„Suvartukas“ – Plungės pasididžiavimas

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­kos
Gra­žiau­sius žod­žius I. Bal­ti­kaus­kai­tei (kairė­je) skyrė buvę ir esa­mi „Su­var­tu­ko“ šokė­jai
Mes, plun­giš­kiai, nuo se­no garsė­ja­me gi­lio­mis kultū­ros tra­di­ci­jo­mis. Galė­tu­me drąsiai va­din­tis liau­diškų dainų ir šo­kių puo­selė­to­jais. Apie mūsų pa­garbą liau­dies kultū­rai by­lo­ja ir Plungės kultū­ros cent­ro liau­diškų šo­kių bei dainų an­samb­lis „Su­var­tu­kas“ – se­niau­siai Kultū­ros cent­re vei­kian­tis ko­lek­ty­vas, ži­no­mas ne tik Že­mai­ti­jos re­gio­ne, bet ir už jo ribų. Prieš po­rą metų Plungę gar­si­nan­tis ko­lek­ty­vas pa­minė­jo 70-ies metų gy­va­vi­mo su­kaktį, o pra­ėjusį šeš­ta­dienį gim­ta­dienį šventė ir an­samb­lio at­ža­los – vaikų ir jau­ni­mo liau­diškų šo­kių stu­di­ja „Su­var­tu­kas“. Jai šie­met – jau dvi­de­šimt. Ta pro­ga „Su­var­tu­kas“ do­va­no­jo įspūdingą kon­certą.

Gon­din­gos pa­pėdėje

Šian­dien „Su­var­tu­ko“ ko­lek­ty­vas kles­ti, sa­vo kūry­ba džiu­gin­da­mas tiek vie­ti­nius, tiek vi­sos Lie­tu­vos bei už­sie­nio žmo­nes, bet bu­vo me­tas, kai jam te­ko iš­gy­ven­ti ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus.

„Su­var­tu­ko“ me­no va­dovė ir vy­riau­sio­ji ba­let­meis­terė, cho­reog­rafė Ilo­na Bal­ti­kaus­kaitė yra pa­sa­ko­ju­si, kad šokė­jus ko­lek­ty­vas pe­rim­da­vo iš vaikų an­samb­lio „Žir­ginė­liai“. Jau­nie­ji ta­len­tai su pa­sta­ruo­ju ko­lek­ty­vu at­si­svei­kin­da­vo su­laukę ke­tu­rio­li­kos. Vėliau šios tra­di­ci­jos, „Žir­ginė­lių“ ini­cia­ty­va at­si­sa­ky­ta, tad „Su­var­tu­kui“ ki­lo grėsmė iš­nyk­ti. To­kia si­tua­ci­ja pa­ska­ti­no pamąs­ty­ti apie mažųjų šokėjų tel­kimą. Taip 2000 me­tais gimė „Ma­ža­sis Su­var­tu­kas“.

Pir­mie­ji ko­lek­ty­vo na­riai – bu­vu­sių „Su­var­tu­ko“ šokėjų at­ža­los, at­ves­tos tėvų. Šian­dien stu­di­jo­je liau­diš­ko šo­kio rit­mu su­ka­si be­maž du šim­tai vaikų ir jau­ni­mo, ku­rie gar­bin­gai tęsia tėvų tra­di­ci­jas, kar­tu gar­sin­da­mi sa­vo gimtąjį kraštą bei visą Že­mai­tiją.

„Su­var­tu­ko“ vai­kai sėkmin­gai at­sto­vau­ja ra­jo­nui Pa­sau­lio lie­tu­vių ir Moks­lei­vių dainų, Plungės mies­to ir Že­mai­ti­jos dainų šventė­se. Ko­lek­ty­vas ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se vaikų ir jau­ni­mo tau­tinės mu­zi­kos ir šo­kių fes­ti­va­liuo­se ne tik vi­so­je Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ribų. Be to, „Su­var­tu­kas“ ži­no­mas ir kaip įvai­rių šven­čių mūsų mies­te ini­cia­to­rius. Vie­na to­kių – nuo 2004-ųjų gy­vuo­jan­tis tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „Laisvės vai­kai“.

„Su­var­tu­ko“ veiklą puo­šią ir dau­gybė reikš­mingų ap­do­va­no­jimų. 2007 me­tais pel­ny­tas aukš­čiau­sias mėgėjų me­no įver­ti­ni­mas – Lie­tu­vos liau­dies kultū­ros cent­ro ir Pa­sau­lio lie­tu­vių dainų šventės fon­do įsteig­tas mėgėjų me­no ko­lek­tyvų ir jų va­dovų ap­do­va­no­ji­mas „Auk­so paukštė“.

Ži­no­ma, vi­so to ko­lek­ty­vas ne­būtų pa­siekęs be sa­vo ener­gin­go­sios va­dovės I. Bal­ti­kaus­kaitės, ku­riai vi­sus tuos dvi­de­šimt metų tal­ki­na akom­po­nia­to­rius Ka­zys Bud­gi­nas.

Ats­kirą Plungės kultū­ros is­to­ri­jos pus­lapį ra­šan­tis ko­lek­ty­vas sa­vo aukštą me­ninį lygį pa­de­monst­ra­vo ir šeš­ta­dienį, kai sce­no­je vie­nas po ki­to su­ko­si dau­giau nei pust­re­čio šim­to šokėjų. „Gra­žus ren­gi­nys!“, „„Su­var­tu­kas – Plun­ges pa­si­did­žia­vi­mas. Visų mūsų meilė ir pa­gar­ba va­do­vei Ilo­nai! Nuos­ta­bu!“ – įspūdžiais per kon­certą ir po jo da­li­jo­si plun­giš­kiai.

Gra­žiai apie gi­lias tra­di­ci­jas tu­rintį ko­lek­tyvą at­si­liepė iš šventės da­ly­viai. An­tai Kultū­ros cent­ro va­do­vas Ro­mas Ma­tu­lis „Su­var­tuką“ pri­ly­gi­no ge­riau­siai mo­kyk­lai, ku­rio­je užau­ga­ma, su­bręsta­ma, iš­moks­ta­ma.

„Dvi­de­šimt kūry­bos, at­si­da­vi­mo, sun­kaus dar­bo, pui­kių re­zul­tatų metų. Svei­ki­ni­mai ir pa­dėka „Su­var­tu­ko“ ma­mai Ilo­nai Bal­ti­kaus­kai­tei“, – svei­kin­da­mas su­kak­tu­vi­nin­kus kalbė­jo ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Dvi­de­šimt­metį šven­čiantį ko­lek­tyvą svei­ki­no ir buvę jo šokė­jai.