kos.
Esą Tel­šių sa­vi­val­dybė su­darė dar­bo grupę, ku­riai pa­ves­ta pa­reng­ti to­kią pro­gramą, be to, tuo jau su­si­domė­jo Skuo­das ir Kre­tin­ga. „Plungės kraš­tas, tu­rin­tis gi­lias kultū­ri­nes tra­di­ci­jas, ir­gi galėtų pri­si­dėti“, – siūlė J. Pabrė­ža.
„Mes pa­tys sa­ve iš­duo­dam, pra­dėję ro­kuo­tis že­mai­tiš­kai daž­nai sa­vo kalbą pa­bai­giam li­te­ratū­riš­kai“, – pa­stebė­jo Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Kak­tys, pa­si­ūlęs ir Ta­ry­bos po­sėdžius ves­ti že­mai­tiš­kai, ir šei­mo­se taip kalbė­ti.
Ori­gi­na­lią idėją mes­telė­jo li­be­ra­las Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas: jis siūlė nuo kitų metų vi­soms nau­joms Plungės mies­to ir ra­jo­no gatvėms su­teik­ti tik že­mai­tiš­kus pa­va­di­ni­mus. O ki­tas Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus ra­gi­no ati­tai­sy­ti so­viet­me­čiu „su­ga­din­tus“ vie­to­vard­žius, pa­vyzd­žiui, Gan­din­gos pi­lia­kal­niui grąžin­ti senąjį Gon­din­gos vardą, kil­di­namą nuo že­mai­tiš­ko „gos­din­ti, iš­si­gon­da“.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su­ti­ko su to­kiais siū­ly­mais. Ir pri­dūrė, kad, se­kant Tel­šių pa­vyzd­žiu, būtų ga­li­ma ant ro­dyk­lių gatvė­se že­mai­tiš­kai ra­šy­ti ir mies­te­lių, kaimų pa­va­di­ni­mus.
Jis siūlė neiš­ra­dinė­ti dvi­ra­čio – pir­ma pa­nag­rinė­ti Tel­šių sa­vi­val­dybės spren­dimą, kaip jie ža­da kitą­met pa­minė­ti že­mai­čių kal­bos me­tus, ir, su­jun­gus jų bei sa­vas idė­jas, ku­rių ne vie­na nu­skambė­jo ir per Ta­ry­bos po­sėdį, pa­reng­ti sa­vo pro­gramą. Su­tar­ta tam su­bur­ti dar­bo grupę.
„No­ri­si, kad ne 2022-ie­ji būtų že­mai­čių me­tai, bet nuo 2022-ųjų pra­si­dėtų“, – pri­dūrė A. Kli­šo­nis.