Rašytojai Žemaitei – 177

Že­maitės me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus nuo­trau­ka
Links­mybės Bu­kantės dva­re­ly­je
Že­maitės me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus bir­že­lio 4 dieną pa­minė­jo ra­šy­to­jos Že­maitės 177-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Tą dieną Bu­kantės dva­re­lis at­gi­jo. Ati­da­ry­ta tau­to­dai­li­nin­ko, med­žio drožė­jo, skulp­to­riaus, mu­zi­kos inst­ru­mentų meist­ro Jo­no Bu­gai­liš­kio darbų pa­ro­da. Pa­ro­dy­tas Kre­tin­gos kultū­ros cent­ro Egi­di­jaus Rad­žio teat­ro spek­tak­lis, su­kur­tas pa­gal Juo­zo-Tu­mo Vaiž­gan­to pjesę „Žemės ar mo­ters“ (re­ži­sie­rius – Ne­ri­jus Ged­mi­nas).

Ren­gi­nio me­tu Bu­kantės dva­re veikė ama­ti­ninkų kie­me­lis, į kurį už­sukę lan­ky­to­jai galė­jo pri­si­lies­ti prie XIX a. kas­die­nio gy­ve­ni­mo. Bu­vo ga­li­ma pa­si­va­žinė­ti žirgų au­gin­to­jo Liu­do Au­gai­čio že­mai­tu­ko tem­pia­ma brič­ka. Veikė at­vi­ras ple­ne­ras, o su­kur­ti dar­bai da­ly­vaus gra­žiau­sio pie­ši­nio kon­kur­se.

Ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si Plungės skau­tai. Jie kvietė iš­ban­dy­ti vir­tua­lius aki­nius, nuo­tai­kin­gus skau­tiš­kus, se­no­vi­nius žai­di­mus, ga­mi­no ženk­liu­kus bei vai­ši­no vi­sus ko­še ir skautų duo­ne­le.

Šventė­je vi­sus links­mi­no Ši­lalės kultū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Ši­lo­jus“, va­do­vau­ja­ma Ai­va­ro Šim­kaus.

Šventės or­ga­ni­za­torės ir ki­ti sve­čiai laukė visų pa­si­puošę ir pui­kios nuo­tai­kos, o svei­ki­ni­mo žod­žius at­vežė ne tik Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja dr. Jo­lan­ta Skur­daus­kienė, bet ir pa­čios ra­šy­to­jos gi­mi­nai­čiai.